Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • komornik pozna
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Rozwoju zadatków wychowawczych.


  Wychowanie. Temu ostatniemu z czynników społecz­nych, wpływającemu tak znacząco na rozwój psychiki jed­nostki, przypisywana jest wiodąca rola. Pojęcie wychowa­nia ma szeroki zakres. Należy rozumieć przez nie całą skomplikowaną „organizację" wpływów na wychowanka na każdym poziomie jego rozwoju: od urodzenia aż do osiągnięcia dojrzałości psychofizycznej. Formy tej „orga­nizacji" będą różne w zależności od uzdolnień i możli­wości psychicznych wychowanka, a także od instytucji wychowującej — domu, przedszkola, szkoły, grupy ró­wieśniczej. Wychowanie odnosi się do kształtowania życia uczu­ciowego, które jest związane z rozwojem osobowości jed­nostki. Efektem tego będą ukształtowane cechy charakte­ru, motywy postępowania, .postawy, sposoby ujawniania swych uczuć bądź panowania nad swymi emocjami. Wychowanie pojmuje się także jako oddziaływanie na wychowanka poprzez nagrody i pochwały lub kary i na­gany. Ważne jest także informowanie wychowanka o wła­ściwych, słusznych sposobach postępowania w szkole, w życiu społecznym, a także o skutkach jego postępowania. Niezbędną sprawą w wychowaniu jest dążenie do osiągnię­cia założonych celów wychowawczych. Rodzice i wychowawcy dostarczają wychowankowi wzo­rów, doświadczeń wzbogacających jego umysł, a także rozwijają uczucia, będące bodźcem do wszechstronnego rozwoju. Wiąże się to z potrzebą elastyczności w wycho­wywaniu, szczególnie w okresie dorastania. Należy uwzględ­niać samodzielne poszukiwania, przemyślenia, a także dą­żenia jednostki do rozwoju własnych możliwości psycho­fizycznych. Współczesna pedagogika wskazuje podejście holistycz­ne ) w zakresie traktowania możliwości tkwiących w czło­wieku. Rozwój fizyczny, bez rozwoju umysłu i uczuć, 'bez utrwalania norm współżycia społecznego, zasad postępo­wania etycznego, stwarza więcej problemów, aniżeli roz­wiązuje. Skoordynowane, całościowe oddziaływania, mające na celu wyzwalanie wszystkich utajonych możliwości czło­wieka, wzbogacają go, przyczyniają się do tego, że staje się on lepszy, potrzebny innym, szczęśliwszy. Jeśli w odpowiednim czasie — to znaczy już od naj­wcześniejszego dzieciństwa — nie wpojono dziecku norm etycznego postępowania, nie rozwinięto w nim uczuć wyż­szych i nie nauczono zgodnego współżycia społecznego, a także działania na rzecz innych, może stać się ono w przy­szłości groźne dla otoczenia. Rodzice stawiają często pytania: jak wychowywać i roz­wijać wszechstronnie dziecko, jak pracować nad jego uzdol­nieniami, pobudzać aktywność, rozwijać uczucia, kształ­tować zasady etyczne? Każde z owych pytań jest niemalże osobnym problemem i wymaga innej odpowiedzi. Pozornie wyłączają się wza­jemnie, ale zmierzają do jednego celu — osiągnięcia wszechstronnego rozwoju człowieka. Problem ten znajduje swe odzwierciedlenie nie tylko w naszym systemie edu­kacji, ale i w systemach innych krajów. Teoretycy wycho­wania starają się o połączenie pobudzania wszelkiego ro­dzaju aktywności jednostki i wszechstronnego oddziaływa­nia na nią, w praktyce jest przeważnie inaczej. W szkole na przykład matematyk wymaga koncentracji i uczenia się tylko jego przedmiotu. Nauczyciel wychowa­nia fizycznego domaga się dbałości o kondycję i jak naj­wyższą sprawność ruchową i fizyczną, z kolei polonista uważa swój przedmiot za najważniejszy. Badania psychologiczne koncentrują się nad maksymal­nym wykorzystaniem możliwości człowieka, podkreślają różnorodność oddziaływań i wzbogacanie tym samym wszechstronnych doświadczeń zarówno pojedynczego czło­wieka, jak i całej grupy. Ponadto nikt nie mógłby rozwijać swych możliwości psychofizycznych w samotności lub według jakiegoś sche­matu. W każdym procesie wychowawczym zawarte są ele­menty nauki, utrwalania nabytych umiejętności, prze­kształcania się doświadczeń w wiedzę. W tym złożonym procesie każdy wchodzący w życie nie jest sam, lecz z rodzicami, wychowawcami, rówieśnikami, przyjaciółmi. Tworzy siebie i nowe wartości początkowo w zabawie (wiek przedszkolny), w czasie nauki szkolnej, a potem w pracy — czyli od okresu dzieciństwa aż do okresu dora­stania i osiągnięcia wieku dojrzałego.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”