Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • blog przepisy kulinarne
 • https://www.extramagazynyenergii.pl/slask/magazyny-energii-myslowice.php
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Sytuacje wychowawcze

  Proces rozwojowy wychowanka może być wywołany celowo przez czynności wychowawcy, może być niezamierzonym skut­kiem pośredniego działania innych ludzi, bądź też może się od­bywać pod bezwiednym wpływem warunków otoczenia społecz­nego, przyrodniczego oraz uwarunkowań wewnętrznych związa­nych ze stanem rozwojowym samego wychowanka. Sytuacje wy­chowawcze są to więc układy bodźców, czynników i wpływów, wywołujących rozwój człowieka i działających w ramach insty­tucji wychowujących. Stąd sytuacje wychowawcze mają różne pochodzenie, a ze względu na swój charakter wywołują różne skutki i kształtują odmiennie przebieg procesu wychowania w kierunku normalnej progresji, zastojowej degresji lub wyko­lejającej regresji rozwojowej W wychowaniu więc jego skuteczność zależna jest od a) sytu­acji zewnętrznej samego życia społecznego, czyli etosu działają­cego przez instytucję wychowującą oraz b) od sytuacji wewnę­trznej jako stanu rozwojowego danego wychowanka. a) Sytuacja wewnętrzna tworzy tzw. środowisko subiektywne wychowanka, na które składają się osiągnięte właściwości oso­bowe oraz poziom rozwojowy określonej warstwy, formy życio­wej własnej aktywności wychowanka i jego struktury postępo­wania. Proces rozwoju nie tylko organizmu i psychiki, ale tak­że osoby społecznej, istoty kulturotwórczej czy istoty duchowej wychowanka powoduje podatność na wpływy zewnętrzne sprzę­żone z daną warstwą rozwojową, ale także wywołuje odporność,tzw. immunitet na wpływy niepożądane przez wychowanka. Tak tedy poziom wyrobienia i ukształtowania jego czynników osobo­wościowych, uformowanie cech duchowości decyduje o reakcji i postawie wychowanka wobec sytuacji zewnętrznych, w jakich się losowo może znaleźć. b) Sytuacja zewnętrzna zawsze zawiera: 1) określone elemen­ty środowiska społecznowychowawczego danego kręgu etosu, a więc instytucji wychowującej, np. rodziny, klasy szkolnej, or­ganizacji młodzieżowej, bądź też przypadkowej grupy, tłumu lub zbiegowiska, 2) utrwalone skutki środowiska życiowonatu-ralnego, w którym rozwija się bios wychowanka oraz 3) pewne czynniki środowiska pedagogicznokulturowego, które starają się skorygować wpływy negatywne tak środowiska społecznowycho­wawczego, jak też środowiska życiowego i naturalnego. W związku z przewagą jednego z tych środowisk sytuacja wychowawcza przybiera określony charakter i tworzy jakiś wy­raźny rodzaj wychowania. Dlatego też da się wyróżnić: 1 — sytuację pedagogiczną, czyli programową, która polega na two­rzeniu celu wychowawczego (tzw. działalność zideologizowana wy­chowawców), na doborze właściwych środków ) oraz na planowym zorganizowaniu dobrych wpły­wów na wychowanka Taka celowo wy­wołana sytuacja pedagogiczna stwarza wychowanie intensywne, świadome, nazywane wychowaniem przygotowującym lub także formalnym wychowanek wówczas świadomie ulega wpływom przez naśladownictwo wzorów, współpracę z wy­chowawcą i posłuszeństwo, co razem przyczynia się do ukształ­towania I nurtu życiowego u wychowanka; 2 — sytuację spo­łeczną czyli środowiskowo asymilujące przez ustalone tradycyj­nie ceremonie, zwyczaje i obyczaje, porządek, regulamin, chara-ter pracy, stosunki między ludźmi. Sytuacje społeczne powodują wpływy nieświadome, formowane przez samo uczestniczenie w ży­ciu środowiska społecznego, przez uleganie sugestii, konformi-styczne naśladownictwo, modę. Występuje tu tzw. wychowanie ekstensywne, uczestniczące, nazywane także nieformalnym chociaż często może ono modyfikować I nurt życiowy wychowanka; 3 — sytuację kulturalną, czyli inspirującą dążenia przez podsumowanie motywów, pobudzenia zaintereso­wań poprzez otaczające dobra kulturowe, szczególnie drogą wpły­wów książki, czasopisma, pieśni, muzyki, radia, kina, telewizji i innych środków przekazywania kultury masowej. Taka sytuacja kulturalna działa dorywczo i ubocznie, stwarza wychowanie nie­systematyczne przez „ocieranie się w świecie", nazywane wy­chowaniem okolicznościowym dające ogładę to­warzyską, która często hamuje przejawy II nurtu życiowego; 4 — sytuację życiową, czyli warunkującą przebieg rozwoju pod wpływem przyrody i środowiska naturalnego, geograficznobiolo-gicznego środowiska (mieszkanie, dobrobyt, zarobki itp.). Wyni­kiem sytuacji życiowej, losowobytowej danej jednostki tworzą się doświadczenia życiowe, wpływy kumulujące się w podświa­domości i określające postawy popędowe, emocjonalnodążenio-we, które stają się treścią dolnego nurtu życia. Tego rodzaju wychowanie przez życie zakłada fundamenty procesu rozwojowego. Powyższa analiza teoretyczna rodzajów wychowania, wywo­ływanych przez określone sytuacje „wychowawcze" i wpływa­jących na rozwój wychowanka, przydaje się poznawaniu oddzia­ływań wychowawczych każdego kręgu społecznego w życiu eto­su. Przy takiej diagnozie rzeczywistej sytuacji wychowanka, np. w rodzinie, trzeba wiedzieć, jaka jest sytuacja życiowa danej rodziny, a więc jakie ma ona warunki mieszkaniowe, dochody i stan majątkowy rodziców, odżywianie, higienę, liczebność itp. Następnie chodzi o rozpoznanie sytuacji społecznej w tym domu, na co znów składają się — zawód rodziców, ich pochodzenie społeczne, udział dziecka w zajęciach domowych, pożycie domo­we rodziców, życie towarzyskie i jego charakter itd. Dalej po­trzebne staje się zapoznanie się z sytuacją kulturalną domu na podstawie danych o sposobie spędzania czasu wolnego, potrzeb estetycznych, tradycji i majątku kulturowego, wykształcenia rodziców, ich życia umysłowego, kultury językowej, autorytetu, potrzeb światopoglądowych i wierzeniowych. Wreszcie należy uwzględnić sytuację pedagogiczną w rodzinie, dowiadując się, czy dziecko ma właściwą opiekę materialną, kontrolę dostępu do używek (alkohol, tytoń), opiekę nad zabawami i rozrywkami, opiekę intelektualną nad czytelnictwem, opiekę moralną, uświa­domienie erotyczne i światopoglądowe, opiekę estetyczną, do­stęp do rozrywek oświatowokulturalnych.97 Inaczej nieco przedstawia się wpływ wychowanka ze strony środowiska szkolnego, w którym także działa określona sytuacja życiowa (organizacja szkoły, budynek, jego higiena, wyposaże­nie, liczebność uczniów, obwód szkolny), sytuacja społeczna (autorytet szkoły w środowisku, pochodzenie społeczne uczniów, współpraca rodziców ze szkołą, komitet opiekuńczy itp.), sytua­cja kulturalna (stan świetlicy szkolnej, radio, kino, telewizja, teatr szkolny, biblioteka, muzeum i zbiory pomocy naukowych) oraz sytuacja pedagogiczna (grono nauczycielskie, wykształcenie nauczycieli, ich praktyka, talent dydaktyczny, aktywność wy­chowawcza, autorytet, kultura językowa i moralna, postawy wychowawcze). W związku ze złożonością sytuacji wychowawczych kształtu­je się sprawa skuteczności wpływu wychowawczego danego śro­dowiska na wychowanka. O skuteczności tej decyduje stosunek między stopniem wychowania intensywnego a ekstensywnego oraz pomiędzy wychowaniem okolicznościowym a wychowaniem przez życie. Wobec tego skuteczność wpływu można by mierzyć siłą pierwszego nurtu życia, związanego z ukształtowaną pod wpływem środowiska pedagogicznego sferą publiczną osobowo­ści wychowanka, w zestawieniu z siłą przejawów nurtu dolnego, drugiego nurtu życiowego z jego podkulturą, powstającego w sferze prywatnej osobowości wychowanka pod wpływem śro­dowiska życiowego biosu oraz hamującego działania środowiska społecznego i kulturowego. Rozwijająca się więc walka międzynurtami życiowymi o górowanie i tworzenie się planu życiowego w sferze symbolicznej osobowości. osta­tecznie zależy od siły moralnej środowisk biorących udział w kształtowaniu wychowanków, szczególnie środowiska pedago­gicznego agosu oraz środowiska społecznego i kulturowego, wła­ściwych dla kręgów etosu i jego instytucji wychowującej. zwrot podatku z zagranicy https://www.mag-tax.pl/work-and-travel
  Jak wyglda majwka nad morzem - sprawd nasze aktualne oferty

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”