Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • https://blogkobiety.pl/kim-jest-joanna-kolaczkowska/
 • www
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Moraliz socjalistyczny

  Z założeń światopoglądowych i filozoficznych płyną, jak wiemy, określone idee, które w zetknięciu z potrzebami wycho­wania przybierają postać kierowniczych idei pedagogicznych, dostosowanych do problemów epoki i społeczeństwa. Z analizy sytuacji wychowawczej po II wojnie światowej wiemy, że pomijając naczelną sprawę modelu „nowego człowieka" (w socjalizmie budowniczego nowego ustroju według nauki Marksa i Lenina; analogicznie — w chrześcijaństwie czło­wieka chrystocentrycznie budującego Królestwo Boże) na czoło wysunęły się trzy palące sprawy formułujące tego nowego czło­wieka, a mianowicie: 1 — konieczność wychowania moralnego dla odnowy moralności publicznej (idea moralizmu), 2 — po­szanowanie osoby ludzkiej (idea personalizmu) oraz 3 — reali­zacja właściwych ludzkich stosunków (idea humanizmu). Także w systemie wychowania socjalistycznego pomimo początkowych oporów i trudności pryncypialnych rozwój dziejowy musiał do­prowadzić do procesów wyrównawczych, które wprowadziły po­wszechnie występujące problemy wychowania i skłoniły do szu­kania rozwiązań problemu moralności, osoby człowieka i stosun­ków międzyludzkich w myśl założeń światopoglądowych marksi-zmu-leninizmu. Moralizm socjalistyczny kształtował się od wystąpienia Marksa i Engelsa w Manifeście komunistycznym, w którym jego twórcy, atakując moralność mieszczańską, równocześnie bronili się przed zarzutem amoralności. W praktyce zaś ruchów robot­niczych zaczęły się tworzyć nowe, obowiązujące normy moralne postępowania, jak solidarność, wzajemna pomoc i współpraca, wierność towarzyszom itp. Stąd Engels odrzucając wszelką do­gmatykę moralną „w charakterze wiecznego, ostatecznego, nie­zmiennego odtąd prawa moralnego" twierdzi, że „cała dotych­czasowa teoria moralności jest — w ostatniej instancji — wy­tworem każdorazowej sytuacji ekonomicznej społeczeństwa. A że społeczeństwo rozwijało się dotąd poprzez przeciwieństwa kla­sowe, moralność była zawsze moralnością klasową". W związku z tym ogłoszeniem relatywizmu zasad moralnych długo sądzono, że socjalizm nie potrzebuje opracowania syste­mu swojej etyki, toteż nią się nie zajmowano, chociaż Maka-renko pierwszy dopominał się o teorię moralną dla ułatwienia wychowania pisząc: „W naszej szkole nie ma teorii moralności, nie ma ani takiego przedmiotu, ani osoby, która by go wykładała lub której obowiązkiem byłoby zaznajamianie dzieci z zagadnie­niami tej moralności według pewnego programu. W dawnej szkole uczono religii... Inna kwestia, czy ta nauka dawała wy­niki dodatnie, czy też nie, ale w pewnym stopniu problematykę moralną przedstawiano uczniom w ujęciu teoretycznym... W swojej praktyce doszedłem do przekonania, że również nam są bezwzględnie potrzebne wykłady z teorii moralności". To­też obecnie istnieją w uniwersytecie katedry etyki marksistow­skiej, które opracowują jej problemy teoretyczne. Jeden z pierwszych etyków marksizmu Aleksandrów powią­zał moralność z nadbudową ideologiczną, określając ją jako „jedną z form świadomości społecznej, zawierającej zasady lub normy postępowania ludzi, które wytworzyły się w społeczeń­stwie ludzkim na tym czy innym etapie rozwoju historycznego i są charakterystyczne dla danej klasy społecznej". Dlatego też wyjaśniano dalej, że moralność nie jest ani wrodzona, ani objawiona przez Boga, lecz jest tworzona przez ludzi dla ich interesów, ma więc charakter zjawiska społecznego, zrodziła się w procesie współpracy produkcyjnej, rozwijała się historycznie i ulegała rozbiciu klasowemu, które w interesie burżuazji pod­budowano mistyfikacją metafizyczną i religijną. Stąd rozwojo­wo najwyższą formą moralności jest moralność komunistyczna jako świadomość społeczna, służąca do przyśpieszenia walki przebudowę ustroju w kierunku bezklasowości i opanowanie produkcyjne przyrody. Dobro jest więc tym, co pomaga sprawie rewolucji, zło zaś jej przeszkadza lub hamuje. Ponieważ o walce rewolucyjnej decyduje polityka partii komunistycznej, wobec tego moralność komunistyczna nosi cechę partyjności, polega na posłuszeństwie i oddaniu się partii. Ogólnie więc biorąc, stwier­dzono, że także moralność socjalistyczna jest moralnością hi­storyczną (zmienną zależnie od potrzeb epoki), społeczną (do­tyczy norm postępowania wobec zbiorowości), klasową (służy dobru klas społecznych), partyjną (uzgodnioną z linią polityczną) laicką (bez uzasadnień metafizycznych i religijnych). Po roku 1956 w Polsce Ludowej rozwinęła się dyskusja na tematy etyczne, dotyczące okresu błędów i wypaczeń ideologicz­nych, w wyniku której sformułowano postulaty uzupełnienia etyki marksistowskiej: a) zasadami moralności ogólnoludzkiej, która podobnie jak język nie wchodzi w całości do nadbudowy i może być przyjęta nawet przez klasy antagonistyczne (jak np. zasada „szanuj ojca i matkę"), b) rozciągnięciem zasad etyki społecznej na etykę prywatną, ponieważ znęcanie się pijaków nad rodzinami, niepłacenie alimentów na dzieci pozamałżeńskie, niespłacanie rat za meble itp., demoralizowanie dzieci przez ro­dziców, traktowane dotychczas jako sprawy ściśle prywatne, stały się plagami społecznymi, wreszcie c) przez szukanie nau­ kowej motywacji dla etyki laickiej, skoro sama zasada par­tyjnego posłuszeństwa okazała się niewystarczająca. W ten spo­sób ostatnio proces rozwijania etyki socjalistycznej wkroczył na nowe tory wynalezienia świeckich uzasadnień dla znanych powszechnie zasad moralnych, wyrażonych w obyczajach spo­łecznych lub zwyczajowych ceremoniach. Wyrazem tej potrze­by moralizmu socjalistycznego jest kodeks wojskowy pt. Zasady etyki kadry Ludowego Wojska Polskiego, dyskusja nad dalszym uzupełnieniem pt. Obyczaje i zwyczaje kadry Ludowego Wojska Polskiego oraz Ceremoniał wojskowy. Dokumenty te podej­mują problemy wychowania społecznego, postawy ideowej, mo-ralnoetycznej i obywatelskiej, mające znaczenie ogólnospołeczne dla wszystkich obywateli jak też znaczenie dla kadry zawodo­wej, która jest wychowawcą młodzieży wojskowej i ma dać przykład ofiarnej i wiernej służby narodowi. Natomiast w eto-logii marksistowskiej dyskusja nad problemami moralnymi społeczeństwa socjalistycznego w walce z etyką religijną szuka drogi do sformułowań etyki zawodowej, w tym także etyki nau­czycielskiej. Równocześnie odbywa się praca nad określeniem zasad, metod i podstaw teoretycznych wychowania moralnego w szkole socjalistycznej.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”