Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • http://www.kokoshka.pl
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć


  Okres dorastania, zdaniem wielu badaczy, jest okresem wzmożonej uczuciowości. Stany uczuciowe mają tendencję do zmian dość gwałtownych i o wielkiej sile. Intensywne przeżywanie błahej sytuacji wprawia dorastających w stan napięcia i podniecenia, który nie pozostaje bez wpływu na zachowanie. Można wyróżnić typowe formy zachowa­nia, jak: odrzucanie choćby najsłuszniejszych racji doro­słych — rodziców lub wychowawców, arogancja, burkli-wość, złośliwość, których na ogół otoczenie nie akceptuje. Dorośli dość jednoznacznie oceniają je, zbyt pochopnie wydają wyroki i opinie, drażniąc tym i wprawiając w gniew dorastających. Uogólnione opinie, najczęściej ujem­ne, doprowadzają do braku wzajemnego rozumienia się, oddalania się, nawet zerwania więzi rodzinnej. Zadajemy sobie pytanie czy tak zawsze musi być, czy można temu zaradzić? Aby odpowiedzieć na nie, można by przytoczyć popularne powiedzenie: — Zrozumieć to znaczy wybaczyć. Należy więc sądzić, że zrozumienie isto­ty i przyczyn opisanych trudności pozwoliłoby uniknąć wielu kłopotów z dorastającą młodzieżą. Zmienność uczuć i nastrojów, czyli przerzucanie się od skrajnego smutku do hałaśliwej wesołości, od współczucia do okrucieństwa, od gniewu i rozpaczy, to cecha cha­rakterystyczna uczuć w okresie dorastania. Życie uczuciowe wtedy odznacza się istotnie dużą in­tensywnością i zmiennością. Niektórzy badacze tego pro­blemu twierdzą, że jego głębia, siła i żywość w nim wy­stępująca nie powtórzy się nigdy w okresach późniejszych życia ludzkiego. Tę chwiejność nastrojów i uczuć wiązano z podłożem fizjologicznym, przestrajaniem się organizmu pod wpływem hormonów i w ogóle ze stanem fizycznym młodocia­nych. Organiczne tło tego braku równowagi uczuciowej odgrywa zdaniem współczesnych psychologów ważną rolę, nie powinno być jednak przeceniane. Przedstawiciele współczesnej psychologii polskiej inter­pretują w następujący sposób ów brak równowagi. Zda­niem M. Przetacznikowej») należy wyróżnić dwa kręgi zjawisk, które dotyczą przemian w uczuciowości młodzie­ży. Pierwszy to przeżycia emocjonalne związane z dojrze­waniem fizjologicznym2), z budzeniem się zainteresowań sprawami seksualnymi. Drugi krąg to rozwój uczuć wyż­szych, związanych z kształtowaniem się procesów umysło­wych i dorastaniem jednostki do pełnienia ról społecz­nych. Przemiany fizjologiczne, powodujące niezrównowa-żenie emocjonalne, mają zatem charakter przejściowy. Przeciwdziałać temu może, zdaniem autorek, właściwe oddziaływanie wychowawcze, ukierunkowane na łagodze­nie i rozładowywanie napięć, budzenie zainteresowań, przygotowanie do życia społecznego. Wzmożona uczuciowość i związane z tym napięcia ner­wowe są wynikiem niepewności w działaniu młodocia­nych, niechęci do wysiłku zarówno fizycznego, jak i umy­słowego, a także •nieprawidłowego przystosowania spo­łecznego. To, co było dobre i słuszne w okresie poprzedza­jącym dorastanie, nie pasuje do sytuacji obecnej, gdy dziewczyna czy chłopiec stają się dorosłymi ludźmi. Nowe sytuacje i wymagania, jakie stawia się dorasta­jącym — a okres ten najczęściej przypada na naukę w klasie ósmej i w szkole ponadpodstawowej — powodują wiele skomplikowanych problemów. Konieczność zwięk­szonego wysiłku umysłowego, rezygnacji z rozrywek i przystosowania się do nowych warunków wzbudzają nie­pokój, niepewność, niechęć, a czasem trudności w nauce, których młodociani nie są w stanie samodzielnie poko­nać. Różnie to jest interpretowane przez najbliższe oto­czenie. Najczęściej i nie zawsze słusznie określane jest przez otoczenie lenistwem, lekceważeniem obowiązków, zwłaszcza że mimo wysiłków próby przystosowania się są nieudane. Zbyt dociekliwa, zdaniem młodocianych, ingerencja ro­dziców — w postaci kontrolowania odrobionych lekcji, wglądu w czas spędzany poza domem — traktowanie ich jak „dzi«ci" są zupełnie zbyteczne i wywołują ostry sprze­ciw, prowadzący często do konfliktów. Nie zawsze także dziewczyna czy chłopiec dostrzegają słuszne racje rodzi­ców, którzy kierowani autentyczną troską o ich dobro, pragną je uchronić od rozczarowań, niebezpieczeństw, złych ocen w szkole. Ich większy zasób doświadczeń, troska przyszłość nie są nacechowane złośliwością czy niechę­cią, lecz rzeczywistym pragnieniem przyjścia z pomocą w okresie, który z racji swej specyfiki przynosi młodocia­nym tak wiele trudności, lęków i niepokojów. Poczucie, że są traktowani jak „małolaty", doprowadza do scysji przekornego zachowania, które niejednokrotnie spra­wia przykrość lub ból ich rodzicom. W zaostrzaniu się wzajemnych stosunków dzieci — rodzice odgrywa rolę brak wiedzy tych ostatnich o zmianach, jakie zachodzą w organizmie młodocianych, a także to, że nie potrafią dostosować swego postępowania i wymagań do rzeczywi­stości, traktując zbyt rygorystycznie nawet drobne prze­winienia. Dziewczyna wskutek swej niezręczności, wynikającej z dysproporcji i nierównomiernego rozrostu organizmu, tak typowego dla okresu dorastania, tłucze cenne szkło. Prze­winienie niechciane zapewne urasta do rodzinnego katak­lizmu, który spadł na dom. Tłumaczenie, że nie chciała, że stało się to „jakoś, tak samo" nie pomaga. Mała „prze­stępczyni" musi ponieść karę, którą rodzice obmyślili w sposób rażąco nieadekwatny w stosunku do przewinienia. Pozbawiają ją kieszonkowego, co oznacza — jak wiadoimo — odebranie np. możliwości zobaczenia filmu, ma te­mat którego dyskutuje cala klasa. Kilka drobnych przewi­nień i w związku z tym dotkliwych kar mogą doprowa­dzić dziewczynę lub chłopca do silnych napięć, zmartwień, poczucia małej wartości. W wyniku obserwacji podobnych, rygorystycznych po­staw rodziców psychologowie dochodzą do wniosku, że przyczyn wzmożonej uczuciowości dorastających jest wie­le.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”