Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • https://kobietaistyl.pl/kim-jest-piotr-czaykowski-wiek-kariera-instagram/
 • garnki hoffner
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Postawa altruistyczna


  Postawa altruistyczna zawiera w sobie element zainte­resowania drugim człowiekiem. Dziecko, na przykład, mę­czy kota, bo nie zdaje sobie sprawy, że jest sprawcą bólu. Gdy człowiek świadomie zainteresuje się innymi ludźmi, ich uczuciami, cierpieniami, wpłynie to na pewno na zmniejszenie własnego egoizmu, który zawiera w sobie ele­menty „dziecinności" (infantylizmu). Łatwe rozżalanie się nad sobą, zmuszanie otoczenia do zajmowania się sobą jest jego dodatkowym objawem. Dziecko, twierdzi S. Baley, w przeciwieństwie do ludzi dojrzałych uczuciowo, zwraca na siebie uwagę brakiem panowania nad swymi uczuciami, nastrojami. Wybucha płaczem lub głośnym śmiechem, cie­szy się, podskakuje, klaszcząc w dłonie, tarza się z gnie­wu po ziemi. Takie zachowanie spotyka się u młodzieży dorastającej i wtedy otoczenie nazywa je zachowaniem niedojrzałym albo infantylnym — zgodnie z wyżej opi­saną charakterystyką zachowania dziecka. Przy ocenie charakteru trudno pominąć tutaj cechy temperamentu, które ułatwiają bądź utrudniają powstanie określonych właściwości charakterologicznych. Wybucho­wość, nerwowość, niecierpliwość, łatwe „zapalanie się" sangwinika utrudnia niewątpliwie kontakt z innymi ludź­mi. Zbytni z kolei flegmatyzm, chłód uczuciowy są znacz­nym utrudnieniem w nawiązywaniu kontaktów społecz­nych. Równie przykra jest nadwrażliwość, sentymentalność melancholika. Najkorzystniejsze wydaje się w kontaktach społecznych to, co nazywamy zachowaniem taktownym, które wymaga spokojnego, „wyrównanego" pod względem uczuciowym stosunku do innych ludzi. Ludzie dorośli, a także młodzież pozbawiona infantyliz­mu charakteryzują się opanowaniem, nieuleganiem na­strojom — niezależnie od cech temperamentu — kontrolą nad „wrodzoną" gwałtownością, powściągliwością w za­chowaniu i taktem. Inną ważną sprawą są postawy moralne, jako wtórne czynniki charakteru 1), określane czasami zasadami postę­powania. Różnica między postawą, a zasadą polega ogólnie na tym, że postawa dotyczy myśli i uczuć, a zasada czy­nów. Zasady, właściwe dla charakteru danego człowieka, mo­gą być w różnym stopniu przez niego uświadamiane. Ktoś postępuje tak samo w analogicznych sytuacjach i nie stosuje przy tym świadomie jakiejś zasady. Otoczenie dostrzega ją w tym postępowaniu i jest skłonne przewi­dzieć, że ów człowiek postąpi zawsze zgodnie z nią (choćby czasem było to niewłaściwe z punktu widzenia przyjętych norm i porządku społecznego). Bywa także i tak, że czło­wiek nigdy nie odstępuje od swych reguł postępowania, a ową sztywność otoczenie skłonne jest potępiać, formułując niezbyt pochlebną opinię: „Chrońmy się od ludzi z zasa­dami!" Należałoby tu dodać „ze sztywnością takich zasad". Jest w tym duże uproszczenie. Żyjąc w społeczeństwie, •trudno nie przyjąć i nie kierować się pewnymi przyjęty­mi zasadami, mającymi na celu dobro społeczne, zgodnymi z regułami i normami etycznymi. Takie przykazania (zasady, przepisy), jak: nie kradnij, nie niszcz wspólnego dobra, nie kłam, a także — nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, są powszechnie znane i warto się im poddać dla własnego i cudzego dobra. Każdy czło­wiek powinien nad tym pracować zgodnie z sugestiami płynącymi z otoczenia, z ustalonym porządkiem społecz­nym i obowiązującymi normami, odpowiadającymi zasa­dom społecznego współżycia. Łamanie ich utrudnia życie, sprawia, że staje się ono dokuczliwe, przykre, a nawet niesie pewne zagrożenia i niebezpieczeństwa. W pracy nad sobą, mogłyby się przydać pewne reguły adresowane do młodzieży dorastającej, a opracowane przez M. Kreutza1). Proponuje on pięć reguł pozytywnych, to jest zabiegów lub czynności, które należy stosować stale i dwie reguły negatywne, których należy unikać. Reguły pozytywne obejmują: 1) planowanie czynności i działań, a także rozmyślanie codzienne; 2) pracę pozytywną; 3) codzienną kontrolę własną, dotyczącą także wykona- nej „na dziś" pracy; rozmyślania ogólne; lekturę budującą i systematycznie czytaną. Reguły negatywne wymagają: zmiany warunków zewnętrznych i dostosowania się do potrzeb pracy nad sobą; unikania złych wpływów ze strony otoczenia i nie­korzystnych sytuacji. Tak jak we współczesnej medycynie powracamy do dawnych metod leczenia, warto również przypomnieć so­bie powyższe reguły, którymi operowała pedagogika i psychologia wychowawcza. Niektóre z nich nawiązują do modnych dziś ćwiczeń jogi, zasad bioenergoterapii, higie­ny fizycznej i psychicznej. Codzienna kontrola własnego postępowania i wyciąga­nie z niego wniosków na przyszłość, utrwalanie nawyków postępowania z myślą o innych jest analogiczne do pew­nych wskazań w zakresie higieny osobistej, jak: kąpiel, czystość, mycie rąk itp. Lektura książek jest jakby prze­chadzką na świeżym powietrzu. Rozmyślania przypominają wycieczki na szczyty górskie, a unikanie złych wpływów odpowiadałoby unikaniu infekcji. Jeśli organizm jej ule­ga, to na szczęście wytwarza odporność, by jej znów nie poddać się. Program podanych reguł we współczesnym naszym go­rączkowym życiu, pełnym napięcia wydawać "by się mogło mało wykonalny, ale wart zastanowienia, przemyślenia i spróbowania jednak, zwłaszcza że niektóre jego elementy stały się już dość powszechne. Pozostaje także w związku ze zjawiskiem odporności psychicznej, pojęciem znanym i będącym czynnikiem składowym trwałych cech i postaw, składających się na charakter człowieka.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”