Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • http://fashionvictim.pl/2019/08/09/kosmetyki-z-ameryki-zanim-zdecydujesz-sie-na-ich-zakup-zapoznaj-sie-z-ich-skladem/
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Pamięć


  Na ogół słyszy się na­rzekanie na słabą pamięć, na małą jej trwałość, a naucze­nie się czegokolwiek sprawia duże trudności, zabiera dużo czasu. Pamięć jest dyspozycją psychiczną zależną nie tylko od właściwości swoistych jednostki. Może ona funkcjonować lepiej lub gorzej u tego samego człowieka, a uzależnione to jest w dużej mierze od warunków zewnętrznych, ta­kich jak: materiał, czas uczenia się, sytuacje w jakich przebiega uczenie się. Najbardziej skutecznym sposobem ułatwiającym zapamiętywanie jest koncentracja uwagi, czyli nastawienie na odbiór bodźców z otoczenia, ale do­tyczących ściśle danego przedmiotu czy zjawiska. Zapa­miętywanie związane jest zatem z zainteresowaniem, z ukierunkowaniem, wyborem. Przy rozproszonej uwadze trudno jest zapamiętać materiał prosty, a bardziej skom­plikowany w ogóle wymyka się pamięci. Wymienione rodzaje i cechy pamięci są potrzebne czło­wiekowi w różnych sytuacjach życiowych. Nasilenie jed­nej cechy może nie wiązać się z nasileniem innych. Mają one charakter indywidualny i mogą występować w róż­nym stopniu u tych samych osób.Znane są popularne nazwy pamięci z uwagi na rodzaj zmysłowego spostrzegania: wzrokowa, słuchowa, dotykowa itp. Najczęściej dzieli się ludzi według różnic występują­cych między cechami pamięci wzrokowej i słuchowej. Osoby, które zapamiętują to, co wiąże się z bodźcami wzrokowymi (czyli to co ogląda się oczami), nazwano „wzrokowcami". Tych, którzy uzyskują lepsze wyniki w zapamiętywaniu, gdy działają bodźce słuchowe (rozmowa, wykład, pogadanka, audycja radiowa), nazwano „słuchow­cami". Istnieje jeszcze trzeci typ pamięci, w którym do­minują bodźce ruchowe, a więc towarzyszące pisaniu, ry­sowaniu, kreśleniu schematów, tablic itp. Pamięć ruchowa związana z czynnościami, takimi jak: opanowanie tańca, jazdy na nartach, łyżwach, wzmacniana jest bodźcami wzrokowymi, dzięki którym zapamiętanie i odtworzenie ruchów jest łatwiejsze. Zatem „wzrokowcy" to ci, którzy lepiej zapamiętują tekst, gdy go widzą, „słuchowcy" — gdy go słyszą, „ru-chowcy" — gdy wykonują określone ruchy. Nie spotyka się w życiu „czystych" typów pamięci. Najczęściej wystę­pują typy mieszane, a więc: wzrokowo-sluchowe, wzroko-wo-ruchowe, muchowo-słuchowe itp. Efekty w zapamiętywaniu sa wypadkową wielu czyn­ników opisanych wyżej, ale także współudziału zasad do­tyczących organizacji zapamiętywania 1 uczenia się. Szcze­gółowe wskazówki pomocne w kształceniu pamięci w pro­cesie uczenia się można znaleźć w publikacjach poświę­conych temu zagadnieniu1). Tutaj podajemy kilka zasad, których stosowanie sprzyja szybkiemu i lepszemu zapa­miętywaniu, a także utrwalaniu materiału objętego ucze­niem się: Powtarzanie materiału w niedługim czasie po jego wyuczeniu, gdy jeszcze nie został zapomniany, gdyż w przeciwnym razie trzeba będzie uczyć się na nowo. Uczeń ulega często złudzeniu, że po jednorazowym przeczytaniu tekstu, nauczył się go, w szkole okazuje się, że niewiele zapamiętał. Powtórzenie i kontrola, w jakim stopniu opa­nowany został tekst po pewnym czasie, jest zatem ko­nieczna. Umiejętność przypominania i odtwarzania wyuczone­go tekstu w odpowiednim momencie związana jest z tzw. gotowością pamięci. Kształcenie tego typu cechy pozostaje w związku z systematycznym uczeniem się, z uporządko­waniem i ze zrozumieniem materiału, co znacznie ułatwia przypominanie. Materiał wyuczony łatwiej jest w odpo­wiednim momencie wypowiedzieć, jeśli będzie on logicz­nie ułożony, powiązany z poprzednio opanowanym i ak­tualnym. 3. Uczenie się z zamiłowaniem, z „lubieniem" przedmio- tu, czyli z głębszą motywacją do nauki, ułatwia zapamię- tywanie tekstów. Przydatność opanowanego tekstu — nie tylko w aktualnej chwili, ale w przyszłości — ułatwia także zapamiętanie, utrwalanie wiadomości. W okresie dorastania młodociani zaczynają posługiwać się najczęściej pamięcią logiczną. W tym okresie odgrywa rolę rozumienie materiału objętego zapamiętywaniem wskutek rozwijającego się myślenia abstrakcyjnego, a także przyswajanie nowej wiedzy powiązanej w logiczną całość, połączonej ze sobą różnorodnymi zagadnieniami, których nie można byłoby zapamiętać w sposób mecha­niczny.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”