Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • http://architektka.com.pl/sposoby-na-pozbycie-sie-kuny-z-domu/
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Zauroczenie


  Młodzież osiąga dojrzałość fizyczną bardzo szybko. Daje jej to przewagę fizyczną nad innymi, stąd wzrost poczu­cia mocy i świadomości własnego rosnącego „wnętrza", odrębności „ja". Odczuwa pragnienie bycia dorosłym w każdej dziedzinie, potrzebę krytykowania, odrzucania wszy­stkiego dopóki sama nie pozna sedna sprawy, zbada, spra­wdzi. Poszukiwanie nowych rozwiązań, odrzucanie sta­rych form, które nie pasują do treści współczesnego świa­ta i życia. Ludzkość zawdzięcza postęp na świecie kry­tycyzmowi młodych, jak twierdzą niektórzy uczeni. Gwałtowne przemiany społeczno-kulturalne wciągnęły w swą orbitę sprawy kształtowania się w okresie dora­stania stosunku do osób płci odmiennej. Partnerzy dążą do wzajemnego poznania się, dostosowywania, wzajem­nego rozumienia się, w różnorodnych formach obcowa­nia ze sobą, z których wiele zawiera elementy erotyz­mu. Erotyzm jest ujmowany jako powiązanie seksu (pod­łoża seksualnego) ze sferą psychicznych przeżyć człowie­ka. Jako wartość witalna wiąże się ze zdrowiem, spraw­nością fizyczną, poczuciem młodości, a jako wartość kul­turalna podlega wpływom języka, etyki i estetyki, jest także czynnikiem wzbogacającym skarby kultury ogólno­ludzkiej. Stanowi motyw wielu znakomitych dzieł lite­rackich, poezji, malarstwa, rzeźby. Moralna wartość erotyzmuł) polega na włączeniu go do systemu zagadnień etycznych, w których najwyższą wartością jest człowiek, jego potrzeby, dobro i szczęście. Podstawą związków erotycznych powinna być zatem od­powiedzialność za drugiego człowieka, rozwój jego oso­bowości, bogactwo uczuć, aktywność twórczą. Potrzeby seksualne w połączeniu z potrzebą kontaktu emocjonal­nego stanowią o trwałym związku erotycznym. W wieku dorastania na ogół potrzeby seksualne nie­zbyt jasno są jeszcze uświadomione, choć młodociani od­czuwają wielokrotnie napięcia, wewnętrzne niepokoje, nie­śmiałość, nerwowość. Nie zawsze zdają sobie sprawę z przyczyn owych uczuć. Utrudniają one kontakty z oso­bami płci przeciwnej, a brak doświadczeń potęguje tru­dności. Dochodzą w tym okresie do głosu uczucia, kierowane do płci przeciwnej, o różnorodnej jakości i sile, jak: adoracja, flirt, przyjaźń i miłość. Adorację niektórzy psy­chologowie podobnie jak przyjaźń uważają za swoistą for­mę obcowania, będącego przygotowaniem do właściwych stosunków łączących obydwie płci. Adoracja i przyjaźń mogą się harmonijnie uzupełniać.Ta bujność i bogactwo uczuć, adoracja ukrywają się w „ogrodzie uczuć", do którego prowadzi wiek dorasta­nia. Adoracja jest szczególnym uczuciem, rodzajem u-wielbienia, a nawet kultu, jakim otacza się wybraną oso­bę. W tym okresie przedmiotem adoracji są nie tylko aktorki czy aktorzy, ale nauczyciele, starsza koleżanka, czy kolega. Walory umysłowe, fizyczne — uroda, sylwet­ka, sposób ubierania się, mówienia, zachowania mogą wywołać zachwyt. Osoba obdarzona tymi cechami sym­bolizuje ideał, przedmiot adoracji. Niektórzy psycholo­gowie rozróżniają uczucia tego typu w zależności od płci. Przeżycia u dziewcząt nazywają „zadurzeniem się" lub „ślepą miłością", u chłopców określa się je np. jako „kult bohatera". Adorowaniu towarzyszą formy ekspresji uczuciowej w postaci pisania listów, wierszy, ballad poświęcanych uko­chanej osobie. Naśladuje się jej sposób bycia, ubierania. Jest się gotowym do poświęceń i wyrzeczeń na każde jej skinienie. Kult osobowości, bezgraniczne oddanie ado­rowanej osobie wystąpi kiedyś w przyszłości jako skład­nik właściwych uczuć — miłości skierowanej do innej płci. Bardziej realna, konkretna, choć nie pozbawiona wznio­słych uczuć jest przyjaźń, o której mowa w wypowie­dzi nastolatki. W przeciwieństwie do adorowanego akto­ra, przyjaciel jest na co dzień, jest blisko, można z nim porozmawiać, zwierzyć mu się. Często dorośli dopatru­ją się w przyjaźni łączącej młodocianych odcieni seksu­alizmu. Nie jest to słuszne. Właśnie przyjaźń stanowi naj­bardziej pożądaną formę obcowania i zaspokajania po­trzeb erotycznych młodocianych. Czasem bywa ona wstę­pem do uczuć piękniejszych, trwalszych i może przero­dzić się w miłość.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”