Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • https://www.suszone-sliwki.pl
 • dom dla osb starszych : zapiecek.biz
 • Dziewczyny
 • Pokrewne


  Moralne i społeczne aspekty płci

  Życie płciowe człowieka, a w szczególności współczesnego, cywilizowanego człowieka, jest pod wieloma względami wyjąt­kowym zjawiskiem w przyrodzie. Wpłynęły na to cywilizacja i swoiste formy społecznego bytowania człowieka oraz pewne uprzywilejowanie gatunku ludzkiego przez naturę w dziedzinie rozrodu. Człowiek jest istotą wyróżniającą się stosunkowo dużym na­sileniem popędu płciowego. Podczas gdy u wyżej zorganizowa­nych zwierząt popęd płciowy odzywa się w krótkich okresach w ciągu roku, które nazywamy rują, u człowieka utrzymuje się on bez większych zmian w ciągu całego roku. U człowieka nie ma rui, natomiast u dojrzałych mężczyzn i kobiet w ciągu wszystkich pór roku utrzymuje się swoista psychiczna gotowość do aktu płciowego. W odpowiednich warunkach i pod wpływem określonych bodźców pojawia się obok niej również gotowość fizjologiczna. Wyrazem gotowości biologicznej jest u kobiety utrzymujące się przez okrągły rok jajeczkowanie (i występo­wanie miesiączkowania), a u mężczyzny nieprzerwany proces spermatogenezy. Cechą wybitnie charakterystyczną dla człowieka jest fakt, że on jeden w całej przyrodzie potrafił sztucznie wyeliminować z aktu płciowego motyw rozrodczy, pozostawiając nienaruszony motyw emocjonalny. Współczesny, cywilizowany człowiek zdo­łał w znacznej mierze podporządkować swojej woli funkcje roz­rodcze i pokierować nimi zgodnie z interesem własnym i społecz­nym. Rozród przestał być wyłącznym i jedynym usprawiedliwie­niem aktu płciowego u człowieka, zaś strona emocjonalna, wzru­szeniowa tego aktu posłużyła człowiekowi do wzbogacenia wewnętrznego świata uczuć i myśli. Płeć stała się ważnym mo­torem życia umysłowego, działalności twórczej i produkcyjnej, nie przestając odgrywać roli w procesie zachowania gatunku. Trzecią cechą zasługującą na podkreślenie jest szczególny charakter spójni życiowej między mężczyzną a kobietą, noszącej nazwę małżeństwa. Dopiero na tle instytucji małżeństwa zrozu­miały staje się pogląd, że płeć — w szerokim tego słowa zna­czeniu — jest siłą socjologiczną i kulturotwórczą, a nie tylko fi­zyczną, biologiczną cechą dwojga osobników. Spójnia życia samca i samicy stanowi dość powszechne zja­wisko w przyrodzie, jednak u człowieka wyróżnia się ona szczególnie znaczną trwałością, przez co staje się istotnym ele­mentem w budowie społeczeństwa ludzkiego, a ponadto — w odróżnieniu od świata zwierząt — wyraża się nie tylko we wzajemnym fizycznym posiadaniu i w krótszym lub dłuższym okresie wspólnej opieki nad potomstwem, ale nade wszystko we wspólnocie uczuć, pragnień, dążeń i poczynań oraz we wspólnej organizacji życia. Chociaż rozród nie jest wyłącznym celem życia płciowego, to jednak należy pamiętać, że pozostaje on — dzięki potędze in­stynktu zachowania gatunku — jego najważniejszym celem. Stanowi on bezsprzecznie pierwotną treść stosunku seksualnego. Podobnie — chociaż posiadanie potomstwa nie może być po­czytywane za jedyny i wyłączny cel małżeństwa — pozostaje ono jego najważniejszym celem. Sprawa zabezpieczenia potom­stwa wysuwa się na pierwszy plan. Jest to zgodne zarówno z in­teresem społecznym, jak z interesem samych małżonków. Nie można twierdzić, że małżeństwo, które nie może mieć dziecka, jest bezsensowne i skazane na niepowodzenie. Funkcja społeczna małżeństwa nie ogranicza się przecież do przysparza­nia społeczeństwu nowych członków i zapewnienia im pomyśl­nego rozwoju. W celu zaspokojenia pragnień związanych z pociągiem do płci odmiennej, dla wzbudzenia uczuć i namiętności stanowiących treść przeżycia zwanego miłością, nie jest konieczna chroniona prawem instytucja małżeństwa. Z problemem płci wiąże się jednak w ograniczoną całość problem potomstwa i rodziny. I tu już przestaje być dla społeczeństwa obojętne, czy związek męż­czyzny i kobiety ma charakter trwały, uregulowany prawem, czy też jest on związkiem luźnym, przypadkowym. W jednym i drugim wypadku wynikiem związku może być dziecko, lecz sytuacja życiowa tego dziecka nie będzie identyczna. Społeczeństwo pragnie, aby dziecko otrzymało odpowiednią opiekę i wychowanie, aby los jego i przyszłość uniezależnić w jak największym stopniu od czynników przypadkowych, jak kaprys, egoizm, zła wola czy brak skrupułów u jednego lub obojga rodziców. Tak więc, na wskroś osobista zdawałoby się sprawa dwojga ludzi, ich najbardziej intymny związek nie jest jednak zupełnie wolny od wglądu i kontroli społeczeństwa, które widzi w nim przede wszystkim zapowiedź macierzyństwa i ojcostwa, możli­wość spłodzenia dziecka. Wynika z tego, że poczynania człowieka w dziedzinie płci muszą być nacechowane poczuciem odpowie­dzialności — i to nie tylko odpowiedzialności wobec siebie, wobec głosu własnego sumienia ale wobec pisanych praw społecznych, narzucających jednostce określony sposób postępowania, chro­niących zbiorowość przed nieprzemyślaną działalnością lekko­myślnej jednostki. Jeśli się weźmie pod uwagę nasilenie popędu płciowego u czło­wieka i jego trwałość rozciągającą się na znaczną część życia, musimy przyznać, że człowiek płaci wysoką cenę za szczególne uprzywilejowanie, jakim go w tej mierze obdarzyła natura. W przeciwieństwie do zwierząt nie może on poddawać się bez­krytycznie działaniu ślepych sił instynktu, lecz czując nieustan­nie ich obecność musi nad nimi panować, ujarzmiać je i pod­porządkowywać swojej woli. Pod tym jedynie warunkiem popęd płciowy może spełnić w życiu człowieka pozytywną, twórczą rolę i stać się dla niego źródłem szczęścia. Trzeba również pamiętać, że istnieje dziedzina praw nie­pisanych, których znajomość i bezwzględne respektowanie de­cyduje o tym, co nazywamy kulturą życia płciowego. W życiu intymnym, odgrodzonym od świata murem milcze­nia, łatwo dochodzi do odhamowania tłumionych i starannie maskowanych pragnień i popędów. Znajdują one najczęściej ujście w stosowaniu przemocy, w przeistaczaniu siłą równorzęd­nego partnera, jakim jest dla mężczyzny kobieta, w bezwolne narzędzie rozkoszy — z pogwałceniem norm etyki i estetyki współżycia, z naruszeniem zasad kultury. Do współżycia płciowego konieczna jest zatem nie tylko doj­rzałość fizyczna partnerów, ale także — i to w nie mniejszym stopniu — psychiczna. W interesie zaś potomstwa potrzebna jest również dojrzałość społeczna. Teraz więc w nieco bardziej przekonywającym świetle uka­zuje się zalecenie wstrzemięźliwości płciowej w wieku dorasta­nia. Nawiązywanie stosunków seksualnych we wczesnej młodości może prowadzić do trwałej deformacji osobowości, do zwich­nięcia pojęć o płci i miłości, a także i do konsekwencji niepożą­danych społecznie. Wejście w życie seksualne wymaga — wbrew pozorom — dość długiego i cierpliwego przygotowania. Trzeba mieć za sobą pewną sumę przeżyć i doświadczeń w innych dzie­dzinach życia, ażeby zrozumieć treść życia płciowego i sprostać jego trudnym, wielostronnym wymaganiom. Społeczeństwo domaga się od młodych ludzi wstępujących w związek małżeński poczucia odpowiedzialności za poczynania w dziedzinie rozrodu. Przy obecnych możliwościach zapobiegania ciąży przysparzanie społeczeństwu dzieci, których rodzice nie mają gdzie ulokować, czym nakarmić i ubrać, jest karygodnąbezmyślnością. Nasze instytucje opiekuńcze (Państwowe Domy Dziecka, Domy Małego Dziecka) są przepełnione dziećmi, które w wielu wypadkach zostały po prostu podrzucone społeczeństwu do wykarmienia, odziania i wykształcenia przez niefrasobliwych rodziców, którzy w trosce o potomstwo nie posunęli się dalej, jak tylko do samego aktu spłodzenia i wydania go na świat. Kraj nasz stoi wobec problemu niemożności roztoczenia opie­ki nad wszystkimi dziećmi, których rodzice przestali się intere­sować ich losem i zepchnęli cały ciężar wychowania na państwo. Trzeba pamiętać, że przewidywany bezwzględny przyrost dzieci w okresie 1959—1965 wyniesie około 4 000 000. Dzieciom tym państwo musi w niedługim czasie zabezpieczyć miejsca w mieszkaniach, w żłobkach, przedszkolach, szkołach; trzeba dla nich przewidzieć miejsca zabaw i rozrywki, a także łóżka szpital­ne i sanatoryjne. Są to niezwykle ciężkie zadania z gospodarcze­go punktu widzenia i społeczeństwo tylko z najwyższym trudem mogło im dotąd sprostać. Tworzenie rodzin wieloosobowych jest społecznie dopuszczal­ne jedynie wówczas, gdy małżonkowie mają wystarczające pod­stawy sądzić, że posiadane środki materialne wystarczą do wy­chowania dzieci na ludzi zdrowych i pod każdym względem przy­gotowanych do życia. Ludzie zamierzający zawrzeć małżeństwo powinni się ko­niecznie zastanowić, czy rzeczywiście pragną przeżyć ze sobą całe życie. Decyzja ta ma doniosły charakter, ponieważ zarówno bio­logiczna, jak społeczna i moralna motywacja małżeństwa wska­zuje na to, że jedyną prawnie ustaloną i bronioną przez prawo formą jest „małżeństwo do śmierci", a rozwód jest i pozostanie złem koniecznym. W świetle tego założenia sprawa właściwego doboru partnera tak pod względem cech psychicznych (głównie charakterologicz­nych), jak i fizycznych nabiera szczególnego znaczenia. Jeśli chodzi o cechy psychiczne, to zróżnicowanie upodobań jest tak wielkie, a ocena zalet i wad tak subiektywna, że byłoby nieroz­sądne silić się o podanie — choćby w najogólniejszych zarysach — wzoru idealnej małżonki czy małżonka. Wiadomo przecież, że nie ma takich zalet, które z góry gwarantują trwałość miłości, jak również i takich wad, które z góry wyłączają miłość. Skomplikowana jest również sprawa upodobań i ocen wza­jemnych cech fizycznych. Ogólnie można jednak powiedzieć, że jest to domena, w której kobiety i mężczyźni wykazują w miarę dojrzewania psychicznego i trwania współżycia coraz więcej wzajemnej tolerancji. Wszak w tym właśnie zjawisku bierze swoje źródło dowcipne powiedzenie: „Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma". Nie wszystkie jednak mankamenty fizyczne można w małżeń­stwie zbyć łatwo uśmiechem. Jedną z przyczyn, którą dość często wymienia się w skargach o rozwód, jest niewłaściwy dobór mał­żonków z punktu widzenia seksualnego. Przede wszystkim wcho­dzą w rachubę wszelkiego rodzaju wady rozwojowe narządów płciowych tak żeńskich, jak i męskich, które uniemożliwiają nor­malny stosunek płciowy, z jego fizjologicznym epilogiem: rów­noczesnym orgazmem obojga partnerów.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”