Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • http://proedukacja.edu.pl/mikolow.html
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Kim jest Dżentelmen


  Dżentelmen to sto-wo wprawdzie obce, ale często się je słyszy w różnym znaczeniu, choćby takim, że jest to prawdziwy mężczy­zna, czyli człowiek honorowy, przestrzegający zasad uczci­wej gry, umiejący znaleźć się właściwie w każdej sy­tuacji. To określenie pochodzi z Anglii, i to z bardzo odleg­łych czasów. Wybitny filozof i pedagog John Locke, żyjący w XVII wieku, łączył z tym pojęciem ideał wychowania chłopców. Cechy, jakie powinien posiadać ów ideał zy­skały aprobatę i przyjęły się nie tylko w Anglii, ale i w całej Europie. Ideał dżentelmena był opracowany na uży­tek klasy panującej, ale z czasem zyskał popularność i zo­stał przyjęty (w różnym stopniu) przez wszystkie klasy społeczne.' Co zyskało mu tę aprobatę społeczną? Mianem dżentelmena określa się człowieka postępującego uczciwie i szlachetnie, wytrwale dążącego do osiągnięcia wszech­stronnej wiedzy. Panuje on nad sobą, nad swymi nastro­jami, nie uzewnętrznia złego humoru. Nie złości się, nie okazuje niechęci innym, pomaga wszystkim dokoła. Jest zawsze rycerski i grzeczny wobec płci pięknej, przez co cieszy się uznaniem i powodzeniem. Uprawia sporty, trzy­ma się prosto. Taki powinien być mężczyzna «— dżentel­men od lat kilkunastu do późnej starości. A więc wymagania niezbyt wygórowane, a ideał piękny i warty naśladowania. Każdy chce być lubiany, cieszyć się uznaniem, być ceniony przez rówieśników, nauczy­cieli i rodziców. Nie zawsze młodociani wiedzą, jak to osiągnąć, nie zdając sobie sprawy, że droga do ideałów jest prostsza aniżeli środki, które obrała sobie tzw. „ban­da dżentelmenów". Marnuje ona energię na aspołeczne zachowanie, a siłę pięści obraca przeciwko słabszym, za­miast w ich obronie. Nie potępiono jej od razu, nie wska­zano właściwej drogi, może nie byłoby jej w klasie. Dano jej zbyt dużo szans działania. Dobrą opinię o sobie każdy ceni, choć czasem udaje, że nic go nie obchodzi, co mówią i myślą inni o jego postępowaniu. Czy istotnie mówią? Może przemilczają złe zachowanie, akceptują złośliwe wyskoki, zamiast je dema­skować, mówić o nich głośno, że tak jest źle, a tak jest dobrze. Zła opinia powstaje szybciej aniżeli dobra. Utrwa­la się i utrudnia drogę powrotu. Słowa wprawdzie to tylko słowa — ulatują, zapomina się o nich. Dobre jednak otwierają serca, złe formułują ujemne opinie, ferują surowe wyroki. Ostre, raniące spra­wiają przykrość i ból, pozostają w pamięci. Podobnie jak te, które są wypowiedziane, by ośmieszyć, poniżyć dru­giego, a samemu ukazać się w lepszym świetle. Słowa obraźliwe, dręczące mogą stać między ludźmi jak mur, utrudniać porozumienie, współżycie z innymi na co dzień w szkole czy w pozaszkolnej społeczności. Podobnie z za­chowaniem. Arogancja, nonszalancja, nieprzestrzeganie podstawowych form grzecznościowych godzą w przyjęte normy społecznego współżycia. Czyż nie lepiej zapobiegać, aniżeli patrzeć z pogardą, przymusowym uznaniem lub strachem na mnożące się nie tylko w szkole „bandy dżen­telmenów"? Usuwać zło, zanim ono się rozpleni, likwido­wać to, co budzi sprzeciw ogółu i jego niechęć do aspołecz­nych form zachowania, a życie ludzkie będzie lepsze, przy­jemniejsze i łatwiejsze. Przy dobrej woli nietrudno wyzbyć się pozornie błahych objawów chamstwa, przeczących zasadom i przyjętym nor­mom współżycia społecznego. Trzeba przypatrzyć się so­bie na tle innych ludzi i ich zachowań. Zamiast agresyw­ności — uprzejmość w każdej sytuacji z uwzględnieniem tradycyjnych słów: proszę, przepraszam, dziękuję. Złośli­wość zamienić na życzliwość, niechęć na wyrozumiałość, wrogość na uczucia przyjazne. Niewiele to, ale jak ułat­wia i uprzyjemnia życie. Sprzeciw społeczny budzą również, obok objawów aro­gancji, słowa—potwory, przekleństwa, wulgarne określenia kaleczące boleśnie nasz ojczysty język. Kryje on w sobie tyle pięknych słów na wyrażenie uczuć ciepłych, serdecz­nych, które ludzi zbliżają, łączą, jednoczą we wzajemnej życzliwości i szlachetnym działaniu. Innym rodzajem stosunków społecznych w szkole jest układ nauczyciel — uczeń. Dorastającą młodzież cechuje skłonność do idealizo­wania rzeczy, zjawisk, osób, których nie zdążyła po­znać na podstawie własnych doświadczeń. Ceni nauczy­cieli, którzy stanowią sami wzór do naśladowania, a jeszcze bardziej, gdy ukazują ideały godne poznania. Chę­tnie identyfikują się z tymi ideałami, pragną być po­dobni, tacy sami, postępować tak, jak ów wymarzony wzór. Dorastającym imponuje rozległa wiedza autorytetów na­ukowych, nauczycieli, umiejętność przekazywania jej w sposób jasny, zrozumiały, budzący zainteresowanie. Chę­tnie przejmują wzory kulturalnego zachowania swych na­uczycieli-wychowawców, ceniąc ich delikatność, dyskre­cję, a także zainteresowanie i 'wyrozumiałość dla różnych kłopotów życiowych; z kolei obojętność, niechęć do ucz­niów jest przyczyną lekceważenia, nadawania ironicznych przezwisk, a nawet dokuczania nauczycielom. Cierpliwość, wyrozumiałość, opanowanie, pogoda — cha­rakteryzujące prawdziwego nauczyciela — są cechami chę­tnie przejmowanymi przez uczniów. Podobnie jak jego poglądy, postawa ideowa, patriotyczna, które w planach, marzeniach i myśleniu dorastających zajmują wiele miej­sca. Często na tle wymarzonych ideałów i idei (sprawiedli­wości, równości, demokracji) rysują się w wyobraźni do­rastających koncepcje własnego, lepszego świata. Z punk­tu widzenia społecznego, kulturowego mogą one być błęd­ne lub wartościowe. Zadaniem wychowawców i rodziców jest czuwanie, by nie dopuścić do zmarnowania cennej energii młodocianych i ich 'marzeń o lepszym, doskonal­szym świecie.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”