Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • fryzura bombka
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Układ hormonalny


  Koordynacją procesów organicznych zajmuje się, obok układu nerwowego, układ wydzielania wewnętrznego, zwa­ny hormonalnym1). Wpływają one nie tylko na procesy przemiany materii, ale bezpośrednio i pośrednio na wiele czynności psychicznych. W każdym etapie rozwoju osob­niczego człowieka, rola i funkcje poszczególnych hormo­nów ulegają zmianie. Złożoność zarówno ich funkcji, jak i skutków działania doprowadzała do powstania odrębnej nauki, zwanej endokrynologią. Rozważania na temat pro­blematyki związanej z tą wiedzą przekraczają ramy niniej­szej publikacji. Pragniemy jedynie zasygnalizować, iż w procesach rozwoju zarówno fizycznego, jak i psychicznego gruczoły wydzielania wewnętrznego odgrywają znaczną ro­lę. Warto więc pokrótce wymienić je. Przysadka mózgowa umiejscowiona poniżej podwzgórza (część mózgu). Jej hormon bierze udział w koordynacji niemal wszystkich procesów wegetatywnych. Ma ona wpływ także na pracę wszystkich pozostałych gruczołów dokrewnych. Wydziela między innymi hormon wzrostowy (rodzaj białka), który wpływa na wszelkie procesy wzro­stowe w organizmie. Nadczynność tego hormonu powoduje wzrost całego ciała lub poszczególnych jego części, z kolei niedobór — różne odmiany karłowatości. Tarczyca ma znaczny wpływ na metabolizm, a wzmo­żone jej wydzielanie powoduje podwyższoną aktywność i nerwowość. Zaburzenia czynności wydzielniczych tego gru­czołu mogą mieć wpływ na prawidłowości przebiegu roz­woju psychicznego. Ważną rolę pełnią w rozwoju układu mięśniowego i nerwowego gruczoły przytarczycowe, regu­lujące przemianę wapnia i fosforu w organizmie. Kora nadnerczy i rdzeń nadnerczy, pozostające pod bez­pośrednią kontrolą układu nerwowego, mają znaczny wpływ na aktywność i mobilizację organizmu w stanach pobudzenia emocjonalnego. Gruczoły płciowe mają wpływ na rozwój organizmu i kształtowanie się drugorzędnych cech płciowych i zacho­wanie człowieka (rolę ich omówią w dalszych rozdziałach).Wszelkie zmiany, występujące w rozwoju fizycznym, po­zostają w związku z rozwojem ruchowym (motorycznym). Wraz ze wzrastaniem, różnicowaniem i dojrzewaniem po­szczególnych narządów i układów pojawiają się nowe ru­chy, coraz bardziej złożone czynności ruchowe. Działania ruchowe człowieka od urodzenia poprzez całe życie są nie tylko formą reakcji człowieka na bodźce śro­dowiskowe, ale również zewnętrznym wyrazem złożonych mechanizmów, powiązanych z funkcjami naszego ustroju. Ogromna liczba ruchów, jakie człowiek w swym życiu wy­konuje, związana jest z różnorodnym jego działaniem. W zależności od celu, jakiemu służy motoryczność (poziom i zasób ruchów), wyróżnia się jej rozmaite rodzaje. Wszel­kie czynności samoobsługowe — jedzenie, picie, ubiera­nie — kształtują się w dzieciństwie (tzw. ruchy narzę­dziowe lub praksje), a ich doskonalenie się, precyzja wią­żą się z ogólnym rozwojem fizycznym i rozwojem układu mięśniowego. Rozwój ruchowy, a szczególnie ruchów ręki i palców, u młodszych uczniów ma ogromne znaczenie w początkach nauki pisania. Zręczność ruchowa doskonali się w wyniku zabaw i gier ruchowych. W okresie dorastania rozwój kostny jest szybszy od roz­woju mięśni, ale obydwa są uzależnione od przemian za­chodzących w obrębie centralnego 'układu nerwowego. Po­legają one na dojrzewaniu coraz wyższych, bardziej złożo­nych ośrodków kierujących ruchami. Nowe przeżycia psy­chiczne, zmiana zainteresowań powodują w tym okresie, że młodociani z jednej strony wykazują pewną nadruchli-r wość — wyrażającą się w gestykulacji, w ruchach szyb­kich i naezbornych, z drugiej zaś pewną ociężałość rucho­wą. U dziewcząt, dające się często zauważyć, unikanie ru­chu wynika z obawy przed krytyką ze strony nauczy­cieli i rodziców z powodu niezgrabności, braku panowania nad własną motorycznością. Zmniejszenie zainteresowania wychowaniem fizycznym, ma wpływ na obniżanie się zdol­ności przyswajania nowych ruchów, dotyczy to szczególnie dziewcząt. Czasami przyczyną tego jest zmęczenie organiz­mu, opóźnienie w rozwoju układu mięśniowego lub roz­rostu układu krążenia. Młodociani, uprawiający systema­tycznie sport, na ogół nie odczuwają takich ujemnych przeżyć i objawów. Obniżenie poziomu ruchowego w okresie dorastania ma charakter przejściowy. Z czasem ruchy stają się zręcz­niejsze, 'bardziej ekonomiczne, nabierają cech indywidual­mych, jak: sposób poruszania się, chód, postawa. Dzięki te­mu już z daleka, także z tyłu możemy rozpoznać znajo­mych łub przyjaciół bez oglądania ich twarzy. Zamieszczona poniżej tabelka rozwoju motorycznego, za­wiera jednocześnie ogólne wskazania pedagogiczne, które wykorzystane przez młodocianych, mogą przyczynić się do podniesienia poziomu motorycznego i złagodzenia ewen­tualnych opóźnień czy zahamowań w tym zakresie.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”