Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • www.sky4fly.net
 • komornik sdowy pozna
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Rozwój procesów poznawczych


  Rozwój układu nerwowego posuwa się bardzo intensy­wnie naprzód, doskonalą się zmysły, wzrasta receptor-ośrodkowy do analizy bodźców ze świata zewnętrzne­go za pomocą tzw. analizatorów , dzięki czemu wzrasta czułość i wrażliwość zmysłów. Zmianom tym odpowiadają nowe formy umysłowe, któ­re przejawiają się w procesach poznawczych — spostrze­żeniach, myśleniu, mowie, pamięci, wyobraźni, uwadze. Szybki rozwój umysłowy przyczynia się do coraz lepszej orientacji w świecie, którą umożliwiają proste czynnoś­ci poznawcze — wrażenia i spostrzeżenia. Poznawanie ma charakter czynny. Świadczy o tym aktywność człowieka, który wykorzystuje wszelkie informacje dostarczane przez bodźce świata zewnętrznego w celu lepszego dostosowa­nia swego działania do określonych warunków. Poznajemy otoczenie poprzez zmysły, w sposób bez­pośredni. Takie poznanie inaczej nazywane jest zmysło­wym (sensorycznym), w odróżnieniu do poznania pośre­dniego poprzez złożony proces na wyższym poziomie — nazywany myśleniem. Czynność myślenia, proces typowy jedynie dla człowieka, nie tylko polega na odbiorze in­formacji, ale stanowi podstawę do wytwarzania nowych, dzięki którym doskonalsza jest orientacja w otoczeniu. Niezależnie od tego, czy będzie ona polegała na zmysło­wym lub uogólnionym (myślowym) poznaniu rzeczywis­tości, niezbędną czynnością jest możliwość zapamiętywa­nia, czyli zdolność przechowywania uprzednich doświad­czeń, która nosi nazwę pamięci. Swoistym dla człowieka procesem — obok myślenia, zapamiętywania — jest zdolność do rozumienia mowy i posługiwanie się językiem dźwiękowym. Analizator — system dróg i ośrodków nerwowych, w obrę­bie którego odbywa się analiza bodźców zmysłowych. Składa się z receptora (narząd odbiorczy określonego zmysłu) ner­wów przewodzących impulsy nerwowe, ośrodków korowych przetwarzających bodźce. Wszelkie czynności poznawcze podlegają rozwojowi w toku życia jednostki ludzkiej. W okresie dorastania osią­gają one najwyższy poziom, Wspomagane takimi proce­sami, jak: uczenie się, zdobywanie wiedzy, a także kon­takty społeczne, które ułatwia między innymi mowa. Największej ilości informacji o świecie dostarczają nam dwa zmysły — wzrok i słuch. Bodźce, działające bezpo­średnio na owe narządy zmysłowe, wywołują w nich określone zmiany. W ich wyniku powstają najprostsze procesy poznawcze — wrażenia, które składają się na czynność spostrzegania. O wrażeniu wzrokowym mówi­my, gdy patrzymy na kolorowy przedmiot, o wrażeniu słuchowym — gdy dochodzi do nas dźwięk instrumen­tu, głosu ludzkiego itp. W okresie dorastania doskonali się umiejętność różnico­wania wzrokowego i słuchowego. Umiejętność rozróżnia­nia barw i ich odcieni jest wyższa w porównaniu z młod­szymi dziećmi, np. sześcioletnimi. Wzrasta także ostrość słuchu werbalnego (rozróżnianie słów) i muzycznego (roz­różnianie dźwięków muzycznych). Wychowanie muzyczne jest okazją do rozwijania słuchu muzycznego, wrażliwo­ści estetycznej, poznawania i odtwarzania utworów mu­zycznych. Zmniejszona wrażliwość w zakresie wymienionych zmy­słów może być powodem utrudnionej orientacji w otocze­niu i przyswajaniu wiedzy szkolnej. Wady wzroku — krótkowzroczność, nadwzroczność mogą stać się przyczy­ną znacznego obniżenia postępów w nauce. W przypad­ku zauważenia wadliwego spostrzegania wzrokowego, ko­nieczne jest zwrócenie się do lekarza w celu przepro­wadzenia badań i skorygowania wady wzroku poprzez dobranie odpowiednich okularów. Wydaje się, że dora­stający rozumieją konieczność noszenia okularów, ale nie zawsze stosują to w praktyce. Ciągle jeszcze panuje nie­uzasadnione mniemanie, że okulary szpecą zarówno dzie­wczynę, jak i chłopca. A przecież każdą twarz oszpecą raczej przymrużone oczy lub zaczerwienione spojówki. Krótkowzroczne oczy nie staną się piękniejsze, gdy będziemy je zmuszać do mrużenia lub przy nadwzrocz­ności do wychwytywania z trudem litery z tekstu. Okulary nie szpecą, ale dodają uroku, podkreślają in­dywidualność, charakterystyczne rysy, zmieniają nieraz korzystnie owal twarzy. Przemysł optyczny dysponuje oprawami w dużym wyborze i trudno uskarżać się na niemożność dobrania kształtu, koloru, dostosowania ich do typu urody. Dla osób, które wykazują zdecydowaną niechęć do no­szenia okularów, wynaleziono płytki z masy plastycznej, tzw. szkła kontaktowe lub soczewki, które nakłada się na gałkę oczną. Nie wszyscy w jednakowym stopniu przy­zwyczajają się do takiego „obcego ciała" w oku. W przy­padku podjęcia decyzji o noszeniu szkieł kontaktowych konieczna jest wizyta u okulisty, który dobierze, sprawdzi i będzie systematycznie kontrolował przystosowywanie się oczu do tego typu „okularów", korygujących wadę wzro­ku. Oczy są nie tylko zwierciadłem duszy, ale bogactwem, którego nie da się na nic wymienić. W zakresie widzenia barw występują zaburzenia, z któ­rych najczęściej spotykany jest daltonizm, czyli ślepota na barwy czerwoną i zieloną. Obydwie te barwy daltoni­ści widzą jako szare, a więc nie są w stanie odróżnić czer­wieni od zieleni. Wada taka eliminuje kandydata do za­wodu kierowcy. Występuje u ok. 7% mężczyzn i u ok. 1% kobiet. Znacznie rzadziej występuje całkowita ślepota na bar­wy — achromatopsja, która polega na tym, że człowiek widzi świat w szarych barwach, mniej więcej tak, jak wi­dzimy „bezbarwny" film czy telewizję. Rozróżnia przed­mioty, kierując się ich jasnością. Wada słuchu jest nie mniejszą przeszkodą w przyswa­janiu wiedzy, a całkowita głuchota wymaga skierowania ucznia do szkoły specjalnej. Istnieje pewna liczba uczniów niedosłyszących, którzy uczą się w szkołach normalnych. Uczniowie ci powinni pozostawać pod opieką lekar.ska (pogorszenie słuchiu), korzystać z pewnych przywilejów, takich jak: siedzenie w pierwszych ławkach, opieka nau­czycieli, psychologa lub pedagoga szkolnego. Umożliwi to zapobieganie niepowodzeniom w nauce, a także rozwija­niu się tendencji do izolacji od grupy rówieśniczej, nie­śmiałości, lęku, poczucia mniejszej wartości. Spostrzeżenia dorastających stają się dokładniejsze, bo­gatsze w szczegóły, świadomie ukierunkowane. Rozwija się także spostrzegawczość, ta cenna umiejętność zauważa­nia i wyodrębniania momentów i szczegółów, faktów i związków między nimi. Jej rozwój i doskonaleni o są uwarunkowane rozwijaniem się i kształtowaniem proce­sów myślowych. Spostrzegawczość, umiejętność obserwo­wania przedmiotów i zjawisk jest niezbędna w nauce szkolnej.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”