Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • http://kostiumy.waw.pl/2021/01/22/kim-jest-sapioseksualista/
 • tlenek etylenu w sezamie
 • Dziewczyny
 • pralnia 5asec
 • Pokrewne

  Alkoholizm a małżeństwo


  Młoda kobieta pragnąca wyjść za mąż powinna upewnić się przed powzięciem decyzji, czy kandydat na męża i przyszłego ojca jej dzieci nie wykazuje skłonności do alkoholu. Wobec ogrom­nego rozpowszechnienia tego nałogu w naszym społeczeństwie wiele kobiet poślubia mężczyzn, o których wiadomo, że bardzo lubią zaglądać do kieliszka. Następstwa takiej lekkomyślności są zawsze jak najgorsze. Otoczenie pijaka dużo wcześniej odczuwa fatalny wpływ al­koholizmu niż on sam, a socjologiczne skutki tego nałogu wyprze­dzają na długo jego zgubne działanie w znaczeniu patofizjolo­gicznym. Pijak zazwyczaj znacznie lepiej znosi swój nałóg niż jego otoczenie. Tak więc już od samego początku ujemne na­stępstwa pijaństwa godzą w jego najbliższego towarzysza życia — w żonę, a później także i w jego dzieci. Jeżeli tyle małżeństw w naszych czasach mimo pozornie znośnych warunków życia przeistacza się w piekło dla kobiet, a także i dla dzieci, winić za to trzeba najczęściej alkoholizm mężczyzny. Zanim w psychice pijaka utrwalą się wszystkie charaktery- styczne zmiany związane z chronicznym zatruciem alkoholowym, 0 które noszą w psychiatrii nazwę psychodegeneracji alkoholowej, zanim wystąpi wyraźne zatarcie, zniszczenie osobowości pijaka, kompletny zanik zdolności do współbrzmienia z otoczeniem i zatrata uczuć wyższego rzędu — już zaczynają się dla rodziny ekonomiczne, a często także i biologicz­ne skutki pijaństwa. Komórki płciowe — jajo i plemnik — mają delikatną i zło­żoną budowę. Są one wrażliwe na wszystkie trucizny, w wyso­kim stopniu również na alkohol. Uszkodzenie komórek płcio­wych przez alkohol miewa często fatalne następstwa dla płodu 1 dalszych losów dziecka, które się narodzi. Dzieci pijaków (nie­rzadko spłodzone przez ojca będącego w stanie ostrego upojenia alkoholowego) przychodzą na świat z wadami rozwojowymi, szcze­gólnie w zakresie układu nerwowego, z wrodzonym niedorozwo­jem umysłowym, przejawiając czasem w ciągu późniejszego życia złe, niszczycielskie skłonności. W licznych procesach o zadziwia­jące okrucieństwem zbrodnie, o przestępstwa i czyny nierządne przewód sądowy ujawnia na podstawie orzeczenia psychiatrów, żc oskarżony wykazuje cechy niedorozwoju umysłowego, a ro­dzice jego byli alkoholikami. Psychologiczne następstwa alkoholizmu dla samego pijaka, jak i dla jego rodziny, są bardzo różne. Na jedno wszak należy zwrócić uwagę młodej kobiety, która praktycznie nie zetknęła się jeszcze z problemem alkoholizmu w małżeństwie: jest to pro­blem zazdrości małżeńskiej mężów alkoholi­ków. Względy estetyczne (odpychający wygląd pijanego i odór alkoholu) powodują, że kobieta nie jest w stanie okazać mężo-wi-alkoholikowi w czasie stosunku tyle względów, ile on pragnie. Na tym tle dochodzi do nieporozumień, przy czym zarzut wy­suwany przez męża-alkoholika przeważnie brzmi, że żona nie jest mu wierna, a uczucia jej związane są z kimś innym. Alkohol wpływa pobudzająco na aktywność płciową. Odnosi się to jednak do przypadków sporadycznych upojenia alkoholo­wego. U osobników nałogowo pijących zaznacza się dość wcześnie zanik aktywności płciowej; impotencję obserwuje się nierzadko już u ludzi zupełnie młodych. Alkohol przedstawia jeszcze jedno niebezpieczeństwo dla małżeństwa: jest on dość często przyczyną przeniesienia choroby wenerycznej z jednego współmałżonka na drugiego. I tu również najczęściej ofiarą pada kobieta. Przebywający chętnie poza do­mem mąż-alkoholik łatwo nawiązuje stosunki płciowe z przygo­dnymi kobietami. Ponieważ odbywa się to z reguły w stanie ostre­go upojenia alkoholowego, więc o żadnych środkach ostrożności nie ma mowy. Rezultatem wcale nierzadkim bywa zakażenie chorobą weneryczną, która następnie zostaje przeniesiona na żonę. Mówiąc o fatalnych skutkach alkoholizmu dla małżeństwa mamy najczęściej na myśli pijaństwo mężczyzny, a żonę widzimy jako ofiarę nałogu męża. Tak jest najczęściej — ale nie zawsze. Alkoholizm kobiety ma równie rujnujący wpływ na instytucję małżeństwa i na rodzinę jak alkoholizm mężczyzny — a może jeszcze większy. Układ nerwowy kobiety odznacza się większą wrażliwością. Pijaństwo kobiet wywiera szczególnie szkodliwy wpływ na potomstwo i dlatego jest ono bardziej nie­bezpieczne — z punktu widzenia biologicznego i społecznego — niż pijaństwo mężczyzny. Kobiety znacznie szybciej przyzwyczajają się do alkoholu niż mężczyźni — nieraz wręcz zadziwiająco szybko. Upadek psy­chiczny kobiet nałogowo pijących jest równie szybszy i głębszy. Pijaństwo kobiety ciężarnej jest zbrodnią, je­żeli ,się weźmie pod uwagę, że alkohol uszkadza płód, hamuje .jego rozwój i przyczynia się do osłabienia odporności dziecka po urodzeniu, upośledzając je często na całe życie. Dotyczy to w pewnej mierze również matek karmiących. Oddzielanie poszczególnych kategorii zła, jakie wiąże się z alkoholizmem, i poddawanie ich osobnej analizie jest fikcją. Al­kohol jest trucizną, która pogrąża człowieka w całej jego istocie. Stąd też każda dziedzina życia alkoholika napiętnowana jest skutkami nałogu, a każdy jego czyn nosi to znamię. Małżeństwo — podstawowa komórka społeczna — to insty­tucja, w której musi dojść do pełnego zharmonizowania charak­terów i interesów dwojga ludzi, jeśli ich spójnia ma być spójnią trwałą. Alkohol, który jest jednym z największych wrogów god­ności człowieka, niszcząc wszelkie szanse jego życiowego powo­dzenia, działa rozkładowo na małżeństwo.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”