Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • jak wycign drzazg
 • prezzo persiane
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Współczesny system wychowawczy

  Współcześnie jednolita pedagogika naukowa, obowiązująca wszystkich ludzi, jak np. matematyka czy fizyka, jeszcze nie istnieje. Liczne nauki pomocnicze współdziałające z pedagogiką, badające rozwój fizyczny i psychiczny dzieci, młodzieży oraz do­rosłych, jak też poznające wpływy środowiska społecznego, od­krywają coraz więcej faktów pedagogicznych, które stają się po­wszechnie uznane, jak np. to, że dziecko w wieku przedszkolnym potrzebuje opowiadania mu bajek, a młodzież starsza dąży do samodzielności. Te narastające fakty stanowią bazę, na której w przyszłości ukształtuje się jednolita dla wszystkich pedagogi­ka naukowa. Tymczasem w sprawie celów i ideałów wychowania „nowego człowieka" istnieją wciąż zasadnicze rozbieżności, dla­tego też współcześnie działają odrębne pedagogiki światopoglą­dowe, które wychodzą z własnych założeń ideologicznych. Te-właśnie odrębne koncepcje, czyli ujęcia rzeczywistości w posta­ci zespołu określonych idei, uzasadnianych filozoficznie zostały przyjęte za obowiązujące ideologie przez poszczególne wielkie grupy społeczeństw,1 stanowiące jako klasa panująca własny ustrój społecznoekonomiczny i porządek prawny oraz regulujące potrzeby i stosunki oświatowowychowawcze przy pomocy insty­tucji wychowujących w ustalony sposób. Pedagogika światopo­ glądowa jest więc nauką przedstawiającą konkretny system wy­chowania, w którym odbija się i ustala związek między ustrojem społeczeństwa, jego ideologią wychowawczą (idee, cele, zadania stawiane wychowaniu) i działaniem zespołu instytucji oświatowo-pedagogicznych. Coraz liczniejsze pedagogiki światopoglądowe są wyrazem współczesnego pluralizmu społeczeństw i mimo roz­wiązywania podobnych problemów i zaspokajania tych samych potrzeb wychowawczych przyczyniają się do tworzenia różnych rozwiązań i modeli. Stan tego rozbicia na przeciwstawne sobie systemy wychowania w krajach zachodnich, wschodnich czy neu­tralnych ukształtował się wyjątkowo w obecnym stuleciu, po­nieważ poprzednie wieki zawsze wypracowywały jakąś syntezę wychowawczą swojego czasu. Najgłębszą przyczyną obecnego rozbicia systemów wycho­wawczych był rozwój nowego ustroju ekonomicznospołecznego — kapitalizmu, który zniszczył dotychczasowy ustrój stanowy spo­łeczeństwa, ukształtowany w średniowieczu jako ustrój feudalny. Pierwsze wielkie wynalazki maszyny tkackiej Cartwrighta, po­tem Jacąuarda oraz maszyny parowej Watta już w drugiej poło­wie XVIII wieku zapoczątkowały pierwszą nowożytną rewolucję przemysłową2 „wieku pary i elektryczności", prowadzących dziś do ery atomowej. Wynalazki te przyczyniły się do powstania wielkiego przemysłu fabrycznego, rozwinęły hutnictwo, kopalni­ctwo i kolejnictwo. Dla uruchomienia przemysłu konieczna była koncentracja kapitału (spółki akcyjne, banki, giełdy), który staje się podstawą nowego ustroju. Szybki rozwój kapitalizmu uzasad­niała nowa nauka ekonomiki liberalnej (A. Smith, D. Ricardo), w której dobro ekonomiczne przedsiębiorstwa zostało uwolnione od obowiązku stosowania się do zasad moralnych (czego wyra­zem w średniowieczu było potępienie zysku za procent i walka z lichwą) oraz od'ciężarów społecznych (np. wsparcia ubogich, jałmużna). Rozwój przedsiębiorstwa opierał się obecnie o dwie zasady: wolnej konkurencji (czyli swobody właścicieli w walce z innymi producentami o najwyższy zysk przez zniszczenie kon­kurenta) oraz żelaznego prawa popytu i podaży, które reguluje sezonowe ceny za towar zależnie od ilości towaru na rynku (po­daż) i ilość ludzi chcących go nabyć (popyt). Ponieważ zaś za­sadnicza wartość każdego towaru zależna jest od kosztu surow­ca i wynagrodzenia za pracę przy jego produkcji, wobec tego po­tanienie towaru celem pobicia konkurencji wymagało szukania tanich surowców (co rozpętało w XIX wieku walkę państw o ko­lonie i ich wyzysk ekonomiczny) oraz taniej siły roboczej naj­pierw niewykwalifikowanych robotników, potem kobiet i najtań­szej siły dzieci, co doprowadziło do szalonej eksploatacji robot­ników pracujących od 12 do 14 godzin na dobę za najlichszą opłatę. Tak organizowana produkcja fabryczna szybko eliminowała produkcję rzemieślniczą, zorganizowaną w średniowiecznych ce­chach. Nastąpiła gwałtowna pauperyzacja, zubożenie mas spo­łecznych, które utraciły swe dotychczasowe źródła utrzymania z warsztatu lub roli i szukały pracy najemnej w fabrykach. Powstaje w związku z tym nowoczesny proletariat,3 posiadający tylko dzieci na własność (łac. proles — potomstwo), ściągający masowo w poszukiwaniu zarobku do przeludnionych miast (urba­nizacja), gnieżdżący się w niezdrowych warunkach nędzy miesz­kaniowej, suteryn, mansard, w dzielnicach slumsów, wyzyskiwa­ny przez mieszczaństwo i kapitalistów. Ustrój kapitalistyczny wyrósł więc na krzywdzie społecznej mas pracujących, wywołał i zaognił kwestię robotniczą, pozba­wił praw do życia, spowodował emigrację zarobkową, zmusił do pracy matkę rodziny i małoletnie dzieci. Pociągnęło to skutki wychowawcze. Dom rodzinny stracił siłę wychowawczą, dzieci proletariackie pozbawione opieki pracującej matki spędzały czas na ulicach, bawiąc się nad rynsztokami. Powstaje problem „dziec­ka ulicy", opisywany ze współczuciem przez Dickensa czy An­dersena (Dawid Cooperfield, Dziewczynka z zapałkami). Zjawia się masowa przestępczość nieletnich, która w państwach szybko uprzemysławiających się szybko wzrasta. Niesprawiedliwość społeczna wywołała rychło próby ratun­ku i obrony ze strony robotników. Przede wszystkim powstały spółdzielnie spożywców, kooperatywy (pierwsza Sprawiedliwych Tkaczy w Rochdale 1844) broniące przed wyzyskiem handlu deta­licznego i szerzące oświatę przez zakładane biblioteki. Z dawnych zaś cechów wytworzyły się najpierw na terenie Anglii związki robotnicze (tradeunions), które rozpoczęły walkę parlamentarną (ruch czartystów 1836—1848) o prawa robotników do ogranicza­nia czasu pracy (8 godzin), do urlopu, ubezpieczenia od wy­padków i choroby, zaopatrzenia emerytalnego, ulżenia w pracy kobiet i dzieci. Wreszcie zaostrzająca się walka klas została około połowy XIX wieku przejęta przez ruchy społecznopolityczne, dążące do programowego rozwiązania sprawy robotniczej bądź to z pozycji ustroju kapitalistycznego z jednej strony barykady, bądź też z pozycji obrony pokrzywdzonych — z drugiej.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”