Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • Skaningowy Oftalmoskop Laserowy
 • zdrowietopodstawa.eu
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Wstrzemięźliość


  Racjonalny stosunek młodzieży do spraw płci, wyraża się we wstrzemięźliwości. Takie stanowisko jest uzasadnione zarówno względami fizjologicznymi, psychologicznymi, jak i spo­łecznymi. Nie bez znaczenia są oprócz tego względy lekarskie, 0 czym będzie jeszcze mowa niżej. Dezyderat bezwzględnej wstrzemięźliwości — jak sądzą nie­którzy — jest nadmiernie wyrozumowany i w odniesieniu do młodzieży starszej staje się często przyczyną ostrych konfliktów wewnętrznych mających swoje źródło w sprzecznych pragnie­niach. Człowiek, zwłaszcza młody, nie zawsze ma dość silnej woli 1 dyscypliny wewnętrznej, aby pokierować swoim postępowaniem niezawodnie tak, jak tego wymaga rozsądek. Opanowanie jednak jako jedna z podstawowych cech kultury osobistej polega na narzuceniu sobie pewnych ograniczeń. W danym wypadku ogra­niczenia mogą wydawać się szczególnie ciężkie, na dłuższą jednak metę dają one pewniejszą rękojmię zadowolenia i radości z życia niż uleganie chwilowym, choćby najmocniejszym pragnieniom. Trzeba z naciskiem podkreślić, że pogląd ten wymaga grun­townego uzasadnienia i nie powinien być młodzieży narzucony. W uzasadnieniu jego nie można pominąć omawiania odpowie­dzialności, jaką biorą na siebie ludzie nawiązujący stosunki seksualne. Można się spotkać z argumentem, że jeśli stosunki płciowe są czymś naturalnym, to powstrzymywanie się od nich do czasu zawarcia małżeństwa jest niezdrowe i prowadzi do różnych nie-domagań cielesnych. Pogląd taki — choć nieoficjalnie — był wyznawany powszechnie jeszcze przez ludzi minionego pokole­nia. Uważano, że młody mężczyzna (lecz nie kobieta!) musi się „wyszumieć" przed zawarciem małżeństwa. Stąd tolerowanie nie­wybrednych miłostek, przymykanie oczu na fakty uwodziciel-stwa i wiarołomstwa, obłudny, dwuznaczny stosunek do prosty­tucji. Obraz tej moralności plastycznie przedstawia w swoich utworach scenicznych Gabriela Zapolska („dulszczyzna"). Gdzieniegdzie pogląd o zgubnych dla zdrowia skutkach abstynencji płciowej u młodych ludzi przetrwał do naszych dni, lecz w nieco zmodyfikowanej formie. Utrzymuje się, że wstrze­mięźliwość płciowa prowadzi do nerwic i psychonerwic. Pogląd ten jest błędny. Współczesna medycyna nie dopatruje się ni­czego niebezpiecznego we wstrzemięźliwości seksualnej mło­dzieży. Dookoła tego zagadnienia nagromadziło się od czasów Zygmunta Freuda sporo nieporozumień. Należy odróżnić w tym zagadnieniu — wysuniętym przez seksuologów i psychiatrów — zahamowania i kompleksy będące przyczyną zaburzeń uniemożli­wiających prawidłowy bieg życia seksualnego dotkniętej nimi jednostki od wstrzemięźliwości, będącej wyrazem świadomie na­rzuconego sobie przez zdrowych ludzi ograniczenia i najdalej posuniętej powściągliwości płciowej. Psychonerwice na tle zabu­rzeń płciowych, zahamowania, kompleksy, frustracja — rzeczy­wiście istnieją i nie należą do rzadkości; są one dobrze znane seksuologom i psychiatrom. Ich źródłem jest jednak z reguły nie­właściwe pokierowanie uświadomieniem płciowym i wychowa- niem w dzieciństwie, wadliwy start w życiu seksualnym i bolesne związane z tym doświadczenia. Zupełnie czym innym jest na­rzucenie sobie przez zdrowych, świadomych ludzi, we wczesnym okresie ich usamodzielniania się życiowego, na jakiś czas do­browolnych wyrzeczeń w imię wyższych celów i — przede wszyst­kim _ w imię właściwie zrozumianego własnego dobra. Siła popędu płciowego młodzieży, jeżeli tylko młodzież nie pozostaje pod zbyt mocnym wpływem szkodliwych stymulatorów środo­wiska, daje się opanować i ująć' w karby na czas tak długi jak trzeba, bez żadnej szkody dla ciała i psychiki. Nauczyciel powinien pamiętać, że błędem jest poprzestanie na apodyktycznym stwierdzeniu, iż wstrzemięźliwość jest jedy­nym sposobem życia, jakie szkoła może zalecić młodzieży. Jak­kolwiek stwierdzenie to jest całkowicie poprawne i powinno być podane w sposób stanowczy i nie dopuszczający wątpliwości, to jednak działanie jego na psychikę młodzieży jest wątpliwe,, je­żeli nie zostanie poparte wszechstronną, mocną argumentacją. Argumenty mające na celu wykazanie samych pozytywnych stron wstrzemięźliwości nie są wystarczające. Trzeba w sposób możliwie przekonujący przedstawić młodym ludziom przykre następstwa, jakie pociąga za sobą nieprzestrzeganie zasady wstrze­mięźliwości, i wtedy dopiero problem zostaje ukazany w pełnym świetle. Uczniom trzeba powiedzieć nie tylko to, że muszą opa­nować swoje pragnienia w okresie dorastania, lecz należy im również wytłumaczyć cel takiego postępowania. Tylko w ten sposób lekcja może spełnić swoje zadanie.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”