Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • https://inspirujacydom.pl/tablica-magnetyczna-ikea/
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Idea humanizmu socjalistycznego

  Idea humanizmu socjalistycznego staje się przeto ideą na­czelną całego systemu wychowania, ponieważ tworzy tu naj­wyższą normę moralności, regulującą stosunek do najbliższego otoczenia, stanowi drogę wychowania osobowości i charakte­ru człowieka socjalizmu, wreszcie jest regulatorem stosunków międzyludzkich. Hasło humanizmu socjalistycznego pojawiło się w twórczości Maksyma Gorkiego, który sformułował piękne zdanie: „Czło­wiek — to brzmi dumnie". Humanizm socjalistyczny rozwinął się w okresie drugiej pięciolatki radzieckiej (1933—1937), której naczelna dewiza po zbudowaniu wielkiego przemysłu głosiła: „Kadry decydują o wszystkim". Chodziło więc nie tylko o szyb­kie wykształcenie, ale i o powiększenie kadr wykwalifikowanych fachowców do prowadzenia nowoczesnego przemysłu. Dlatego też początkowo treść humanizmu socjalistycznego określano w kategoriach psychologicznych jako „najwyższe poszanowanie osobowości każdego pracownika, szacunek dla mas, bezgraniczna wiara w ich olbrzymią rolę i znaczenie, w ich siły twórcze". Ten szacunek dla człowieka pracy począł tworzyć troskę o ludzi i ich potrzeby, miłość do dzieci, czynną miłość do ludzi, narodu i wszystkich pracujących na świecie, ale zawsze w połączeniu z nienawiścią do wrogów klasowych ludzi pracy, narodu czy szczęśliwej przyszłości. W praktyce natomiast troska o ludzi pracy i ich potrzeby wyraziła się w postanowieniach Konstytu­cji w postaci prawa obywateli radzieckich do pracy, do wypo­czynku, do ochrony zdrowia, do nauki i do kultury. W ten sposób humanizm socjalistyczny zyskał charakter spo­łeczny, kolektywistycznie zwracał się do mas ludowych, w pra­wie zaś wszystkich do nauki zapewnił wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży w 5 dziedzinach jako: 1 — wychowanie umysłowe (danie podstaw wiedzy, rozwijanie myślenia i wy­kształcenie światopoglądu naukowego), 2 — kształcenie politech­niczne (znajomość podstaw produkcji i opanowanie narzędzi), 3 — wychowanie moralne (wyrabianie cech charakteru takich, jak patriotyzm z internacjonalizmem, kolektywizm, socjalistycz­ny stosunek do obowiązku pracy i własności społecznej, świado­ma dyscyplina pracy, siła woli, inicjatywa, odwaga), 4 — wy­chowanie fizyczne (zdrowie i tężyzna dla wydajności pracy i obrony państwa) oraz 5 — wychowanie estetyczne (przetwa­rzanie świadomości w oparciu o dzieła sztuki, literatury pięk­nej i filmu). Wychowanie takie ma przebudować naturę czło­wieka, ukształtowaną przez ustrój kapitalistyczny jako istoty egoistycznej, wyzyskującej innych, leniwej. Ważnym wydarzeniem dla rozwoju wychowania socjalistycz­nego był XXII Zjazd KPZR w r. 1961, który uchwalił program przejścia do wyższego etapu budowy podstaw komunizmu w Związku Radzieckim. Zjazd ten odbył się pod znamiennym ha­słem humanizmu „wszystko w imię człowieka, dla dobra czło­wieka". Sformułowano tu cel nowego wychowania komuni­stycznego jako tworzenie budowniczych komunizmu przez włą­czenie w nurt jego budowy. Zaś „komunizm — to bezklasowy ustrój społeczny z jedyną ogólnonarodową własnością dla roz­woju wytwórczości, z pełną społeczną równością wszystkich członków społeczeństwa, w którym z wszechstronnym rozwija­niem ludzi rosną i siły produkcyjne na podstawie wciąż rozwi­jającej się nauki i techniki, wszystkie czynniki społecznego bo­gactwa wleją się pełnym potokiem i urzeczywistni się wielka zasada „od każdego — według możności, każdemu — według potrzeb". Komunizm to wysoko zorganizowane społeczeństwo wolnych i świadomych pracowników, w którym utrwali się społeczna samorządność, praca dla dobra społeczeństwa stanie się dla wszystkich pierwszą życiową potrzebą, świadomą koniecz­nością, a możliwości każdego będą się rozwijać z największą ko­rzyścią dla narodu". W związku z tym rozszerzyły się zadania z zakresu wycho­wania komunistycznej świadomości przez: a) kształtowanie nau­kowego światopoglądu, b) wychowanie przez pracę, c) utwier­dzenie komunistycznej moralności, d) rozwój proletariackiego internacjonalizmu i socjalistycznego patriotyzmu, e) wszech­stronny i harmonijny rozwój osobowości, f) przezwyciężenie przeżytków kapitalistycznych w świadomości i postępowaniu ludzi, g) demaskowanie burżuazyjnej ideologii. Najbardziej rozwinięto kodeks moralny budowniczego komu­nizmu, zawierający następujące zasady moralności: oddanie sprawie komunizmu, miłość do socjalistycznej Ojczyzny, do krajów socjalizmu; rzetelna praca dla dobra społeczeństwa: kto nie pracuje, ten nie je; troska każdego o zachowanie i pomnożenie społecznego dorobku; wysoka świadomość społecznej powinności, nieprzejedna­nie wobec naruszania społecznych interesów; kolektywizm i obywatelska pomoc wzajemna: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego; humanitarne stosunki i wzajemny szacunek między ludź­mi: człowiek człowiekowi — przyjaciel, towarzysz i brat; uczciwość i szczerość, czystość moralna, prostota i skrom­ność w życiu społecznym i osobistym; wzajemny szacunek w rodzinie, troska o wychowanie dzieci; nieprzejednany stosunek do niesprawiedliwości, pasożyt-nictwa, nieuczciwości, karierowiczostwa; przyjaźń i braterstwo wszystkich narodów ZSRR, nieprze­jednanie dla narodowościowej i rasowej wrogości; nieprzejednany stosunek do wrogów komunizmu, sprawy pokoju i wolności narodów; braterska solidarność z pracującymi wszystkich krajów, ze wszystkimi narodami. Uzasadnienie całości programu dał komentarz premiera Związku Radzieckiego Nikity Chruszczowa (zm. 1971 r.) w na­stępujących słowach: „Wychowanie nowego człowieka to proces skomplikowany i długotrwały... Na obecnym etapie budownictwa komunistycznego jest rzeczą konieczną prowadzenie jeszcze bar­dziej zdecydowanej walki z takimi przeżytkami kapitalizmu, jak próżniactwo i pasożytnictwo, pijaństwo i chuligaństwo, szachraj-stwo i zachłanność, walki z możliwością recydywy wielkomo­carstwowego szowinizmu i lokalnego nacjonalizmu, biurokraty­zmu, niewłaściwego stosunku do kobiety i in... Komunistyczne wychowanie zakłada wyzwolenie świadomości z religijnych prze­sądów i zabobonów, które ciągle jeszcze nie pozwalają poszcze­gólnym obywatelom radzieckim na przejawianie w całej pełni ich sił twórczych. Konieczne jest wprowadzenie przemyślanego i harmonijnego systemu wychowania naukowoateistycznego, który obejmowałby wszystkie warstwy i grupy ludności i zapo­biegał rozpowszechnianiu się poglądów religijnych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży". W związku z wyłożonym programem wychowawczym i treść kształcenia dostosowana do ery sputników (od r. 1957) i pierw­szych kosmonautów (Jurij Gagarin — 1961, Walentyna Tieresz-kowa — 1963) rozszerzyła się znacznie, obejmując kształcenie naukowoateistyczne, politechniczne, technologiczne i produkcyj­ne, a w wychowaniu umysłowym wchłaniając podstawy nukleo-niki, elektroniki, automatyki, cybernetyki, kosmonautyki, che­mii tworzyw sztucznych oraz agrotechniki. To wydobycie humanizmu jako idei naczelnej wychowania socjalistycznego miało ważne konsekwencje. Przede wszystkim rozbudowało olbrzymi problem badawczy pedagogiki radziec­kiej, w wyniku którego ustawa o szkole średniej ogólnokształ­cącej odstąpiła od schematu pięciu kierunków wychowania (umysłowego, politechnicznego, moralnego, fizycznego i estetycz­nego) we wszechstronnym rozwijaniu ucznia, a zadania szkoły ujęła w trzy grupy: a) nauczania ogólnego („wyposażenie ucz­niów w średnie wykształcenie ogólne, odpowiadające wymaga­niom współczesnego postępu społecznego i naukowotechnicznego oraz dążenie, by uczniowie zdobyli trwałą znajomość podstaw nauk wraz z umiejętnością samodzielnego jej uzupełniania"); b) wychowania ideowego („kształtowanie w młodym pokoleniu światopoglądu marksistowskoleninowskiego, wychowywania ucz­niów w duchu wysokiego patriotyzmu radzieckiego — miłości Ojczyzny, swego narodu, Komunistycznej Partii Związku Ra­dzieckiego oraz w duchu gotowości do obrony socjalistycznej Ojczyzny") oraz c) kształcenie wszechstronnego rozwoju („zapew­nienie uczniom wszechstronnego, harmonijnego rozwoju, wycho­wanie fizyczne i estetyczne, wzmocnienie ich zdrowia, prawidło­we ujęcie nauczania pracy, przygotowanie uczniów do życia, świadomego wyboru zawodu, aktywnej działalności zawodowej i społecznej"). Dalszą konsekwencją wyższego etapu rozwoju pedagogiki ra­dzieckiej było odejście od jednolitego modelu pedagogiki socjali­stycznej. W krajach demokracji ludowej, dążących dopiero do zbudowania podstaw socjalizmu, musiała wystąpić różnica w pe­dagogice tak systemów szkolnooświatowych, jak też systemu wy­chowawczego, idącego swoistymi drogami tradycji krajowych do realizacji podstawowej, tej samej dla wszystkich ideologii mar-ksizmu-leninizmu. W wyniku opracowywania teoretycznego tych różnic w peda­gogice socjalistycznej pojawiły się także i u nas dzieła z zakresu metodologii pedagogicznej. Oczywiście szablonowej jednolito­ści między nimi nie ma, choćby dlatego, że jedne z nich dotyczą przede wszystkim systemu szkolnooświatowego i ideologii socja­lizmu, drugie zaś systemu wychowawczego z jego złożonymi celami humanistycznymi tak wszechstronnego rozwoju osobo­wości, jak też bezklasowego społeczeństwa i nowoczesnego świa­ta człowieka. Pierwsze z nich za podstawowe czynniki wycho­wania szkolnooświatowego uważają rozwój stosunków produkcji

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”