Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • regeneracja dpf
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Czynniki rozwoju człowieka

  Ogólnie biorąc, czynniki rozwojowe są to mechanizmy we­wnętrzne u człowieka, które uruchamiają tak ilościowy, jak i ja­kościowy proces rozwoju, a także mają wpływ na jego ukierun­kowanie w górę, w dół lub poziomo. To właśnie mechanizmy roz­woju stanowią przedmiot działania sił zewnętrznych czy wewnę­trznych, które poznaliśmy jako dynamizmy biosu, etosu lub ago-su, wprawiające swą energią w ruch omawiane mechanizmy ja­ko czynniki rozwoju. Nauka o czynnikach rozwoju kształtowała się od starożytno­ści, w związku z czym poznanie jej w zarysie wskazuje na istotne elementy zagadnienia. Pierwszy Arystoteles pisał w Polityce — „Na to, by obywatele stawali się dobrymi i cnotliwymi, wpływa­ją trzy czynniki; są nimi: natura, przyzwyczajenie, rozum. Prze­de wszystkim bowiem trzeba się urodzić człowiekiem, a nie jakąś inną istotą żyjącą, z odpowiednimi właściwościami ciała i duszy. Co do pewnych cech i urodzenie niczego nie przesądza, bo przy­zwyczajenie powoduje ich zmianę. Są mianowicie pewne właści­wości przyrodzone, które przez przyzwyczajenie ulegają zmianie tak w jedną, jak i w drugą stronę: na gorsze i na lepsze. Inne istoty żyjące przeważnie wedle swej natury, niektóre w drob­niejszych szczegółach urabia i przyzwyczajenie, ale tylko czło­wiek kształtuje się pod wpływem rozumu, bo on tylko rozum posiada. Toteż wszystkie te trzy czynniki muszą być u niego zhar­monizowane". Arystoteles wymienia więc 3 czynniki kształtu­jące rozwój człowieka: physis — naturę ludzką jako organizm biologiczny ethos — obyczaj, przyzwyczajenie pod wpływem ży­cia społecznego oraz logos — rozum, umysł człowieka, który mo­że działać wbrew ludzkim przyzwyczajeniom i ich naturze, jeśli dojdzie „do przekonania, że lepiej jest inaczej". Pogląd Arystotelesa był długo przyjmowany bez zmian. Do­piero J. J. Rousseau pierwszy wprowadza innowację. Mówi on w Emilu o oddziaływaniu wychowawczym, które płynie z naszej natury, zależy od ludzi i otaczających rzeczy. Podobne wyrazymają tu już odmienne znaczenie. Natura u sentymentalisty Rous­seau nie znaczy życia organizmu, lecz życie psychiczne, naszą psychikę. Zależność od ludzi ocenia autor Emila negatywnie, po­nieważ to właśnie oni przez swą dworską i wielkomiejską kul­turę deprawują szlachetność natury dziecka. Natomiast oddziały­wanie otaczających rzeczy to głównie dobroczynny, korygujący wpływ przyrody i wsi, na łonie której ma się Emil swobodnie rozwijać. Myśl Rousseau podejmuje w XIX wieku niemiecki pedagog Beneke, który wychowawcami człowieka nazywa: otaczającą nas przyrodę, losy własne człowieka oraz innych ludzi. Beneke był pod wpływem wydarzeń Rewolucji Francuskiej, ujawniającej ge­niusz wielu ludzi, którzy by w czasach monarchii absolutnej ni­gdy nie doszliby do znaczenia, dlatego też po raz pierwszy wpro­wadził czynnik losu, doceniany dzisiaj przez współczesną peda­gogikę. Troiste czynniki u Arystotelesa, Rousseau, Benekego ule­gły redukcji w rozwijającej się od XIX wieku psychologii, w któ­rej nastąpił rozłam stanowisk na natywizm i empiryzm. Naty-wiści (łac. nativus — przyrodzony), idąc za Rousseau i Schopen­hauerem głosili, że rozwój cech psychicznych i charakteru ludzi jest wrodzony i niezmienny. Natomiast empiryści (gr. empei-ros — doświadczony), począwszy od Locke'a i Hume'a — empi-rystów angielskich, twierdzili, że w rozwoju decyduje doświad­czenie własne, empiria, która kształtuje i zmienia cechy czło­wieka. Pod koniec XIX wieku biologia, uzbrojona w mikroskop, zaczęła badać komórki rozrodcze, wykrywając w nich stałe dla gatunku chromosomy i w nich geny jako podścielisko dziedzicz­nego przekazywania cech. Wcześniej zaś nieco Grzegorz Mendel odkrył statystyczne prawa dziedziczności. Stąd biologia powią­zała stałość gatunku z czynnikami genicznymi, z ich potencjalną energią rozwojową, natomiast zmienność fluktuacyjną form jed­nostkowych organizmu uzależniła od działania czynnika środo­wiskowego, ekologicznego, który warunkuje rozwój i daje pod­niety rozwojowe lub hamuje ten proces. Rozróżnienie więc w roz­woju organizmu czynników genicznych (endogennych — gr. en­don — wewnątrz i genos — ród, urodzenie) oraz czynników środowiskowych (egzogenne — gr. ekso — na zewnątrz) odrodzi­ło spór natywistów z empirystami, który po drugiej wojnie świa­towej przybrał w biologii postać walki agrobiologii radzieckiej Miczurina i Łysenki z genetykami szkoły Morgana i Weissmanna o przewagę środowiska nad genami, dającymi się zmieniać w swych układach (mutacja) pod wpływem bodźców zewnętrz­nych. Tymczasem już w okresie międzywojennym na terenie peda­gogiki William Stern (zm. 1938) sformułował stanowisko pośred­nie pod nazwą teorii konwergencji (łac. convergere — zbiegać się), czyli współbieżności. Teoria ta głosiła, że w każdym momen­cie rozwój pozostaje pod wpływem tak czynników wrodzonych, dziedzicznych, jak i zewnętrznych, środowiskowych, które współ­działają ze sobą. Geny wyznaczają granice możliwości rozwojo­wych, środowisko zaś je realizuje. Teoria konwergencji, przyjmująca tylko dwa czynniki rozwo-we: wewnętrzne i zewnętrzne jako konwergujące ze sobą, nie wy­kluczała sprawy przewagi jednego z nich. Powstały więc dwie od­miany konwergencji, z których jedna głosiła nie dający się prze­zwyciężyć fatalizm dziedziczności, druga zaś fatalizm środowi­ska. Zawsze jednak człowiek był pojmowany jako dzieło natury albo jako wytwór środowiska, w jednym i drugim wypadku po­zostawał tworem i ściśle zdeterminowanym tak, że sam człowiek jako świadoma siebie osoba nic nie mógł i nic nie znaczył w swo­im rozwoju. Najwcześniej filozofia chrześcijańska wystąpiła przeciw dwu-czynnikowej teorii konwergencji, potem dołączyła się ze swą krytyką pedagogika socjalistyczna, ponieważ teoria ta stoi w sprzeczności z powszechnym doświadczeniem wychowawczym, które wskazuje na to, że w wychowaniu istotną sprawą jest sa­modzielność wychowanka. Od niemowlęctwa bowiem rozwija się u niego pęd do samodzielnego stanowienia o sobie, początkowo w postaci odruchów obronnych (niemowlę ściąga narzuconą chu- stkę na twarz), potem jako przekora w wieku 3 do 4 roku życia (automatyczne „nie" na każdą propozycję otoczenia), dalej dą­żenie do własnego działania (Tuwimowska Zosia samosia), wre­szcie negatywizm wieku dojrzewania. Prawidłowe więc ukształ­towanie samodzielności wychowanka staje się właściwym celem wychowania. Pęd zaś do samodzielności jest wyrazem dążenia do posługiwania się własnym myśleniem i własnym chceniem u normalnie rozwijającego się dziecka. Nie działają w tym bez­pośrednio ani czynniki dziedziczne, ani tym bardziej czynniki śro­dowiskowe, lecz w osobie wychowanka dochodzi do głosu coraz więcej duchowość ludzka. Każdy człowiek, jak wiemy, z natury swej rozwija się jako osoba, czyli istota rozumna i wolna, dąży tym samym do osiągnięcia pełni człowieczeństwa jako wszech­stronnie rozwiniętej osobowości (idea personalizmu), dlatego też ostatecznie w rozwoju decydują czynniki trzecie,49 które przeła­mują fatalizm konwergencji czynników pierwszych, czyli we­wnętrznych (genicznych) oraz czynników drugich, tj. zewnętrz­nych (środowiskowych). Czynniki trzecie nazwiemy osobowościo­wymi, ponieważ one przyczyniają się do uformowania rozwinię­tego typu osobowości. W ten sposób trój czynnikowa teoria Arystotelesa (natura, przyzwyczajenie, rozum) rozszerza się dziś w oparciu o współ­czesną naukę na trzy grupy czynników: a) wewnętrznych (geni­cznych), b) zewnętrznych (środowiskowych) oraz c) czynników osobowościowych (duchowych). Pierwsza grupa obejmuje dzie­dziczność biologiczną, dalej wrodzoność pewnych cech nabytych w czasie prenatalnym oraz stany somatyczne organizmu tak w zakresie zdrowej równowagi procesów fizjologicznych, jak też chorobliwych ich zaburzeń pod wpływem stresu życia.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”