Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • https://wysokieszpilki.pl/kim-jest-alzbeta-lenska-instagram-choroba-dzieci/
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Potrzeby biologiczne


  Potrzeby biologiczne, które wiążą się z zaspokajaniem głodu, pragnienia, zapewniają człowiekowi prawidłowe funkcjonowanie organizmu, dobry stan zdrowia, sprawność psychofizyczną. Ludzie, którzy z potrzeb biologicznych uczynili coś najważniejszego w życiu, przyrządzając po­trawy na różne sposoby, by dogodzić własnemu podniebie­niu, osiągają dużą przyjemność. Dla nich więcej znaczy kompozycja potraw na półmisku, ich smak, aniżeli dzieło sztuki. Dla kolekcjonera obrazów i innych dzieł sztuki ważniejsze będą kompozycje malowideł stworzonych przez mistrzów pędzla. Bogactwo sztuki kulinarnej — włącznie z jej reprezen­tacją w postaci kuchni polskiej, francuskiej, chińskiej — będzie ważniejsze zawsze dla tych pierwszych, aniżeli dla kolekcjonerów znaczków i starych kart pocztowych — widokówek. Ci ostatni swoje potrzeby biologiczne będą za­spokajali wtedy, gdy to będzie konieczne dla utrzymania sił fizycznych i zdrowia. Obydwie wymienione grupy osób mają inne potrzeby i inny styl ich zaspokajania. Ich zróżnicowanie dyktuje norodny styl bycia, inne zainteresowania (choć czasem te dwie potrzeby możemy spotykać u tej samej osoby!). Wielorakość potrzeb psychicznych, jakie są wymieniane przez psychologów, i sposób ich zaspokajania przyczynia się także do wielopłaszczyznowego funkcjonowania psy­chiki ludzkiej. Najważniejsze z nich to potrzeby: kontaktu uczuciowego i bezpieczeństwa, osiągnięć i sukcesów, przy­należności i uznania, afirmacji (samopotwierdzenia) i po­szukiwania sensu życia (samorealizacji). Są one udziałem nas wszystkich, ale ich udział i proporcje w życiu każdego z nas zmieniają się w zależności od warunków, wieku, okresu rozwojowego. Zastanawiał się, co też my­ślałby o sobie, gdyby dzięki jakiejś czarodziejskiej mocy mógł teraz ujrzeć siebie w wieku łat dwudziestu jeden, dwudziestu pięciu, trzydziestu..." Inna niż poprzednia, równie silna jest potrzeba uzna­nia, która łączy się z przekonaniem o swej wartości, god­ności, o tym że to, co czynimy, jest słuszne i właściwe. Przekonanie o tym Todziców, osób bliskich jest dodatko­wym bodźcem do wiary we własne siły, w swe możliwo­ści, w słuszność swych zamierzeń i planów. Potrzeba afiliacji — przynależności, zaspokojenia w miłości do osób drugich, przyjaźni, bliskości wiąże się z posiadaniem rodziny, przyjaciół, z wyjściem poza siebie, swój egoistyczny krąg spraw, poza chwilowe zachcianki. Nie zaspokojona rodzi oschłość serca, ustawiczne poszu­kiwanie sensu życia (samorealizacji). Jakkolwiek dowar­tościowana przez wiedzę, pracę, osiągnięcia, nagrody, przynosi w rezultacie osamotnienie i gorycz, pustkę. Po­dobnie jak potrzeba kontaktu uczuciowego ujawniająca się w pragnieniu bycia z tą, a nie inną osobą. Potrzeby, a jest ich wiele, nie zawsze są uświadamia­ne, a szczególnie ich ważność. Pomaga tu niejednokrotnie życie, jego wymagania, specyfika okresu rozwojowego. Wiele trudności i załamań powstaje wskutek konfliktu potrzeb, gdy wybór pada na tę, której zaspokojenie jest niemożliwe. Umiejętność wyboru wiąże się z tym, co określa się stylem zaspokojenia. Ten z kolei powstaje pod wpływem wychowania, atmosfery rodzinnego domu, wzo­rów osobowych, otoczenia. Styl życia wiąże się z tym, co określa się jako zainte­resowania, stanowiące ważny składnik w strukturze na­szej osobowości. Interesować się czymś to znaczy: (inte-resse — łac.) by w czymś, co przyciąga uwagę, uczucia, mobilizuje pamięć i myślenie, skłania do mówienia o tym, zajmowania się tym, dyskutowania. Interesować się czymś, to znaczy nie pozwolić ogarnąć się nudzie, bez­władności, wykorzystać czas na coś, co sprawi radość d wprawi w dobry nastrój. Zainteresowania w omawianym okresie nie powstają z niczego. Przeważnie są kontynuowane z czasów szkol­nych, a różnicowanie się ich występuje pod wpływem poznawania nowych dziedzin wiedzy, zetknięcia 6ię z literaturą dotąd nie znaną. Ponadto pomagają budzeniu się zainteresowań dla czynności i zajęć dotąd nie do­strzeganych i nie docenianych. Próba wykonania niektó­rych z tych zajęć może wzbudzić ciekawość, zainteresować swą specyfiką. Zmienność i nietrwałość zainteresowań uczniów jest rzeczą znaną rodzicom i nauczycielom. Na utrwalenie już istniejących i ich pogłębienie mają wpływ takie czynni­ki, jak: literatura, stałe wykonywanie czynności, zwią­zanych z obraną dziedziną wiedzy, sztuki, techniki. Głębsze poznanie własnych zainteresowań ma bardzo duże znaczenie przy wyborze właściwego zawodu, który wypełnia człowiekowi większą część życia. Niezależnie od spraw zawodowych, każdemu pozostaje pewna część dnia, czas wolny od pracy, który jest użytkowany według wła­snego modelu zainteresowań czy upodobań. Przykładem tego może być taka sytuacja: Chłopiec, który zapragnął zostać marynarzem, rozczy­tywał się w literaturze marynistycznej. Dowiedziawszy Się, że marynarzowi potrzebne jest nie tylko zdrowie, ale poczucie równowagi, narzucił sobie wiele ćwiczeń gim­nastycznych, kształcących zmysł równowagi. Obok jeż­dżenia na rowerze, łyżwach zaczął uprawiać wspinaczkę górską. Można byłoby o nim powiedzieć, że miał zainte­resowania „od Tatr do Bałtyku". Zastał marynarzem, ale nadal był wierny wspinaczce górskiej. Najtrafniejszym rozwiązaniem wolnego czasu jest po­święcenie go zajęciom amatorskim, zwanym (z ang.) hobby. W okresie dorastania, młodzież interesuje się róż­nymi dziedzinami sztuki i nauki, często jest niezdecydo­wana co wybrać, czemu się poświęcić, jak wykorzystać posiadaną wiedzę lub zdobyć więcej wiadomości z obra­nej dziedziny. Nie lubi wydeptanych ścieżek, woli iść własną drogą, odkrywać tajemnice, które nie zawsze są jej dostępne. Ukierunkowanie zainteresowań, które stają się często zalążkiem przyszłego zawodu, czynnikiem decydującym o radości i bogactwie życia wewnętrznego, stanowią zna­czący problem osobisty ale i społeczny. Przydatność do wybranego zawodu, zgodność z kierunkiem zaintereso­wań, zapotrzebowaniem w społeczeństwie, możliwością zatrudnienia muszą być przez młodocianych brane pod uwagę. W ogólnym wyścigu po dyplomy problem ten rzadko bywa dostrzegany. Mierna perspektywa później­szego zatrudnienia komplikuje życie, skłania do zmian zawodu, wykonywanie tego „nie chcianego" staje się po­wodem rozgoryczenia i niechęci. Podsumowując nasze rozważania dotyczące kształtowa­nia osobowości i takich jej cech, jak: charakter, zainte­resowania, nawyki, trzeba podkreślić, iż w okresie do­rastania kształtuje się także zasadniczy plan działania na podstawie przekonań, światopoglądu, wyboru właści­wej drogi. Wyrozumiałość, cierpliwość, opanowanie po­winny cechować rodziców i wychowawców, którzy są przecież jedynymi doradcami i powiernikami młodzieży. W metodach oddziaływania wychowawczego powinno znaleźć się wszystko co zdrowe, proste, prawdziwe, bez sztuczności i przesady. Takie proste cechy postępowania, jak: umiar, porządek i ład, poważne traktowanie obo­wiązków, punktualność i rzetelność, wymagają wiele sa­mozaparcia, lecz niezwykle ułatwiają życie, wyrabiają si- łę woli i charakter, dążenie do ustawicznego doskonale- nia się. Jeśli decydujemy się na jakąś pracę, to trzeba ją wy­konać możliwie jak najlepiej, nie żałując wysiłku. Mło­dzież powinna zrozumieć, że należy robić w życiu to, co się umie najlepiej, mówić o tym, co ma znaczenie dla innych, dla ich dobra. To właśnie znaczy żyć pełnią swej osobowości, co przynosi radość i zadowolenie. Chroni od pustki i samotności, które są fatalnymi doradcami nie tylko młodocianych.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”