Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • tablice informacyjne na zamwienie
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Kultura żywego słowa


  Kultura żywego słowa, technika wymowy jest osiągalna nie tylko przez wyspecjalizowane grupy zawodowe (akto­rzy, spikerzy itp.). Artystyczny sposób wypowiadania się w życiu codziennym oznacza mówienie *): staranne z wy­raźną artykulacją (wypowiadanie każdej głoski), z odpo­wiednimi akcentami wyrazowymi i zdaniowymi, z odpo­wiednią intonacją, poprawnie, sugestywnie i bez męczenia się. Poza techniką wymowy kultura żywego słowa (jako nau­ka o wygłaszaniu utworów literackich)*) wskazuje na ope­rowanie środkami ekspresji, jak: frazowanie (zdanie, zwrot zawierające myśl, akcent logiczny — patrz s. 126), siła wy­sokość głosu. Szersze omawianie zagadnienia tego typu przekracza ramy tej pracy. Niemniej podajemy kilka prak­tycznych wskazówek, które stosowane na co dzień przy­czynią się do poprawienia i udoskonalenia mowy. Oto one: Prawidłowe oddychanie (ćwiczenia oddechowe zostały omówione w drugim rozdziale) jest podstawą dobrej wy­mowy, silnego, dobrze postawionego głosu. Ćwiczenia zwięk­szają pojemność płuc, uczą ekonomicznego zużywania po­wietrza w czasie mówienia, wzmacniają mięśnie biorące udział w oddychaniu, utrzymują płuca w dobrej formie. Płytki, niepełny oddech, zakłócenia rytmu oddychania (długi wdech, krótki wydech i odwrotnie) mają znaczący wpływ na wymowę. Na przykład krótki wydech uniemoż­liwia wypowiedzenie nawet kilku wyrazów. Dobrze postawiony głos, czyli ustawienie wysokości głosu, nastawienie, z jaką dana osoba mówi najłatwiej, najswobodniej i z najmniejszym wysiłkiem; ponadto od­powiednie modulowanie siły głosu i jego wysokości. Wy­razy, które chcemy wyróżnić, wypowiadamy w zależności od treści tekstu z większą lub mniejszą siłą. Na przykład zdanie — „Zagrzmiały pioruny" i zdanie „Cisza panowa­ła dookoła". Użycie różnej siły głosu jest dyktowane w tej sytuacji tekstem oraz występującymi wyrazami mają­cymi jednoznaczny wydźwięk. Dobrze jest wybrać kilka .podobnych tekstów i na nich poćwiczyć. Dykcja, czyli wyrazista wymowa samogłosek i spół­głosek, a także odpowiednie tempo mówienia. Irytuje nas często tekst wygłaszany przez mówców bądź wykładow­ców, którzy nie przywiązują znaczenia do wypowiadanych zdań. wyrazów. Nieporządna wymowa, zamazywanie spół- głosek powoduje, że połowa wygłaszanego tekstu jest nie­zrozumiała lub wręcz męcząca. Niewątpliwie wyrazistość i dokładność artykulacji są uzależnione od sprawności mięś­ni narządów mownych (jama ustna, nosowa itp.) d od okre­ślonego tempa mowy. Wyraźne wymawianie głosek, łącze­nie ich w wyrazy powinno dać w efekcie czysto brzmiące słowo. Ćwiczenia wyrazistej artykulacji spółgłosek można stosować, mówiąc szeptem. Spółgłoski w szepcie „wycho­dzą" i są dobrze słyszane. Szept powinien być słyszalny z dużej odległości (przy czytaniu fragmentu tekstu). 4. Tempo mowy ma wpływ na wyrazistość artykulacji. Dokładna artykulacja powoduje jego zwolnienie. Przy zbyt szybkim tempie ruchy artykulacyjne wykonywane są z mniejszą dokładnością. Niewyraźne wypowiedzenie jednej sylaby w wyrazie, który ma zasadnicze znaczenie w zda­niu, może tak „zamazać" treść zdania, że zupełnie jest nie­zrozumiała. Końcowe elementy wyrazu, wymawiane nie­wyraźnie, utrudniają także odbiór całego wyrazu. Tempo jest indywidualną cechą. Czasem ludzie mówiący szybko mówią wyraźnie, a ludzie mówiący wolno mogą „zamazy­wać" sylaby w wyrazach. Stąd wyróżnia się tempo mówie­nia szybkie, średnie lub powolne. Ze względu na możli­wości przyswajania mówienia przez drugą osobę, niezależ­nie od tempa, konieczne jest wypracowanie wyraźnej artykulacji samogłosek i spółgłosek poprzez: czytanie tek­stów prozy i wierszy, tekstu do nauki i odpowiednie fra­zowanie J) (wyróżnianie zdań, zwrotów) — spowolniające, a jednocześnie przyczyniające się do lepszej wymowy. Czynność frazowania ułatwiają znaki interpunkcyjne, które oznaczają pauzę w mówieniu, np. kropka, wielokro­pek, wykrzyknik oznaczają dłuższą pauzę; średnik i dwu­kropek — nieco krótszą; myślnik — nieco dłuższą; na­wias i cudzysłów — dwie pauzy; przecinek — bardzo krótką, najkrótszą. Nieprawidłowe, głośne czytanie przez młodzież sięga nie­dalekiej stosunkowo przeszłości i niedobrych doświadczeń wyniesionych z nauki czytania w klasach młodszych szko­ły podstawowej. Dzieci w klasach trzecich, kiedy to obo- wiązuje czytanie tekstu i rozumienie go w trakcie czytania, nie mają wykształconych nawyków frazowania, uwzględ­niania znaków przestankowych i w związku z tym stoso­wania pauz. Nawyki negatywne rozwijają się w trakcie nauki szkolnej i przenoszone są do szkoły ponadpodstawo­wej. Wiąże się to z czynnikami natury psychologicznej — błędy popełnione z powodu nieuważnej percepcji czytanego tekstu są przyczyną m.in. błędów ortograficznych, grama­tycznych i nieumiejętności jego reprodukcji w opowiadaniu, opisie, przygotowanym wypracowaniu. Rozpoznanie własne­go błędu jest sprawą niezmiernie trudną, szczególnie gdy mamy do czynienia z mówieniem niegramatycznym. Odgry­wają tu znaczną rolę nawyki środowiskowe, a przede wszystkim brak opanowania gramatyki języka ojczystego. W wyniku przeprowadzonych sprawdzianów gramatycz­nych przez metodyków języka polskiego okazało się, że do najczęstszych błędów gramatycznych należą końcówki cza­sowników, rzeczowników i ich odmiana. Pospolitym błę­dem gramatycznym jest używanie formy „poszłem" za­miast poszedłem; „rozumie", „umię", a także „rozumisz", „umisz" zamiast: rozumiem, umiem, rozumiesz, umiesz; „lu-bieć" zamiast lubić; „Stasiu" zamiast Stasio itp. Błędy gramatyczno-stylistyczne, które powstają w wyni­ku odstępstwa od zamierzonego schematu składniowego — ,,Marek, gdy jechał z Tadeuszem, to mu ukradli pienią­dze". Dwuznaczność wynikająca ze złego usytuowania zda­nia — „Kościuszko jest chlubą narodu polskiego, który nie mógł walczyć w kraju". Nie tylko uczniowie szkoły podstawowej popełniają po­ważne błędy językowe (składniowe, frazeologiczne, np. „po­pełnić kontrast"), mnóstwo ich jest w prasie, w środkach masowego przekazu, stanowiąc niejako wzór, który niestety jest naśladowany i rozpowszechniany w mowie potocznej. Nadużywanie słów-„worków" typu „zrobił skok do kom­binacji" (sportowcy), zrobił „zadanie", zrobił „błąd", za­miast wykonał skok, zadanie, popełnił błąd. Skrzyżowanie (kontaminacja) związków zbliżonych do sie­bie formą i znaczeniem, np. „wykonać pod rozkazem" — wykonać na rozkaz, wykonać pod przymusem. Często spo- tykane są zwroty „zdjęto", „zabrano ze stanowiska" za­miast zwolniono ze stanowiska. Pewien reporter radiowy, dokonując oceny rozmów telefonicznych, skierowanych do niego w czasie trwania audycji, tak się wyraził: „Teraz przebiegniemy się po telefonach". Inny informował słucha­czy w nie mniej „poprawnym" języku: „pisali o tej refor­mie w gazecie dlatego, że słuchacze chcieli wszystko wie­dzieć". Powyższe błędy wychwycili uczniowie jednego z li­ceów warszawskich.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”