Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • Skrzana spdnica stylizacje
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Podział typów ludzkich


  Różnice w opisanych reakcjach uczuciowych stały sięźródłem podziału temperamentów (humorów), dokonanego przez greckiego uczonego Hipokratesa . Sądził, on, że natura człowieka pod względem reakcji uczuciowych jest wrodzona i zależy od tego, która z czte­rech „wilgotności", czyli humorów, krążących w ciele ludzkim, przeważa w danym organizmie. Do tych czterech humorów, zdaniem Hipokratesa, należały: krew — sanguis, żółć — chole, czarna żółć — melajn chole i flegma. Do dziś istnieje podział typów ludzkich na sangwiników, cho-leryków, melancholików i flegmatyków. A więc sangwinik to człowiek, który łatwo się zapala i szybko gaśnie, żywego usposobienia, czynny i pewny sie­bie, łatwo współczujący, ale niewytrwały i niepewny w swych zobowiązaniach, roztargniony i rozpraszający się, łatwo się obraża, gniewa, cieszy się i szybko zapomina urazy, jak i przysługi. Choleryk — to człowiek pobudliwy również, ale wy­trwały i długo pamiętający. Cechuje go silna wola i go­rące, trwałe uczucie. Melancholik słabo w pierwszej chwili reaguje uczucia­mi na bodźce, śmieje się rzadko, nie wybucha gniewem, skłonny do nieśmiałości i smutku, cieszy się w skrytości, w działaniu niepewny siebie, długo pamiętający urazy i przysługi. Flegmatyk — słabo reaguje bezpośrednio i krótko pa­mięta. Ponieważ jego reakcje są słabe, więc i trudno się decyduje, spokojny, w miarę zadowolony z siebie, raczej apatyczny. Wielu było następców Hipokratesa, którzy starali się wyjaśnić reakcje i sposoby postępowania ludzkiego. Jego trafne obserwacje natury ludzkiej, stały się inspiracją dla innych badaczy. Dziś nie mówi się o czterech wilgotnościach (humorach), lecz o układzie hormonalnym, który ma wpływ zarówno na usposobienie i charakter człowieka, a równocześnie bie­rze się pod uwagę budowę anatomiczną, przemianę mate­rii, właściwości układu nerwowego. Oprócz typologii Hipokratesa i systematyki temperamen­tów współczesna nauka wyróżnia typologię I. Pawłowa, który uwzględnia cechy układu nerwowego. Do nich na­leżą: siła, równowaga i ogólna ruchliwość (aktywność) pro­cesów nerwowych 1). Reakcje sangwiników są szybkie, ale nie trwają długo. Melancholik reaguje wolno i słabo, choleryk silnie i z gwałtownością. Flegmatyk reaguje w sposób długotrwały albo i z opóźnieniem. Pierwszy typ anatomiczny — to budowa ciała wątła, leptosomatyczna (leptos — wąski, soma — ciało) albo asteniczna. Mężczyzna należący do tego typu jest chudy, ma wąskie ramiona, kościste ręce, klatkę piersiową długą i wąską, nogi długie. Kobiety drobne, szczupłe. Typ asteniczny przejawia pewne właściwości psychiczne, takie jak: drażliwość, niechęć do kontaktów z ludźmi, trudności w przystosowaniu się do nowych warunków. Drugi typ — to typ o budowie atletycznej — wzrostu średniego lub wysokiego, o szerokich barkach, dobrze zbudowany, głowa koścista, potężna szczęka, dobrze roz­winięte mięśnie. Kobiety mają często coś męskiego w twarzy i budowie, wyglądają nie po kobiecemu. Mało bez­pośredni, nietowarzyscy, twardego serca i stalowego hartu. Trzeci typ — to typ pykniczny — przysadzisty, gruby, o krótkiej szyi, silny, głowa duża, podbródek, brzuch duży, wypukły, kończyny miękkie, duże podkłady tkanki tłu­szczowej. Kobiety są najczęściej niedużego wzrostu, a tłuszcz magazynuje się na biuście i biodrach. Towarzyscy, serdeczni, uprzejmi, weseli, miękkiego serca. Ekstrawertycy — uwagę swoją zwracają przede wszyst­kim na otoczenie, interesuje ich to, co dzieje się poza nimi samymi. Introwertycy, których uwaga skierowana jest na to. co dzieje się w nich samych, wystarczają oni tak jakby sa­mym sobie. Są jednak osoby, zastrzega się Jung, u których jedna z tych tendencji nieznacznie przeważa. Temperament jest dyspozycją wrodzoną, jak widać z powyższej charakterystyki, charakter natomiast jest czymś, co się z wolna formuje, drogą wewnętrznego dojrzewania, •wpływów otoczenia — domu, szkoły, grupy rówieśniczej. Dzieciństwo i dorastanie są okresami wykształcania się właściwości charakterologicznych, jak i ich krystalizacji. Do rozwoju charakteru przyczynia się samowiedza, sa­moocena, wgląd we własne postępowanie, samokontrola czynności podejmowanych coraz bardziej świadomie i w sposób zamierzony. Z badań przeprowadzanych wśród młodzieży w Krako­wie dowiadujemy się *), że młodzież zdaje sobie sprawę z ujemnych stron swego charakteru i wyraża chęć ich zli­kwidowania. Zalicza do nich: gwałtowność, wybuchowość, niecierpliwość, złośliwość oraz egoizm, zawziętość, tupet, lenistwo, brak wiary w siebie i słabą wolę. Wraz z uświa­domieniem sobie tych cech pragnie zmienić swój stosunek do innych ludzi, do nauki i pracy.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”