Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • Dobry Adwokat Pozna
 • Dziewczyny
 • Pokrewne


  Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy

  Niezmiernie ważną rolę odgrywa w organizmie układ od­dechowy, którego funkcja polega na pobieraniu tlenu z po­wietrza, wydalaniu produktów przemiany materii w po­staci dwutlenku węgla i pary wodnej. W trakcie rozwoju dostrzega się w układzie oddechowym wiele zmian, które są przede wszystkim związane z rozrostem cafc-go ciała i zwiększonym zapotrzebowaniem na tlen. Sprawność działania tego układu w każdym okresie ży­cia kierowana jest potrzebami organizmu człowieka. ZarÓwno u małego dziecka, jak i u człowieka dorosłego układ oddechowy zaspokaja zapotrzebowanie na tlen za­leżnie od pojemności narządu oddychania — płuc, jak i aktualnych potrzeb organizmu. Podobnie jest z układem krążenia, którego sprawność uzależniona jest od rozrostu jego elementów, to jest od: serca, sieci połączonych naczyń krwionośnych, wydolności wysiłkowej, usprawnienia automatyzmu, dzięki któremu serce dostosowuje swą (funkcję do aktualnego zapotrze­bowania organizmu. Zmiany rozwojowe obejmują także układ pokarmowy. Praca przewodu pokarmowego i przebieg trawienia w róż-nych etapach rozwoju są podobne do analogicznych funk­cji u osób dorosłych. Szybki rozrost organizmu w okresie dorastania jest możliwy dzięki materiałom budulcowym, których dostarcza właśnie układ pokarmowy. Z przyjmo­waniem pokarmów i przyswajaniem przez organizm ko­niecznych składników wiąże się proces przemiany materii (metabolizm). Metabolizm organizmu wyraża się ilością zu­żytych kalorii *) przy bezczynności, bezruchu, spokoju. Ka­lorie uczestniczące w przemianie materii i energii pocho­dzą z białka, tłuszczów i węglowodanów pobieranych z pokarmem. Spożyte w pokarmach składniki kaloryczne są rozkładane na formy przyswajalne w przemianach: biał­kowej, tłuszczowej i węglowodanowej. Uczestniczą w tym układy: pokarmowy, krążenia i oddychania. Z przemiainą materii (metabolizmem) wiąże się: gospodarka cieplna, wodno-mineralna i procesy dążące do utrzymania stałości równowagi środowiska wewnętrznego — czyli mechanizmy homeostatyczne. Każda zmiana temperatury otoczenia uru­chamia odpowiednie mechanizmy przystosowawcze (adap­tacyjne). W przypadku przegrzania organizm pozbywa się nadmiaru ciepła przez np. pocenie się, obniżenie poziomu przemiany materii (mniej chętnie wtedy jemy, ale wię­cej pijemy chłodnych napoi), która stanowi źródło energe­tyczne organizmu.Szczególną rolę w organizmie pełni układ nerwowy, który stanowi fizjologiczny mechanizm wszelkich czynności ludz­kich, organizując i koordynując je w zależności od po­trzeb i sytuacji. Dzieli się on na układ ośrodkowy i obwo­dowy oraz układ autonomiczny 2). Układy te są powiązane ze sobą nie tylko anatomicznie, ale także pod względem pełnionych funkcji. Układowi ośrodkowemu i obwodowemu zawdzięczamy naszą wiedzę o świecie, zarządzają one bowiem ruchami i odbiorem wrażeń zmysłowych. Ponadto pełni on rolę sta­cji przekaźnikowej, gdyż dzięki niemu wszelkie impulsy nerwowe dochodzą do wyższych pięter układu nerwowe­go, czyli do mózgu. Niezmiernie ważną rolę pełni w regulacji naszych wszel­kich czynności autonomiczny układ nerwowy, zwany tak­że wegetatywnym. Kieruje on czynnościami wewnętrzny­mi, reguluje przemianę materii d stanowi podłoże wielu naszych uczuć. Reguluje takie procesy, jak: trawienie, krą­żenie krwi, niezależnie od ośrodkowego układu nerwowe­go, stąd nazwa autonomiczny. Autonomiczny układ nerwowy składa się z dwóch ukła­dów (rozmieszczonych w różnych częściach rdzenia kręgo­wego i przedłużonego): z sympatycznego (współczulnego) i parasympatycznego (przywspółczulnego). Układ sympatyczny (współczulny) nazywany jest ukła­dem aktywności, gdyż przygotowuje organizm do działa­nia. Włókna nerwowe tego układu unerwiają wszystkie na­rządy wewnętrzne, gruczoły potowe, naczynia krwionośne. Powodują one: rozszerzanie się źrenic, przyspieszenie akcji serca, zwężenie naczyń krwionośnych. Układ ten wpływa hamująco na procesy trawienne i pokarmowe. Jest wy­jątkowo czujny w sytuacji zagrożenia, wymagającej cał­kowitej mobilizacji organizmu. Towarzyszą temu uczu­cia, takie jak: lęk, złość a decydują o tym nierzadko, co nazywamy potocznie samopoczuciem dobrym lub złym. Układ parasympatyczny (przywspółczulny) bierze począ­tek w pniu mózgu i części krzyżowej rdzenia kręgowego. Jest w przeciwieństwie do układu sympatycznego układem zachowawczym. Włókna współczulne unerwiają mięśnie zwężające źrenice, powodują zwalnianie akcji serca, roz­szerzają naczynia krwionośne. Jak widać, działa on anta-gonistycznie w stosunku do układu sympatycznego. Dzięki temu obydwa układy, działając razem, znajdują się w rów­nowadze.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”