Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • https://www.youtube.com/watch?v=c4-Bc1mRLGU
 • www.jpedukacja.pl/kursy_jezyk/nauka-hiszpanskiego/
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Fizyczne i psychiczne różnice płci


  Budowa ciał małych dzieci, chłopców i dziewczynek, jest bar­dzo podobna. Główną różnicę stanowią zewnętrzne narządy płciowe. Natomiast różnice psychiki i usposobienia można za­uważyć już w wieku przedszkolnym. Objawiają się one w róż­nym sposobie zachowania i zamiłowaniu do innego rodzaju za­baw. Porównując rozwój fizyczny chłopców i dziewczynek stwierdza się, że mniej więcej do 11 roku chłopcy wykazują większy wzrost i ciężar ciała niż dziewczynki w tym samym wieku. Jednakże około 11 roku życia dziewczynki zaczynają ros­nąć prędzej i osiągają większy wzrost i wagę niż chłopcy — ich rówieśnicy. Trwa to mniej więcej do 14 roku życia. Chłopcy w wieku 15 — 16 lat zaczynają rozwijać się gwałtownie, co po­zwala im — mimo spóźnionego startu — doścignąć dziewczęta. W późniejszym wieku mężczyźni są zwykle wyżsi i wykazują wagę większą niż kobiety. Zarówno średni wzrost, jak i waga mężczyzn i kobiet kształtują się różnie u ludności różnych kra­jów i stref klimatycznych, co jest z jednej strony wynikiem czynnika konstytucjonalnego, a z drugiej wiąże się z poziomem ekonomicznym i z warunkami higieny, zwłaszcza żywienia i pracy. W Polsce przeciętny wzrost dwudziestoletniego mężczyzny wy­nosi 166 cm, a kobiety 155 cm. Dla porównania przeciętny wzrost dwudziestoletniego mężczyzny w Szwecji wynosi 178 cm, a ko­biety 166 cm. W okresie pokwitania różnice budowy i kształtów ciała za­czynają zarysowywać się bardzo wyraźnie. Chłopców cechuje przede wszystkim wybitniejszy rozwój mięśni; pojawia się u nich również owłosienie na twarzy. U dziewcząt natomiast następu­je wyraźny rozwój tkanki tłuszczowej podskórnej, zaokrąglają się biodra, uda, ramiona, powiększają się piersi. Owłosienie oko­licy płciowej jest u kobiety nieco inne niż u mężczyzny. U ko­biety granica jego nie przekracza w zasadzie linii poziomej, sta­nowiącej brzeg wzgórka łonowego. U mężczyzn obszar owłosienia przekracza tę linię graniczną, układając się w kształcie trójkąta skierowanego szczytem w kierunku pępka. Często spo­tyka się u dorosłych mężczyzn owłosienie nóg, ramion, klatki piersiowej. U kobiet występuje ono rzadko i nigdy w dużym na­sileniu. Po ukończonym okresie pokwitania zaznaczają się rów­nież bardzo wyraźnie różnice brzmienia głosu: dla mężczyzn cha­rakterystyczny jest rejestr barytonowy lub basowy, dla kobiet — alt lub mezzosopran. Istnieją również wyraźne różnice psychiki mężczyzn i kobiet, jednak w tym zakresie utrzymuje się mnóstwo poglądów nie mających żadnego potwierdzenia naukowego. Różnice psychiki mężczyzny i kobiety dotyczą niemal wyłącznie strefy emocjo­nalnej, uczuciowej. Wiadomo też powszechnie, że kobiety ce­chuje większa wrażliwość, delikatność, subtelność odczuwania niż mężczyzn. Wiąże się z tym większa na ogół u kobiet niż u mężczyzn wyobraźnia i swoista zdolność orientacji w skompli­kowanych sytuacjach życiowych. Natomiast nie ma żadnych istotnych różnic między mężczyzną a kobietą w dziedzinie inte­lektu. Kobieta w niczym nie ustępuje mężczyźnie, jeśli chodzi 0 zdolność myślenia abstrakcyjnego, myślenia krytycznego i in­tencjonalnego — twórczego. Wybitny udział kobiet naszych czasów w dziedzinie nauki, sztuki, medycyny, literatury i publi­cystyki oraz w takich gałęziach wiedzy, jak matematyka, tech­nika, biologia i pedagogika dowodzi, że przyczyną niewielkiej dotychczas (w porównaniu z mężczyznami) aktywności kobiet w tych dziedzinach była specyficzna sytuacja społeczna kobiety. Widziano w niej przede wszystkim narzędzie realizacji celów biologicznych ludzkości, odsuwano ją od wszystkiego — poza kuchnią, kościołem i rodzeniem dzieci. Również islam i religie Wschodu traktują kobietę jako istotę niższą, przeznaczoną do pełnienia roli służebnej względem mężczyzny i nie liczącą się zupełnie jako podmiot działalności społecznej i twórczej. Kobiety wielokrotnie w historii usiłowały wywalczyć sobie należne im stanowisko społeczne. Jednak po erze starożytnego Rzymu, gdzie kobieta odgrywała niemałą rolę, przyszło średnio­wiecze, które w kobiecie widziało przede wszystkim źródło pokus nieczystości. ) tantyzm, który pogłębił jeszcze jej izolację w ciasnym kręgu spraw kuchni, kościoła i dzieci. W szeregu krajów protestan­ckich kobiety do dziś jeszcze nie zdołały zerwać pęt nałożonych im przez surową religię. Polska na szczęście jest pod względem stosunku do kobiet krajem wyjątkowym. Przez wieki warstwy oświecone naszego kraju hołdowały rycerskim obyczajom nakazującym cześć ko­biecie. W morzu walk reformackich kraj nasz stanowił przez wiele lat szczęśliwą wyspę, na której kwitł kult kobiety. Byłoby błędem jednak sądzić, że w Polsce tego okresu kobieta, w przeciwieństwie do reszty Europy, korzystała z pełni praw politycznych i społecznych. Okazywanie kobiecie szacunku, czci, miłości nie jest jeszcze równoznaczne z uznawaniem jej praw do równorzędnego stanowiska w świecie. To stanowisko dały ko­biecie dopiero stosunki społeczno-polityczne w Polsce Ludowej.! Nie ma obecnie w żadnej gałęzi naszego życia takich stanowisk, o których objęciu kobieta nie mogłaby marzyć, ani takich uczelni (z wyjątkiem chyba wojskowych), które byłyby przed nią za­mknięte. Potrzeba wykształcenia, wiedzy fachowej dla kobiety nie budzi dzisiaj wątpliwości nawet w konserwatywnych środo­wiskach na wsi, tym bardziej w mieście. Ten, kto jedynie na podstawie różnicy funkcji biologicznej obu płci usiłuje określić ich rolę społeczną, popełnia poważny błąd.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”