Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • ceny sterydw
 • bawariamotors.pl/bmw/nowe-samochody/bmw-m5-limuzyna/
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Osobowość i samopoznanie


  W starożytnej Grecji, gdzie nauka i sztuki piękne stały na najwyższym poziomie, poznanie samego siebie miało wyjątkowe znaczenie i wymowę. Łączono je z umiejętno­ścią myślenia, wnioskowania, obserwacji świata i auto­refleksji, 'poznania samego siebie i samooceny, tworzenia siebie na tle innych ludzi i w działaniu. Jeśli posiadło się wiedzę o sobie, można było mieć krytyczny stosunek do tego, co się umie, czego można się jeszcze nauczyć od in­nych, ukształtować swój charakter, ukierunkować zainte­resowania. Podobnie jak w strożytności problem samopoznania, kształtowanie swej osobowości i charakteru nie straciły na aktualności we współczesnym świecie. Poznanie siebie na­brało charakteru obowiązku każdego myślącego człowieka, stało się warunkiem wszelkiej rzetelnej wiedzy, jego po­glądu na świat i życie. Poznanie siebie — samoocena, ukierunkowanie zaintere­sowań i swych dążeń, zrozumienie tego, co dzieje się w nas samych — okazuje się sprawą niezmiernie ważną dla młodego człowieka wchodzącego w życie. Związane ono jest z kształtowaniem osobowości, pracą nad sobą, z dy­stansem wobec własnych wad i braków, chęcią stawania się kimś lepszym, doskonalszym, pożyteczniejszym.Nierzadko zadajemy sobie pytanie, jacy jesteśmy napraw­dę, dlaczego tak postępujemy, a nie inaczej, co i kto skła­nia nas do realizacji zamierzonych działań. Szukamy wy­jaśnienia w horoskopach, diagnozach astrologicznych, bio­rytmach, chętnie poddajemy się badaniom, słuchamy wróżb, żeby czegoś się dowiedzieć o sobie. Patrzymy do lustra lub na swoją fotografię i widzimy tylko nasz własny wi­zerunek, a w nim 'kształt nosa, ust, owal twarzy, oczy. Słuchając głosu obco brzmiącego na taśmie magnetofono­wej, rozpoznajemy go jednak jako tylko nasz. Gesty, chód,ręce, ciało utwierdzają nas w tym, że są to składniki tylko do mas należącej całości. Choć tak wiele jest podobnych do siebie ludzi — rówieś­ników, kolegów, znajomych, przyjaciół — dostrzegamy na ich tle naszą odrębność zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Jeszcze bardziej utwierdzamy się w tym, odbywając wę­drówkę „w głąb" siebie, by natrafić na własne przeżycia, na świadomość swego istnienia, wrażenia, jakich w danym momencie doznajemy. To wszystko jest tak bardzo osobi­ste, własne, lecz nie zawsze poznawalne. W tym tkwi głę­boka chęć poznania własnej osobowości czyli systemu względnie trwałych cech indywidualnych, charakterystycz­nych tylko dla nas i dla naszego zachowania. Tak określa­ją psychologowie osobowość, którą każdy z nas jest obda­rzony. Ze względu na swą skomplikowaną strukturę, stała się przedmiotem wielu badań psychologicznych i wyjaśnień zarówno praktycznych, jak i teoretycznych. Powstało wiele teorii wyjaśniających mechanizmy wewnętrzne składające się na osobowość człowieka, sposób jej kszałtowania i funkcjonowania. Wśród nich występują tak zwane dynamiczne teorie oso­bowości, w których najważniejszymi pojęciami są moty­wacja i potrzeba, a najbardziej popularna jest teoria psy­choanalityczna ), opracowana przez wiedeńskiego lekarza — Zygmunta Freuda, modyfikowana przez jego uczniów i zwo­lenników. Osobowość, według Freuda, jest strukturą war­stwową, na którą składają się: id — ono, ego — ja, super-ego — nadjaźń (nad ja). Id odgrywa bardzo ważną rolę, jest warstwą nieświado­mą i stanowi sferę wrodzonych popędów, będących moto­rem naszego życia psychicznego, a także czynnikiem kształ­towania osobowości człowieka. Drugą warstwę stanowi ego, z którym człowiek się utożsamia, a najważniejszą jego funkcją jest likwidacja konfliktu, jaki powstaje między id, a superego. Jest ono tym, co nazywamy sumieniem. Skła­dają się na nie normy społeczne, wzorce kulturowe, regu­ły, stosunki międzyludzkie i społeczne.Faktem jest jednak, że człowiek nie zawsze sobie uświa­damia istotne motywy swego działania. Pamięć o nich mil­czy, ukrywają się one głęboko i człowiek nieczęsto do nich się przyznaje. Oto przykłady znamienne dla owego mechanizmu. Spoty­kamy w swoim otoczeniu ludzi, którzy ciągle są pełni pre­tor. ?;i do całego świata. Czują się wszystkim urażeni, do­tknięci i zawsze występują jako osoby pokrzywdzone. Prze­konanie, z jakim mówią o swych krzywdach i niespra­wiedliwościach, zmusza otoczenie do ufania im, współczucia. Jakże często skargi są niesłuszne i za tymi narzekaniami kryje się ludzka słabość i egoizm, z których nie zdają sobie sprawy.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”