Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • restauracje indyjska warszawa
 • bawariamotors.pl/bmw/nowe-samochody/bmw-m4-cabrio/
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Dom rodzinny


  Nic i nikt nie może zastąpić rodziny we współczesnym świecie, choć przechodziła ona tak wiele przeobrażeń. Wskutek przemian społecznych uległy zmianie w znacz­nym stopniu stosunki panujące wewnątrz rodziny i dlate­go różni się ona od dawnej rodziny tradycyjnej. Dominującym czynnikiem w dawnej rodzinie była więź ekonomiczna, przyjmująca często formę całkowitej zależ­ności żony od męża lub odwrotnie. Małżeństwo było czę­sto rodzajem transakcji majątkowej. Wspólny dom był najczęściej zamieszkały przez rodzinę wielopokoleniową — dziadków, rodziców, dzieci, wnuków. Oddziaływanie na dzieci było rozszerzone, bardziej wielostronne, a wypra­cowane modele wychowania były oparte na ustalonych przez tradycję schematach. Współczesna rodzina polska oparta jest na związku uczu­ciowym dwojga ludzi. Małżeństwo pozostaje w mocy nie tylko prawnej, ale przede wszystkim uczuciowej, gdyż jest dobrowolnym związkiem opartym na wzajemnej miłości, przywiązaniu, współdziałaniu. Stanowi to nie tylko ogrom­ną wartość społeczną, ale najważniejszy fundament, istot­ny czynnik życia narodu, państwa, społeczeństwa. Dom rodzinny, w którym stawia swe pierwsze kroki dziecko, musi być pełen takich cennych wartości, jak: głęboka i rozumna miłość rodzicielska, przyjaźń, zaufanie, poczucie spokoju i bezpieczeństwa, tolerancja. Taki dom się liczy w wychowaniu młodego pokolenia (potem pozo­staje w jego wzruszających wspomnieniach), gdyż zawie­ra w sobie to, co jest nieodzowne dla istnienia ludzkie­go — wszelkie formy zgodnego i dobrego współżycia spo­łecznego. W domu dokonuje się nie tylko wychowanie do życia społecznego, ale kształtowanie postaw, sposobów by­cia, zachowania, pielęgnowanie tradycji i ideałów. We własnej rodzinie dziecko przeżywa największą przy­godę swego życia — tworzenie siebie z całym bogactwem uczuć, wrażliwości na piękno i krzywdę, umiejętności współżycia i współpracy z innymi. Systemy etyczne wyróżniają najważniejsze wartości w życiu człowieka, do których należą: dobro, piękno i praw­da. Właśnie w domu rodzinnym w sposób naturalny, auto­matycznie niejako dokonuje się przekazywanie tych war­tości potomstwu, które je pomnaża na miarę swych moż­liwości. To stanowi najgłębszy, najistotniejszy cel ludz­kiego życia. Nie zawsze ten cel jest wystarczająco spre­cyzowany. Przesłaniają go cele pośrednie, tzw. instrumen­talne. Pomagają one w osiąganiu konkretnych zamierzeń, ważnych, takich jak: skończenie szkoły, zdobycie umiło­wanego zawodu, objęcie korzystnego stanowiska w hierar­chii społecznej. Osiąganie celów pośrednich, instrumental­nych nie może przeważać nad zaspokajaniem sensu istnie­nia i życia, któremu nadają kierunek dążenia do dobra, piękna i prawdy. Człowiek podświadomie dąży do tych ideałów, a uzbrojony w przekonanie o ich głębokich war­tościach pozostaje człowiekiem prawym, szlachetnym, współczującym i współdziałającym z innymi ludźmi, nie­złomnym w zasadach moralnych.W okresie dorastania układ stosunków między dziećmi a rodzicami przybiera różne formy. Pisaliśmy o tym na początku. Zarówno struktura rodziny: ojciec, matka, ro­dzeństwo, jak i atmosfera wychowawcza oddziałują tym silniej na młodocianych, jeśli panuje w niej system norm moralnych akceptowanych przez społeczeństwo, dążenie do ideałów, tak bardzo cenione przez dorastających. Atmo­sfera wychowawcza w rodzinie często decyduje o dobrym lub złym przystosowaniu, akceptacji przekazywanych war­tości, nadaje kształt postawom moralnym, estetycznym, społecznym. Młodzież nie znosi fałszu w swych stosunkach z rodzi­cami. Każdy dostrzeżony przez nią brak konsekwencji w postępowaniu rodziców, zauważone sprzeczności między tym, czego się od niej wymaga, a tym, czego wymaga się od siebie, rodzi nieufność, krytycyzm, a nawet bunt. Na tym tle dochodzi do konfliktów, czasami do ukrytej walki. Inny obraz świata, jaki z racji wieku i doświadczeń wy­robili sobie dorośli, inne widzenie obowiązków i ról spo­łecznych, ostrożność i przezorność pozostaje w niezgodzie z żywiołowością, uczuciowością i niecierpliwością „nasto­latków". Nieporozumienia, nazywane czasem zbyt szumnie kon­fliktem pokoleń, miewają różnorodne tło. Najczęściej do­tyczą rozmaicie pojętej samodzielności i niezależności i tu nie uznaje się często kompromisów ani z jednej (rodzice), ani z drugiej strony (dzieci). Młodociani często mają skłon­ność do ocen jednostronnych, niechętnie słuchają argumen­tów dorosłych, nie doceniają doświadczeń rodziców. Wią­że się to z uogólnionymi opiniami zarówno o rodzicach, jak i dzieciach. Kontakty wzajemne, stosunki panujące między rodzi­cami a dziećmi mają istotny związek z typami postaw rodzicielskich. W prezentowanym modelu postawy wymienione wyżej występują jednocześnie. A więc — nadmiernie wymaga­jąca jako negatywna i pozytywna — uznawanie praw dziecka; nadmiernie chroniąca i postawa rozumnej swobo­dy; unikająca i współdziałająca; odtrącająca i akceptują­ca. Negatywne postawy rodzicielskie — charakteryzujące się unikaniem, chłodem uczuciowym w stosunku do dziec­ka, niezaspokojeniem jego potrzeby życzliwości, ciepła, mi­łości, kontaktów — powodują najczęściej zahamowania w sferze uczuciowej. Objawia się to trudnościami w nawią­zywaniu i utrwalaniu więzi uczuciowych z innymi, ne­gatywnym nastawieniem do ludzi, brakiem ufności, uciecz­ką w samotność. Z kolei postawa odtrącająca, zaniedbywanie dziecka, sto­sowanie surowych i nieprzemyślanych kar, podobnie jak unikająca, powodują zahamowanie rozwoju uczuć, agre­sywność, a w drastycznych przypadkach prowadzą do wy­kolejenia i przestępczości.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”