Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • https://novumortopedia.pl/
 • Dziewczyny
 • Pokrewne


  Wady rozwojowe narządów

  Na zachowanie się dziecka i na kształtowanie jego stosunku do otoczenia mają duży wpływ ewentualne wady rozwojowe. Czynnik ten w praktyce rzadko jest brany pod uwagę przez pe­dagogów, ale znaczenie jego jest stale podkreślane przez leka-rzy-higienistów i seksuologów oraz psychologów. Jeśli chodzi o wady rozwojowe narządów moczowo-płciowych u dzieci szkol­nych, to są one zawsze przez dziecko i jego rodziców nieujawnio­ne — i zazwyczaj nie jest trudno ukryć je nawet przed okiem lekarza szkolnego, tym bardziej przed nauczycielem. Jeśli wada nie jest zaznaczona dość wyraźnie (tzw. wady uta­jone), o jej istnieniu nie wiedzą również ani rodzice, ani samo dziecko, zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety. Dowiadują się one czę­sto o istniejącej wadzie narządu rodnego dopiero po ślubie (trud­ność odbycia stosunku płciowego, trudność zajścia w ciążę). U kobiet spotyka się najczęściej nieprawidłowości budowy macicy i pochwy, połączone z niedorozwojem (lub brakiem) jaj­nika albo tylko jajowodu. Dziewczęta te wchodzą w okres pokwi-tania znacznie później niż ich rówieśnice; miesiączkują skąpo lub wcale nie mają miesiączki, brak u nich owłosienia sromu, powiększania się piersi i zaokrąglania bioder. Świadomość upo­śledzenia wpływa na ich samopoczucie. Izolują się chętnie od otoczenia i wykazują skłonność do dziwactwa. U chłopców najczęstszy jest niedorozwój jąder, rzadko nato­miast zdarza się prawdziwy brak jednego lub obydwu jąder. W większości wypadków niestwierdzenia w worku mosznowym obecności jądra (lub obydwu jąder), chodzi o tzw. wnętro­stwo — wadę polegającą na niezstąpieniu w okresie płodowym jądra z jamy brzusznej przez kanał pachwinowy do moszny. Wnę­trostwo może sprawiać różne dolegliwości. Wadę tę łatwo jest rozpoznać nawet u noworodka. Leczy się ją stosunkowo łatwo operacyjnie. Chłopiec, który zdaje sobie sprawę z nieobecności w worku mosznowym jądra, ma również poczucie upośledzenia w odniesieniu do innych kolegów, wstydzi się swojej wady i stara się unikać kolegów, co przysparza z kolei sporo trudności życio­wych. Jeszcze gorzej przedstawia się sprawa w takich wadach, jak rozszczepienie cewki moczowej. Niezrośnięcie się (rozszczepienie) dolnej ściany cewki moczowej (czasem także dolnej części żołę­dzi, trzonu prącia, moSzny, a nawet krocza) nazywamy spo-dziectwem. Rozszczepienie grzbietowej części cewki moczo­wej nazywamy wierzchniactwem. Wada ta łączy się czę­sto z wadami budowy i częściowym (lub nawet całkowitym) wy nicowaniem pęcherza moczowego. Istnienie opisanych wad nasuwa nieraz poważne problemy wychowawcze. Dzieci te powinny się znaleźć pod opieką lekarza-urologa, czasem konieczna jest konsultacja i opieka poradni zdro­wia psychicznego. Leczenie opisanych wad jest tylko operacyjne. Poważny problem wychowawczy dla rodziców i szkoły przed­stawia wada rozwojowa polegająca na wykształceniu się u tego samego osobnika cech płciowych żeńskich i męskich. Jest to tzw. obojnactwo. Rzadkim zjawiskiem jest obojnactwo prawdziwe polegające na wykształceniu się u tego samego osobnika jąder (produkujących plemniki i hormony męskie) oraz jajników (pro­dukujących jaja i hormony żeńskie). Mamy tu do czynienia z rze­czywistym „zmieszaniem" obydwu płci w ciele tego samego osobnika. Znacznie częściej spotykamy się z tzw. obojnactwem rzekomym. Polega ono na tym, że gruczoły płciowe i ich funkcja wydzielnicza są prawdziwe, natomiast wygląd narządów płciowych zewnętrznych nie odpowiada danej płci i upodabnia się do płci przeciwnej. U kobiet np. istnieją wtedy jajniki wy­dzielające jajeczka i hormony żeńskie, natomiast łechtaczka prze­rasta i przypomina kształtem prącie męskie. Przyczyną obojnactwa rzekomego u chłopców może być wierzchniactwo lub spodziectwo, zwłaszcza jeżeli wadom tym towarzyszy wynicowanie pęcherza moczowego. Kształt zewnę­trznych narządów płciowych chłopca przypomina wówczas srom kobiecy. Nierzadkie są też wypadki, że nieuświadomieni rodzice uważają takiego chłopca za dziewczynkę i wychowują go jako dziewczynkę. Takie „dziewczynki" wysyłane są czasem do szkół żeńskich, gdzie pojawiający się w okresie pokwitania zarost i mu­tacja głosu budzi sensację i zaniepokojenie otoczenia. Ważną rolę w powstawaniu obojnactwa odgrywają zaburze­nia wewnątrzwydzielnicze przysadki mózgowej. Stąd w każdym przypadku stwierdzonego obojnactwa lub jego podejrzenia nie­zbędna jest pomoc lekarza specjalisty chorób wywołanych zabu­rzeniami wewnątrzwydzielniczymi — endokrynologa.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”