Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • https://magazynkobiecy.pl/kim-jest-natalia-vodianova-instagram-dzieci-wiek/
 • Konsultacje psychologiczne
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Przyjaźń szkolna


  Znakomita większość ludzi młodych pragnie przyjaciół, oczekuje przyjaźni, podświadomie dąży do posiadania przyjaciółki czy przyjaciela. Niektórzy młodociani, bardziej sceptyczni, nie wierzą w jej istnienie, ale oczekują jej i tęsknią do niej.Przyjaźń daje pewien szczególny rodzaj zadowolenia. By ją osiągnąć, trzeba bez reszty zaangażować się w sprawy innego człowieka. Szczególnie należy ją cenić, gdy tak ko­nieczna jest obecność drugiego człowieka, współczucie w momentach niepowodzeń czy klęsk życiowych. Uczucie wdzięczności za uczestnictwo, za współudział trwa czasami w te, wiele lat. Okres dorastania ma to do siebie, że u-gruntowuje te uczucia i rozwija je. Wtedy właśnie rodzą się przyjaźnie, trwające latami, chociaż ludzi dzieli prze­strzeń i czas. Zdobywanie przyjaciół to pozyskiwanie sprzymierzeń­ców w życiu. Do tych, którzy się „rozczarowują" można byłoby zwrócić się z takimi słowami: — Nie należy uważać podobnych nam koleżanek czy kolegów za istoty wyższe, bez wad. Na początku przyjaź­ni jesteśmy skłonni przypisywać koleżankom czy kolegom same zalety, przystrajając ich w szaty doskonałości. Nie­chętnie dopuszczamy myśli, że może mieć on czy ona wa­dy, że nieobce im są błędy i omyłki. Gdy ów wielki przy­jaciel je popełnia w stosunku do nas, od razu staje się wrogiem. Jesteśmy czasami skłonni do kształtowania przy­jaciela według wzorców, które nam odpowiadają. Wtedy wybuchają na ogół nieporozumienia, a misterny gmach przyjaźni, istniejący w wyobraźni, rozsypuje się w gruzy. Dobrze jest wyjaśnić nastolatkom, że najlepszy, najmil­szy przyjaciel jest tylko człowiekiem. Właśnie przyjaźń po­lega na tym, że drugiego człowieka przyjmuje się z ca­łym balastem jego przywar, wad i niedoskonałości, i tym wszystkim, co budzi w nas sprzeciw. Czy my wad zupełnie nie mamy? Mamy, mamy, tylko niełatwo jest nam je do­strzec u siebie. Przyjaźń zawiera niezmierzone wartości i zalety, nie tyl­ko dla dorastających, ale dla wszystkich ludzi. Pod jej wpływem zacierają się małe ułomności ludzkie, wady tra­cą swą o.strość, niedoskonałości bledną. To wszystko jest tonowane, bądź usuwane w obcowaniu z tymi, na których nam zależy. Dzięki przyjaźni, łączącej nas z innymi, pra­gniemy wydać się lepsi, doskonalsi. Staramy się likwido­wać to, co utrudnia współżycie z zaprzyjaźnionymi kole­żankami i kolegami, a kształtować i pracować nad tymi właściwościami charakteru, które je ułatwiają, wpływają na pogłębienie uczuć przyjaźni. Świat z przyjaciółmi jest barwniejszy, życie ciekawsze. Obok takich dwuosobowych przyjaźni, w okresie dora­stania tworzą się grupy najbliższych przyjaciół, związa­nych ze sobą jakimiś upodobaniami, zamiłowaniami albo chęcią bycia razem ze sobą. Wskutek rozluźnienia się wię- zi z rodzicamd, rodzeństwem, dorastający dążą do obcowa­nia z rówieśnikami, których nurtują podobne problemy i kłopoty. Charakterystyczną cechą tych dążeń do przebywania ra­zem jest łączenie się w małe 4, 6-osobowe grupki, któ­re tworzą tzw. paczkę1). Jej istnienie normują określone reguły postępowania, akcentowane przez wszystkich człon­ków cele. W czasie spotkań dyskutuje się w paczce na te­maty szkolne, literatury, obejrzanych filmów, planuje się wspólne pójście do teatru, na wycieczkę. Rodzice akceptują tę formę kontaktów młodzieży, nie dopatrują się w niej niczego złego. Niektórzy z nich, wi­dząc syna czy córkę samotnie spędzających dzień wolny od nauki, są zaniepokojeni brakiem kontaktów z rówieśni­kami. Próbują namawiać, wspólnie organizować spotkania w domu, widząc w takiej formie kontaktów rówieśniczych właściwy sposób uspołecznienia, obycia towarzyskiego, na­wiązywania przyjaźni. Traktują to jako coś ważnego w życiu dorastających. Jest to bardzo słuszne podejście. Łą­czenie się w paczki uważane jest przez psychologów za prawidłowość rozwojową. Do dodatnich skutków zaliczają zwiększone poczucie bezpieczeństwa, ważności osobistej na tle innych kolegów czy koleżanek, będące wynikiem akcep­tacji całej grupy. Ponadto paczkę łączą uczucia przyjaźni, wspólne działanie, nieskrępowany swobodny sposób wy­miany poglądów, myśli bez obawy krytyki czy niechęci ze strony jej członków.Paczka sprzyja umiejętności współżycia społecznego, współdziałania, poszanowania wzajemnych interesów, a także sposobów zachowania się, w myśl przyjętych norm. Pozytywne strony organizowania się młodocianych w pacz­ki są podkreślane przez wychowawców, dostrzegających w nich pewien wstępny etap brania udziału w zorganizowa­nych formach społecznych, do jakich należy samorząd, or­ganizacja na terenie szkoły, związek sportowy itp. w literaturze amerykańskiej znane są pod nazwą kliki. Klika w naszym potocznym języku ma ujemne znaczenie. Niektórzy jednak widzą i ujemną stronę paczek. Przy­należność do grupy nieformalnej łączy się dla nich z pe-pewnego rodzaju snobizmem, wymaga lojalności wobec swych członków, a wrogości w stosunku do „obcych", któ­rzy do niej nie należą. Izolowanie się, może przerodzić się w manię wyższości, poczucie odrębności itp. Przerodzenie się paczki w bandę jest zjawiskiem bardzo groźnym. Istniejące w szkołach bandy (gitowcy, pankersi itp.), których podstawą funkcjonowania jest niezgoda na przystosowanie się do społeczności szkolnej, przynoszą wiele szkody. Naczelną zasadą ich działania jest ostenta­cyjne łamanie regulaminu szkolnego, brutalne zachowanie wobec słabszych, a wobec „obcych" stosowanie przeważ­nie przemocy. Banda rządzona jest najczęściej przez przywódcę, który autorytet zdobywa siłą i aspołecznymi wyczynami, jest bezwzględny wobec braku lojalności lub uległości jej członków. Buntownicza postawa wobec norm obowiązują­cych w społeczeństwie, popełnianie czynów często o cha­rakterze przestępczym, amoralnych — to najbardziej dra­styczna i niebezpieczna działalność bandy. Niepokój rodziców, że syn czy córka „nigdzie nie na­leżą", a powinni przebywać w towarzystwie mądrych i do­brych kolegów, wydaje się uzasadniony. Niebezpieczeń­stwo odtrącenia przez kolegów z paczki, pozostawienie na marginesie normalnych stosunków społecznych w klasie, w szkole może przyczynić się do przyłączenia się do każ­dej grupy, która przyjmie do swego grona. Jeśli będzie to banda nie akceptowana przez społeczność szkolną, losy ta­kiego ucznia mogą okazać się przesądzone. W dorastających tkwi głęboko potrzeba znalezienia opar­cia, przynależności do grup, zaspokojenia swego „głodu społecznego" bycia wśród rówieśników. Tym łatwiej przy­staje się do bandy, im trudniejsze życie w szkole, zdarza­ją się niepowodzenia 'w nauce, w domu brakuje oparcia, a do rodziców nie ma się zaufania.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”