Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia


  Często tłumaczymy sobie na odwrót niektóre przejawy uczuć młodocianych, jakby zapominając, że były one kie­dyś i naszym udziałem. Zapominanie jest rzeczą ludz­ką, podobnie jak uczucie lęku, strachu, gniewu, złości, wrażenie wszechobecności w naszym życiu zmartwień mniej lub bardziej wyolbrzymionych i frustracji *). Te ostatnie, określane jako stany frustracyjne, związane są z niemożnością zaspokojenia potrzeb w wyniku napotyka­nych przeszkód w szkole, wśród rówieśników, w domu rodzicielskim. Frustracja — stan pewnego napięcia psychicznego, spowo­dowany niezaspokojeniem jakichś potrzeb, albo niemożnością osiągnięcia jakiegoś celu. Ambiwalencja — dwojakość, dwuwartościowość uczuć. Do­znawanie jednocześnie dwóch sprzecznych uczuć 1 chęci w stosunku do tych samych osób, przedmiotów albo sytuacji. Wymienione uczucia stały sią przedmiotem badań w odniesieniu do okresu dorastania. Wyróżniono trzy ka­tegorie strachu ): Strach przed przedmiotem materialnym, bodźcami, którymi są: zwierzęta, ogień, burza, hałasy, lot samolo­tem. Strach przed sytuacjami społecznymi — przykładem tego jest lęk przed osobami reprezentującymi określone autorytety, przed nawiązywaniem kontaktów z (ludźmi, przebywaniem w licznym towarzystwie i mało znanym, przed wystąpieniami publicznymi, nawet w klasie, przed tablicą. Pewna szesnastoletnia dziewczyna przeżywała tak silne lęki przed odpowiadaniem przy tablicy, że dochodzie ło w czasie odpytywania w jej organizmie do wielu kło­potliwych objawów. Szczególnie były one widoczne na twarzy i szyi w postaci czerwonych plam, „burczenie w żołądku" (tak głośne, że wywoływało złośliwe komentarze), pocenie się rąk, a także parcie na mocz. Objawy to nie występowały, gdy nie odpowiadała przy tablicy, lecz przy ławce. Na szczęście znalazła zrozumienie u swej wycho­wawczyni, która musiała wytłumaczyć owe „niedyspozy­cje" dziewczynki i przekonać innych nauczycieli o jej kło­potach. Dziewczyna cieszyła się opinią pilnej, pracowitej uczennicy. Strach związany z własną osobą, a dotyczący zja­wisk natury ogólnej. Do tej grupy będą należały bodźce, takie jak: własne choroby i najbliższych, przewidywanie śmierci, utrata rodziców, problemy związane z sensem ży­cia, niepokojami światopoglądowymi, z zagadnieniami spo­łecznej sprawiedliwości, równości itp. Oprócz wymienionych kategorii lęk wywołują różne sy­tuacje konfliktowe w domu rodzinnym. Groźby wypo­wiadane w obecności dzieci pod adresem jednego z ro­dziców, rękoczyny, atmosfera w okresach poprzedzających rozwód wywołują, obok lęku, uczucia ambiwalentne2), rozterkę po czyjej stanąć stronie: matki czy ojca, których darzy się jednakowym uczuciem. Silne napięcia i ogarnia­jące uczucie strachu w takich sytuacjach doprowadzają do ucieczek z domu, zachowań demonstracyjnych — celem zwrócenia uwagi (obydwojga lub jednego z rodziców) na siebie przez jakiś szczególnie drastyczny, niedozwolony czyn. Przykładem takim jest przypadek pewnego piętna­stolatka, który w czasie nieobecności swych skłóconych rodziców przyprowadził kolegów do domu, urządził pija­tykę, a w przypływie agresji dokonał zniszczenia wysoko cenionego przez ojca przedmiotu — instrumentu muzycz­nego. Ojciec był muzykiem i ów instrument potrzebny był mu do wykonywania zawodu. Kary fizyczne, oczekiwane nagrody, opinie o postępach w nauce, w wybranej dziedzinie — mogą stanowić także źródło lęków dorastających. Wraz z wiekiem słabną lęki przed konkretnymi przed­miotami materialnymi. Owady, pająki, które napawały dotąd strachem, stają się dla niektórych czasami przed­miotem badań przyrodniczych. Spotyka się w opowiada­niach młodocianych silny lęk przed surowym ojcem, zło­śliwym i niesprawiedliwym nauczycielem, a także przed grupami przestępców, chuliganów, pijaków, przed fałszy­wymi koleżankami lub kolegami. Z czasem maleje strach, bodźce lękowe odsuwają się na dalszy plan i jednostka staje się na nie odporniejsza. Odmianą lęków są zmartwienia i strapienia, będące także udziałem młodocianych. Najczęstszym powodem zmartwień są niepowodzenia w nauce, konflikty z rodzi­cami, utrata przyjaciółki, przyjaciela. Przyczyną strapień są problemy związane z własną osobą, wyglądem zewnę­trznym (mankamenty twarzy — piegi, krostki i krosty), cechami charakteru. Z tym rodzajem uczuć wiążą się sta­ny frustracji wynikające z niezaspokojonych potrzeb, prag­nień, dążeń czy marzeń dziewczyny lub chłopca. Nieza­spokojone potrzeby stanowią duże utrudnienie w ukształ­towaniu się postawy społecznej, uwzględniającej interesy innych, powodują brak współdziałania i współ odczuwania. Prowadzi to do egocentryzmu, złośliwości, różnych form agresji — słownej, czynnej, pośredniej, łagodnej. Uniemożliwienie zaspokojenia wywołuje wybuch agre­sji słownej, manifestującej się w wyzwiskach, obraźliwych określeniach osoby, która była tego wybuchu powodem. Czynnym objawem agresji mogą być rękoczyny, a pośredniej: „zawzięte" milczenie, zaciętość i chęć niszczenia przed­miotów należących do osoby, która stała sdę przyczyną kłopotów. Nie u wszystkich dorastających występują opi­sane formy agresywnego zachowania. Zdaniem niektórych psychologów formy agresji uwarunkowane są wzorcami kulturowymi i spotykanymi we własnych rodzinach. Większą potrzebę agresji wykazują ci dorastający, któ­rzy w dzieciństwie doświadczali kar cielesnych, mieli bru­talnego ojca, rozhisteryzowaną, nieopanowaną matkę. Reakcje złości i gniewu wywołują różne przejawy agre­sji (w formie ośmieszania, przezwisk i dokuczania) ze / strony rodzeństwa, kolegów i otoczenia. Zarówno dziew­częta, jak i chłopcy *) nie lubią niemądrych żartów, uda­wania, przechwalania się, „skarżypytstwa", obmawiania, wścibstwa. Dostrzegają zjawiska społeczne i polityczne, chcą ulepszać otoczenie, lecz razi ich marnotrawstwo, nie­solidna praca, oszustwa sprzedawców. Pozytywne cechy charakterologiczne znajdują uznanie i chęć naśladowni­ctwa. Lęki młodocianych wywołuje poczucie zagrożenia, oba­wa przed kompromitacją i ośmieszeniem się wobec osób, na których im szczególnie zależy. Długotrwałe poczucie zagrożenia może sprzyjać przekonaniu o własnej „niższo­ści", nieudolności, powodować brak wiary w siebie, nie­pewność w działaniu. Lęki powstałe w dzieciństwie, a wy­nikłe z owego poczucia zagrożenia, zapadają głęboko i choć w okresie dorastania stają się irracjonalne, nie zaw­sze udaje się je wyperswadować. W tym okresie młodociani mogą doświadczyć wielu ciężkich i bolesnych przeżyć, które są wynikiem złej sy­tuacji rodzinnej, obojętności otoczenia i szkoły. Ślady te­go pozostają długo w pamięci i mogą zaważyć na całym życiu.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”