Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • www.olx.pl
 • Biae wino sodkie
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Środki antykoncepcyjne


  Zapobieganie ciąży polega na niedopuszczeniu żywych ple­mników do spotkania się ze zdolnym do zapłodnienia jajem w drogach rodnych kobiety. Fizjologiczny sposób zapobiegania ciąży polega na wstrzymaniu się od stosunków płciowych w okre­sie tzw. dni płodnych u kobiety, czyli na stosowaniu k a-lendarza małżeńskiego według metody Ogino-Knausa lub według metody termicznej Holta. Posługiwanie się kalendarzem małżeńskim jest jednak w prak­tyce dość skomplikowane, a zrozumienie zasad, na których metoda jest oparta, wymaga lepszej znajomości fizjologii rozrodu i zapłod­nienia niż się to normalnie wśród małżonków zdarza. Niezrozu­mienie zaś metody nie daje pozytywnych skutków. Na dość ograniczony zakres stosowania metody kalendarza małżeńskiego wskazują zresztą jej autorzy — K. Ogino i H. Knaus — a także J. Holt. Znacznie prostszym, a zarazem pewniejszym sposobem zapobiegania ciąży jest stosowanie środków antykon­cepcyjnych. Istnieją dwie grupy tych środków: środki dzia­łające na zasadzie osłony mechanicznej i środki chemiczne dzia­łające na plemniki. Aby środek antykoncepcyjny mógł spełnić swoje zadanie, musi on być: 1) pewny w stosowaniu, 2) nieszkodli­wy dla zdrowia, 3) łatwy w stosowaniu, 4) tani i łatwo dostępny, 5) nie powinien wpływać hamująco na odczuwanie bodźców seksualnych. Idealnych środków antykoncepcyjnych, które odpowiadałyby wszystkim wymienionym wyżej wymaganiom, dotąd nie wyna­leziono. Można jednak zanotować dziś na tym polu bardzo duży postęp. Zdołano osiągnąć wysoki stopień pewności tych środków przy ich całkowitej nieszkodliwości dla zdrowia oraz niedużym na ogół wpływie hamującym na bodźce seksualne, co jest znacz­nym sukcesem. Środki antykoncepcyjne dzielimy na środki dla kobiet i dla mężczyzn. Z dostępnych u nas środków mechanicznych dla kobiet należy 'wymienić: krążki gumowe pochwowe (pessa-ria) typu ,,Proven", krążki gumowe szyjkowe, tampony i gąbki pochwowe. Środkiem mechanicznym dla mężczyzn jest prezerwatywa (kondom). Do chemicznych środków antykoncepcyjnych należą: płyny antykoncepcyjne, kremy, pa­sty, galaretki, globulki i tabletki plemnikobójcze. Stosowaną często, ale bardzo niefizjologiczną metodą zapobie­gania ciąży jest tzw. stosunek przerywany (coitus in­terruptus). Polega on na wycofaniu członka z pochwy tuż przed wytryskiem nasienia i dokończeniu stosunku na zewnątrz. Jest to jednak metoda równie niepewna jak szkodliwa dla zdrowia małżonków. Długotrwałe stosowanie jej prowadzi do zaburzeń nerwowych; u mężczyzn nawet do impotencji, a u kobiet do ozię­błości płciowej. Stwierdzono, że znaczna liczba przypadków ner­wicy ma swoje podłoże w wieloletnim stosowaniu metody stosun­ku przerywanego. Omawianie zagadnienia środków antykoncepcyjnych należy rozpocząć od krótkiego zarysu ważniejszych metod zapobiegania ciąży, a zakończyć wyliczeniem okoliczności, w których używa­ne są środki antykoncepcyjne, i powodów, dla których są one używane. Należy z naciskiem podkreślić, że środki antykoncep­cyjne dają tylko częściową gwarancję skuteczności. Stwierdzić również trzeba, że świadomość pewnego zabezpieczenia przed ciążą, jaką dają środki antykoncepcyjne, nie usprawiedliwia by­najmniej nawiązania stosunków seksualnych w okresie dojrze­wania. Niektórzy przeciwnicy planowania rodziny i stosowania środ­ków antykoncepcyjnych wysuwają zastrzeżenia i obawy, czy ten nowy rodzaj wolności, jaką obdarzony zostaje człowiek dzięki naukowemu udoskonaleniu środków antykoncepcyjnych, będzie wykorzystany w sposób właściwy, tj. zgodny z interesem ludz­kości. Warto w tym miejscu przytoczyć wypowiedź Heleny Wright — autorki książki o technice zapobiegania ciąży wydanej w 1951 roku w Londynie: „Najczęściej przepowiadanym niebez­pieczeństwem, które ma być skutkiem powszechnego propago­wania metod świadomego macierzyństwa wśród wszystkich ko­biet o to proszących, jest to, że dzieci staną się niepopularne i co­raz mniej pożądane. Jednak prace doświadczonych antropologów oraz dorobek Poradni Świadomego Macierzyństwa wykazują, że nie tylko nie istnieje możliwość takiego niebezpieczeństwa, ale wytwarza się sytuacja wręcz przeciwna. We wszystkich kulturach, które zbadano i opisano, jak również i w naszej własnej, okazu­je się, że instynkt rozrodczy jest najsilniejszym motorem życia płciowego. Z moich własnych doświadczeń z pacjentkami i z dys­kusji z kolegami wypływa uderzający fakt, że możliwość wolne­go wyboru czyni dzieci raczej bardziej niż mniej pożądanymi. Poczucie dumy z powodu poczęcia dziecka i odpowiedzialność za to poczęcie jest wielką radością dla matek, które znajdują szcze­gólne zadowolenie w świadomym macierzyństwie" '. Do słów tych należałoby jeszcze dodać, że środki antykoncep­cyjne wywierają stabilizujący wpływ na małżeństwo, stwarzając możliwość swobodnego zbliżenia małżonków, wolnych od obawy niepożądanych skutków współżycia płciowego. Środki antykoncepcyjne przyczyniają się do rozwiązania je­szcze jednego trudnego problemu. Jest nim problem małżeństw zawieranych w młodym wieku, przeważnie przez młodzież stu­diującą, która zazwyczaj nie jest ekonomicznie samodzielna.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”