Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Rozwój formy życia

  Teoria trójczynnikowa wychowania głosi, że w każdym okre­sie rozwoju biorą udział nie tylko konwergujące ze sobą czynni­ki wewnętrzne (potrzeby rosnącego podłoża) oraz sprzężone czyn­niki zewnętrzne (wpływy wychowawcze), ale także wydobywa­jące się spod cielesności czynniki osobowościowe, które prze­łamują konwergencję i decydująco kształtują kierunek rozwoju zgodnie z dążeniami do potęgującej się samodzielności wycho­wanka. Czynniki osobowościowe w poszczególnych warstwach uzewnętrzniają się w postaci samorzutnej, chętnej i dobrowolnej aktywności wychowanka. Aktywność ta przybiera coraz wyższe formy najpierw zabawy, potem dociekania, dalej pracy, twórczo­ści aż wreszcie dochodzi do głębszego przeżycia światopoglądowe­go o charakterze modlitewnej kontemplacji, co też w chrześcijań­stwie zostało nazwane modlitwą. Wszystkie te postaci aktywno­ści własnej wychowanka stanowią towarzyszące zjawiska okre­ślonej warstwie rozwoju, dlatego też jako charakterystyczne sym­ptomy ułatwiają wychowawcom orientację co do tego, która war­stwa aktualnie się rozwija, czy jest opóźniona lub przyśpieszo­na. Tak np. upodobanie do bajek dzieci wiejskich jeszcze w wieku 10—-11 lat świadczy o powolniejszym tempie rozwoju w stosunku do dzieci z miasta, które wyrastają z „wieku bajek" znacznie wcześniej, około 7 roku życia. Formy aktywności własnej wychowanka nazywamy rozwojo­wymi formami życiowymi, ponieważ warunkują one prawidłowy rozwój wyższych warstw i są jedynie kształcące dla danego okre­su życia, będąc dostępną drogą do poznania otaczającego świata. Tak np. pozbawione zabaw dzieciństwo jest zmarnowane, unie­możliwia dalsze osiągnięcie normalnego rozwoju człowieka, po­nieważ zabawa daje dziecku możność wstępnego poznania rze­czywistości przez kontakt z zabawkami jako miniaturami rzeczy. Stąd potrzeby własnej aktywności u wychowanka są zawsze bar­dzo silne i stanowią specjalne potrzeby rozwojowe, którymi wy­chowawcy powinni przede wszystkim pokierować, aby nie wy­rodniały, ponieważ przerost, np. chęci tylko zabawy i tańczenia wypiera wyższe potrzeby rozwojowe i przyczynia się do wyko­lejenia wychowawczego. Rozwojowe formy życiowe przez akty­wność własną wychowanka manifestują działanie i rozwijanie się jego czynników osobowościowych, dlatego jako decydujące o roz­woju normalnym lub o wykolejeniu stanowią w teorii warstwi-cowej wychowania ważny moment wymagający bliższego wyjaś­nienia, do czego kolejno przystąpimy. Zabawa dziecka przedszkolnego to powszechnie znane zja­wisko nawet u ludów pierwotnych. Zabawa dziecka jest najgłę­bszą potrzebą i musem. Ktoś trafnie określił, że nie dlatego bawi­my się, że jesteśmy dziećmi, lecz po to dane jest nam dzieciń­stwo, abyśmy się bawili. Nawet wyczerpane długą chorobą dzieci w szpitalu bawią się, natomiast zbyt wcześnie odpędzane od za­bawy dzieci ze wsi są postarzałe psychicznie i nie osiągają wła­ściwego rozwoju uczuciowego. Stąd od dawna tworzone były teo­rie zabawy, by wyjaśnić jej sens i. znaczenie. Teoria romantycz­na Fr. Schillera, poety niemieckiego (zm. 1805)r podkreślała w istocie zabawy jej wyższe czynniki duchowe, jak poczucie ra­dości, swobody, twórczości i przeżycia piękna. Natomiast teoria pozytywistyczna H. Spencera (zm. 1903), nazywana teorią nad­miaru energii, głosiła, że zabawa u młodych zwierząt i dzieci jest biologicznym luksusem, dla życia nieprzydatnym, bo daje tyl­ko upust nagromadzonej energii w naśladowaniu czynności doro­słych. Przeciwnie teoria ćwiczeń przygotowawczych K. Groosa wskazuje słusznie, że zabawa jest użyteczna biologicznie, gdyż przez nią młode zwierzęta i dzieci ćwiczą swe fizyczne i psychicz­ne funkcje i w ten sposób przygotowują się do życia w przyszło­ści. Teoria zaś kompensacji A. Adlera uzasadnia, że zabawa prze­zwycięża poczucie niższości dzieci wobec dorosłych, którym tylko wiele rzeczy wolno robić, gdyż na dostępnych im zabawkach — zamiast prawdziwych niebezpiecznych przedmiotów — uczy praw­dziwie ludzkich postaw władania rzeczami, opiekowania się lal­kami czy figurkami zwierząt. Wreszcie zwrócono uwagę na to, że zabawa towarzyszy w życiu także ludziom dorosłym i ma wielki udział w kulturze, ponieważ występuje w kulcie religij­nym, w sztuce, w wojsku i pracy itd., stąd nawet człowieka okre­ślono jako istotę igrającą Okazuje się jednakże, że zachodzi zasadnicza różnica w funk­cji rozwojowej i kształcącej zabawy u dziecka przedszkolnego, a w funkcji rozrywkowej i wypoczynkowej u dorosłych. Dlatego też jako pierwsza rozwojowa forma życiowa zabawa występuje w przedszkolnym okresie kształtowania się warstwy biologicznej. Na istotny związek zabawy dziecka z warstwą biologiczną wska­zują rodzaje oraz celowość funkcjonalna zabawy. U niemowlęcia pojawia się zabawa manipulacyjna (grzechot­ka, rzucanie przedmiotów, gniecenie, darcie) ćwicząca ruchy rąk, w wieku poniemowlęcym rozwijają się zabawy konstrukcyjne, jak robienie babek z piasku, grzebanie jam, lepienie, wycinanie, budowanie z klocków. Średnie dzieci przedszkolne lubią zabawy funkcjonalne, rozwijające mięśnie, ruchy i zręczność, jak gry piłką, skakanka, klasy, bieg z kółkiem. Klasyczną zabawą starsze­go dziecka przedszkolnego są zabawy iluzyjne i receptywne. Za­bawy iluzyjne, zwane także zabawami twórczymi, tworzą typo­we tematyczne zabawy z lalką lub innymi zabawkami. Zabawy te (w szkołę, w dom, w sklep, w kolej) mają charakter grupowy i dialogowy, występuje w nich podział ról (np. nauczycielka i dzie­ci, lekarz i chorzy), a uczestnicy na podstawie swych obserwacji, zasłyszanych opinii na dany temat zabawy, a przede wszystkim przez fantazję i grę wyobraźni stwarzają świat urojony iluzji, w którym odtwarzają życie dorosłych. Zabawy receptywne nato­miast nie mają charakteru ruchowego, działaniowego czy dialo­gowego, lecz są przeżywaniem i wczuwaniem się uczuciowym w sytuacje przy słuchaniu bajek czy opowiadań bardziej reali­stycznych, przy oglądaniu obrazków lub sztuki w teatrze lalko­wym. We wszystkich rodzajach zabaw dziecięcych jest czynna fan­tazja, gra wyobraźni, która odrealnia i ożywia, animizuje zabaw­ki i użyte przedmioty (np. kolej z krzeseł), przy tym bierze udział przeżycie uczuciowe, dzięki czemu dziecko naśladujące z obser­wacji sytuacje i czynności urabia w sobie postawę emocjonalną wobec tematów zabawy z lalką, samochodem czy samolotem. Na tym tle rozwija się zdolność do wartościowania jako najwcześ­niejszy, pierwszy czynnik osobowościowy, tworzący zrazu naiw­ne ideały dziecięce, wcielające się w imponującą dziecku postać dorożkarza, strażaka czy lotnika, tj. tego, kim chciałoby ono być. Czasami te wczesne ideały dzieciństwa realizują się w dalszym życiu przy wyborze zawodu. W następnym okresie rozwoju dziec­ko szkolne odróżnia rzeczywiste od zmyślonego, wyrasta z bajek i zabaw iluzyjnych, ale w warstwie biologicznej, rozwijającej się w dalszym ciągu, pojawiają się już inne formy zabawowe, jak za­bawy i gry ruchowe, zręcznościowe, gimnastyka, musztra, tańce, sport, turystyka, które służą do podsycania żywotności, energii i zdrowia organizmu, lecz coraz częściej mają funkcję rozryw­kową, a nie kształcącą i rozwojową jak zabawy dziecka przed­szkolnego. Zabawa ta jednak może wyrodnieć i dziczeć, jeśli nie jest kierowana przez wychowawców. Trzeba więc dzieciom pod­suwać wartościowe tematy, by się nie bawiły w pijanych, nawet trzeba bawić się razem z nimi, a nie bawić się dziećmi, oczy­szczać baśnie ludowe z duchów i upiorów, aby dzieci przez bajkę nabywały pojęć moralnych; co jest dobre (pracowitość, dobroć dla zwierząt u Kopciuszka) i co jest złe, a nie ulegały przeraże­niu i lękom, które mogą zaszkodzić zdrowiu nerwowemu. https://www.olx.pl/uslugi-firmy/uslugi/kursy-warsztaty/warszawa/q-wC3B3zki-wid%C5%82owe/

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”