Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • Detektyw Katowice
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Rozwoju zadatków środowiskowych


  Środowisko. Rozwój jednostki uwarunkowany wyposa­żeniem dziedzicznym, własną aktywnością, czyli czynni­kami biologicznymi, jest związany i uzależniony w spo­sób wielokierunkowy od czynników społecznych: środo­wiska i wychowania. Środowisko, a więc rodzina — (ro­dzice i rodzeństwo, grupa rówieśnicza, podobnie jak i atmosfera panująca w domu, mają przemożny wpływ na kształtowanie psychiki jednostki. Mechanizmy wrodzone i dziedziczne stanowią podłoże dla powstawania czynno­ści umysłowych, takich jak: mowa, zdolność logicznego myślenia, rozwiązywanie problemów. By ów mechanizm mógł sprawnie działać, konieczny jest odpowiedni dobór bodźców w postaci różnorodnych form kontaktów społecznych, pobudzających aktywność jednostki. Formy te są różne w różnych okresach rozwojo­wych. W okresie niemowlęcym kontakty z matką, rodziną wywołują pozytywne reakcje uczuciowe, pobudzając aktyw­ność dziecka. Środowisko ma charakter dynamizujący nie tylko w odniesieniu do młodszych dzieci, ale także odgry­wa znaczną rolę w kształtowaniu osobowości. Określone wzory postępowania czy zachowania wiążą się z wyróżnianą osobą, którą się naśladuje i z którą się utoż­samia. Rodzinę określa się jako miniaturę społeczeństwa, w którym dziecko od najmłodszych lat uczy się przystosowy­wania społecznego, utrwala wzory zachowania osób mu najbliższych w danym momencie. Wzorce zachowania mają ogromne znaczenie. Jeśli nie­właściwe formy zachowania jednego z rodziców, takie jak: brak opanowania, podniesiony głos, krzyki często się pow­tarzają, trudno się dziwić, że dziecko naśladuje je i utrwa­la w swym zachowaniu. Pierwszym wzorcem dla swych dzieci są rodzice. Oni zaspokajają ich potrzeby nie tylko biologiczne, ale i poznawcze, służą radą i pomocą, kształ­tują pojęcie dobra i zła. Środowisko rówieśnicze i szkoLne ma także doniosłe zna­czenie, którego wpływu nie da się usunąć. .Powiedz mi z kim przestajesz, a .powiem ci, kim jesteś" — mówi J. W. Goethe 1), podkreślając wagę oddziaływań środowiska. Akceptacja norm postępowania i zasad obowiązujących w grupie rówieśniczej przesądza czasem o zachowaniu jed­nostki i realizacji jej zamiarów, dążeń, a także zadań. To wszystko może stać się czynnikiem wzmacniającym oso­bowość, odporność psychiczną człowieka, która potrafi go uchronić od złych wpływów otoczenia. Może być jednak odwrotnie. Ucieczka od zdrowego moralnie zespołu ró­wieśników, uleganie złym wpływom zdemoralizowanych kolegów może doprowadzić do groźnych skutków zarówno dla chłopca, jak i dziewczynki, sprawić ból rodzicom i wy­wołać potępianie w szkole. Bywa i tak, że młodzież dorastająca nie akceptuje pozy­tywnych zasad postępowania, wpajanych przez rodziców, lub odwrotnie — tradycje i obyczaje panujące w niektó­rych rodzinach budzą sprzeciw społeczny. Ślepa akceptacja i posłuszeństwo nie są sprzymierzeń­cami postępu w świecie. Tempo zmian społecznych, choć czasami doprowadza do zakłóceń w życiu jednostek i grup społecznych, umożliwia korzystanie ze swobody w dążeniu do samorealizacji, w wyborze drogi życiowej, w zaspoka­janiu swych potrzeb. Stąd w rodzinach o modelu tradycyj­nym — nakazowym, autorytatywnym — spotykamy się z „nieposłusznymi", „niepokornymi buntownikami". Określa się to popularnie jako tzw. konflikt pokoleń. Najczęściej oznacza to bunt przeciw starym wzorom, nieżyciowy prze­pisom i zasadom, do których młodzi nie chcą się dostoso­wać. Brak zrozumienia dJa odmienności przekonań i po­glądów, równoznaczny z nieistnieniem partnerskich stosun­ków w rodzinie, przekreśla często nieodwracalnie szansę na porozumienie między rodzicami a dziećmi. Trudności jeszcze bardziej się pogłębiają, gdy nie tyl­ko rodzina, lecz wychowawcy w szkole nie chcą uznać ani uwzględnić swoistości i jedyności drogi rozwoju swego wy­chowanka, a także „stanu możliwości twórczych", uzdol­nień i cech indywidualnych, stanowiących o jego odrębno­ści. Czynnik środowiskowy ma niezwykle złożoną struk­turę i stąd takie jego znaczenie dla rozwoju psychofizycz­nego człowieka.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”