Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia


  Nie wystarczą rozmowy domowe czy między rówieśnika­mi w szkole, by wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia. Zasób słów dorastających wzbogacany jest nie tylko w wy­żej wymieniony sposób, ale także przez literaturę piękną na lekcjach języka polskiego, poznawanie terminów z dzie­dziny matematyki, geografii i innych przedmiotów, których się uczy. Poznawanie i rozumienie definicji z różnych dyscyplin naukowych, posługiwanie się nimi przyczynia się do tego, że mowa uczniów staje się ścisła, wyrażenia dokładne i właściwe, odzwierciedlające procesy myślenia. Uczniowie używają coraz więcej wyrazów oznaczających pojęcia ab­strakcyjne, rozumiejąc lepiej ich znaczenie. Zdają sobie sprawę, że można używać określonych słów w znaczeniu potocznym i naukowym, dosłownym i przenośnym. Rozu­mieją metafory i symbole występujące w poezji, literatu­rze pięknej, dramatach i twórczości filmowej, teatralnej, popularnych piosenkach. Zasób słów rozwija się wraz z rozwojem umysłowym dzieci i młodzieży. Bogate słownictwo to także umie­jętność posługiwania się językiem ustnym i pisanym, uwzględnianie prawidłowych form gramatycznych. Zdolność wyrażania swych myśli w piśmie wzrasta i jest uzależniona od systematycznej nauki szkolnej. Tu jednak obserwuje się pewne różnice indywidualne. Zdaniem nie­których-psychologów płynność słowna, jak i zdolność ro­zumienia słów jest cechą uczniów o szczególnych uzdolnie­niach humanistycznych. Zdolność rozumienia znaczeniowej i gramatycznej stro­ny języka nie zawsze współdziała ze zdolnością płynnego wypowiadania się w słowach. Nie idzie także w parze umiejętność pięknego wypowiadania się z tzw. „wypisywa­niem się". Niektórzy dorośli ludzie są doskonałymi mówcami, ale ich dorobek piśmienniczy na ogół jest dość skromny. Po­dobnie jest z uczniami. Niektórzy z nich mają trudności w mówieniu, wypowiedziach i odpowiedziach słownych, ale piszą poprawnym językiem, gładko, jasno formułują myśli i z polotem. Trening w szkole na lekcjach języka ojczystego dotyczy nie tylko wzbogacania słownictwa, ale także rozwoju za­równo mowy pisanej, jak i ustnej. Ćwiczenia w zakresie mowy pisanej odbywają się poprzez rozwijanie określonych tematów w formie opowiadań, opisu, streszczeń, wypra-c«wań. Opowiadanie jest formą najłatwiejszego przekazu słow­nego lub pisemnego ma temat przeczytanego, oglądanego lub przeżytego utworu literackiego, filmowego, sztuki tea­tralnej. Dopuszcza on dowolność w porządkowaniu i oso­bistej interpretacji zdarzeń, które były przedmiotem lub tematem wyżej wymienionych utworów. Trudniejsze ze względów formalnych jest streszczenie, które charaktery­zuje zwięzłość, treściowość materiału rzeczowego (meryto­rycznego). Streszczając jakiś utwór lub jego fragment uczeń musi wyodrębnić rzeczy ważne, główne myśli, po­mijając szczegóły uboczne i drugorzędne. Jest to trudne zadanie, wymagające logicznego ujęcia w skrótowej, zwar­tej formie istotnych treści. Udogodnieni eon o dużym znaczeniu jest sporządzanie pla­nu. Umiejętność jego wykonania zdobywają uczniowie w starszych klasach. Plan wymaga dokładnego zrozumienia, przyswojenia tekstu od strony merytorycznej, jego układu, formy przekazu oraz dokonania analizy pod kątem" wy«-odrębnienia fragmentów stanowiących pewne struktury — mniejsze, logicznie powiązane ze sobą. Umiejętnie skon­struowany plan oddaje usługi nie tylko w opracowaniu zagadnień związanych z omawianiem ustnym utworu, np. literackiego. Stanowi on jakby „rusztowanie", przygotowa­ne do napisania wypracowania, które niejednemu uczniowi czy uczennicy spędza sen z powiek (w aneksie podaję wskazówki, jak uporać się z wypracowaniem). Niewielki procent uczniów osiągnął w wieku dorastania umiejętność pięknego pisania. Ci — którzy wypracowali, własny, indywidualny styl, sprawne posługiwanie się wie­dzą merytoryczną — są szczęśliwymi zwycięzcami olimpiad polonistycznych i konkursów maturalnych. Nie dzieje się to tak sobie, mechanicznie, lecz jest to wynik żmudnej, sy­stematycznej pracy, rozwijanej cierpliwie zdolności, która objawić się może talentem. W opanowaniu i operowaniu językiem ojczystym ogrom­ną rolę odgrywa dobór środków językowych, sposób wypo­wiadania się w słowie i piśmie, wrażliwość na piękno języ­ka, unikanie błędów gramatycznych. Poznanie praw funk­cjonowania systemu językowego, a szczególnie znajomość gramatyki, bogactwo słownictwa, bezbłędna wymowa sta­nowią o kulturze języka. Nienaganna wymowa obowiązuje aktorów, nauczycieli, spikerów radiowych, telewizyjnych, a przynajmniej prawi­dłowa — nas wszystkich. Rażące jej wady mogą przekreślić karierę zawodową, być powodem kompleksów, zaważyć na całym życiu.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”