Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • https://wezsietato.pl/trociniarka-czerwica-rewolucja-w-przemysle-drzewnym/
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Procesy myślenia


  Problem, dlaczego człowiek myśli i czym jest myślenie, nurtował psychologów od dawna. W XVII wieku jeden z najwybitniejszych filozofów — Kartezjusz *) usiłował od­powiedzieć na 'powyższe pytania, formułując swe poglądy na istotę myślenia w określeniu bardzo prostym: „Cogito, ergo sum" — „Myślę, więc jestem". Można to wyjaśnić w ten sposób, że jesteśmy pewni istnienia jedynie własnej myśli. To, co jest poza nami, ogarniamy wprawdzie zmy­słami, ale nie jesteśmy tego tak bardzo pewni. Kartezjusz w swych wywodach wskazał, że fundamentu wiedzy nie należy szukać w świecie, lecz w człowieku. Świat myśli jest nam bliższy, lepiej znany i pewniejszy. Pojęcie myślenia obejmowało wszelkie czynności psychicz­ne włącznie z wolą i uczuciami. Czasy, w których Karte-zjusz żył i pracował, oddaliły się znacznie od końca XX wieku, w którym żyjemy. Dziś posługujemy się wprawdzie maksymą Kartezjusza, ale ujmujemy problem myślenia nieco inaczej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wtedy zaczynamy my­śleć, gdy zjawia się potrzeba zrozumienia czegoś, rozwią­zania problemu, szukania odpowiedzi na stawiane nam py­tania. W każdym z tych procesów biorą udział: świado­mość, stan czuwania, mobilizacja naszego umysłu — jego działania, a także nasze uczucia. Uczucia nadają procesowi myślenia zabarwienie przykre lub przyjemne. Przeżywamy napięcie w chwili, gdy stajemy „oko w oko" z jakimś problemem. Faza napięcia znika, gdy problem okazuje się rozwiązywalny, a gdy go rzeczywiście rozwiążemy, ogarnia nas ulga i zadowolenie. Może być i odwrotnie, zamiast sa­tysfakcji — rozczarowanie, a nawet zniechęcenie, gdy pró­by rozwiązania problemu zawiodły. Uczucia zatem są składnikiem procesu umysłowego i na­dają mu specyficzny kierunek. Proces myślenia wiąże się nie tylko z uczuciem, ale także z określoną działalnością, zwłaszcza z uczeniem się. W okresie dorastania dokonują się ważne zmiany jako­ściowe w procesach umysłowych. Pod wpływem uczenia się, przyswajania nowych wiadomości, zdobywania doświad­czeń kształtuje się najwyższa postać myślenia — abstrak­cyjne i logiczne, zwane także myśleniem hipotetyczno-de-dukcyjnym. Ta najwyższa forma myślenia nie pojawia się w gotowej postaci. Podobnie jak czynności ruchowe, uczuciowe, pro­ces myślenia także podlega rozwojowi. Nie jest odizolowa­ny i wiąże się z rozwojem takich czynności, jak: spostrze­żenia wzrokowe, słuchowe, pamięć, wyobrażenia *), mowa. Opanowanie języka jako systemu znaków, które symboli­zują określone treści, zjawiska z najbliższego otoczenia, wiąże się także z procesem myślenia. Nasze potrzeby, mo­tywy mają wpływ na rozwój procesów umysłowych, skła­niają nas bowiem do podejmowania nowych zadań, proble­mów, wymagających rozwiązania i wykonania. Wspoma­gającymi procesami są: umiejętność obserwowania, uwaga, pamięć logiczna. W rozważaniach nad rozwojem umysłowym w okresie dorastania jednym z ważnych problemów jest zagadnienie Wyobrażeniami nazywamy proces poznawczy, który pole­ga na odzwierciedleniu przedmiotów lub zjawisk w danej chwili nie działających na nasze zmysły, ale które stanowią przedmiot naszego poznania zmysłowego. przyrostu ogólnej zdolności umysłowej i jego wpływu na stopień sprawności działań, uczenia się, myślenia. Tę zdol­ność umysłu nazwano inteligencją. Z obserwacji wiadomo nam, że wraz z wiekiem dziecko coraz lepiej daje sobie radę z wykonywaniem zadań i czynności wymagających in­teligentnego zachowania się. Nasuwa się pytanie, w czym to zachowanie się przejawia.W pierwszym okresie rozwoju umysłowego inteligencja ma charakter sensoryczno-motoryczny (zmysłowo-ruchowy). Okres ten trwa do drugiego roku życia. Rozwiązywanie problemów przez dziecko odbywa się na płaszczyźnie bez­pośredniego spostrzeżenia połączonego z działaniem. Dziec­ko dotyka przedmiotów, bierze je w ręce, manipuluje ni­mi, porusza, zbliża, oddala, ustawia, burzy. Wykrywa róż­norodne stosunki zachodzące między przedmiotami, wzbo­gaca swoją wiedzę o otoczeniu. Ścisły związek myślenia dziecka z działaniem nadaje mu charakter praktyczny. Taka jest jego inteligencja — praktyczna i poglądowa (zmysły). Podobny charakter ma myślenie w następnym okresie. Związane jest ono z kształtowaniem i organizo­waniem operacji konkretnych. Konkretne spostrzeżenia i towarzyszące im czynności ru­chowe pozostawiają w umyśle dziecka wyobrażenia przed­miotów, ich cech, związków i zależności między nimi. Za­pamiętywanie spostrzeżeń umożliwia dziecku .przywoływa­nie" ich w postaci wyobrażeń w momentach podejmowania czynności związanych z przeżytymi doświadczeniami. Pod­stawą myślenia są zatem konkretne wyobrażenia, które umożliwiają takie operacje, jak: porównywanie, klasyfiko­wanie, tworzenie pojęć. Ten rodzaj myślenia nazywa się konkret no-wyobrażeniowym. czynność umysłową, czyli działanie uwewnętrzniane (zinterioryzowane), uniezależnio­ne od zewnętrznych cech przedmiotów, działanie, które ce-chuje odwracalność. Odwracalność z kolei jest to możliwość ujmowania rzeczywistości z różnych punktów widzenia, do­chodzenie do tych samych rezultatów za pomocą różnych sposobów.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”