Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • Gamma: Co to jest empowerment?
 • https://www.extragotowestrony.pl/slask/tworzenie-stron-internetowych-rybnik.php
 • http://modaonline.com.pl/2021/02/08/liszaj-rumieniowaty/
 • Dziewczyny
 • Bl zba
 • Pokrewne

  Rozwój uczuciowy


  Jedną z ważnych dziedzin rozwoju psychicznego jest sfe­ra uczuć, będąca ciągle wielką tajemnicą dla badaczy, do­tąd nie tak dobrze znana i dokładnie zbadana, jak inne czynności psychiczne człowieka. W literaturze psycholo­gicznej spotykamy takie określenia, jak: emocje, motywy, motywacja, uczucie przyjemności, przykrości, uczucia wyż­sze. Cały skomplikowany rozwój sfery emocjonalnej wią­że się z uczuciami skierowanymi do innych ludzi, stąd mówi się o sferze uczuciowo-społecznej i wychowaniu społeczno moralnym. Na co dzień występowanie przejawów życia uczucio­wego ludzi możemy obserwować nie tylko u siebie, ale i u innych w różnorodnych sytuacjach. Unikamy instyn­ktownie niektórych uczuć, jak: przykrość, ból, cierpienie, a szukamy uczuć przyjemnych, wyrażających się radością, beztroską. Uczuciem będzie także to, co przeżywa człowiek zmarznięty i ogrzany, oraz to, co przeżywa człowiek cier­piący z powodu bólu zęba, i ulga, gdy mija ból. Uczucia ludzkie są niezwykle złożone, a poznajemy je na ogół przez ich zewnętrzne przejawy, szczególnie u dzieci, młodzieży, ludzi dorosłych mało opanowanych, reagujących sponta­nicznie i żywo na różne sytuacje życiowe. Dla rozwoju psychicznego człowieka uczucia mają ogrom­ne znaczenie. Stanowią one składnik każdego naszego działania i towarzyszą niemal wszystkim procesom psy­chicznym. Dzięki przeżyciom uczuciowym człowiek lepiej poznaje nie tyiko świat, ale i ludzi, zjawiska i przedmioty w jego otoczeniu Emocje mają charakter instynktowny — popędy i afekty, takie jak: głód, strach, gniew, wściekłość; a uczucia to: radość, zmartwienie, zadowolenie i niezado­wolenie, uczucie rozpaczy. Najbardziej pierwotne emocje podlegają rozwojowi. W literaturze psychologicznej uży­wa się zamiennie określeń — uczucia i emocje. Takie traktowanie problematyki uczuć przyczyniło się do wyróżniania w psychologii specyficznego podejścia w stosunku do całej sfery emocjonalnej człowieka. Psychologowie traktują uczucia jako źródło naszej aktywności i całego rozwoju psychicznego, a także uwa­żają je za wynik doświadczeń własnych, osobistych i od­działywań wychowawczych. Psychologowie zajmujący się rolą emocji w rozwoju i ukierunkowaniu naszej aktywności formułują swe wnioski na podstawie obserwacji zachowania się zwierząt w sy­tuacji głodu i zagrożenia. Poczucie niezaspokojenia po­trzeb biologicznych, np. pojawienie się uczucia głodu, nie­bezpieczeństwa lub zagrożenia — wywołuje u zwierząt silny stan napięcia, skłaniający je do ucieczki lub agre­sywnego zachowania. Podobnie dzieje się z człowiekiem w takich sytuacjach. Stanowi pobudzenia emocjonalnego towarzyszą charakterystyczne objawy fizjologiczne, jak: arytmia (zmiana rytmu serca — przyspieszenie lub spo­wolnienie), podwyższone ciśnienie krwi, pocenie sic. itp. Ponadto psychologia uważa uczucia za swoiste bogactwo wewnętrzne człowieka. Uczucia są wyrazem naszego świa­domego stosunku do otoczenia i wszelkich doznań dodat­nich lub ujemnych, które nam towarzyszą w kontaktach z nim. Stąd określenie sfera uczuciowo-społeczna, odpowia­dające odczuciom towarzyszącym kontaktom społecznym człowieka z innymi ludźmi. Ten swoisty sposób kontaktów społecznych o zabarwie­niu uczuciowym jest uzależniony nie tjjlko od prostych emocji, od czynników obiektywnych, subiektywnych, ale także od poziomu rozwoju psychicznego człowieka. Roz­wój uczuć zależy zarówno od dojrzewania układu nerwo­wego, jak i czynników zewnętrznych pochodzących ze strony otoczenia. Środowisko rodzinne, rówieśnicze, do­świadczenia własne i przeżycia mają znaczący wpływ na stan uczuć, ich bogactwo i różnorodność. O rozwoju sfery uczuciowej w wieku dorastania świad­czą żywe, spontaniczne przejawy uczuć, czasami lęku. na­pięć nerwowych, złego przystosowania do otoczenia, co z kolei wzbudza niepokój rodziców i wychowawców. Szczególną rolę w rozwoju uczuciowości odgrywają ro­dzice i atmosfera domowa. W okresie wczesnego dzieciń­stwa najważniejszą rolę pełni matka, jej osobisty kontakt, czułość, troskliwość i oddanie. W miarę rozwoju, a przede wszystkim w okresie dorastania zwiększa się rola ojca w wychowaniu, nie eliminując oczywiście wpływów wycho­wawczych matki. Otoczenie dziecka troskliwą opieką przez najbliższe mu osoby — matkę ii ojca — budzenie w nim uczuć przy­wiązania i przyjaźni do członków rodziny, grupy rówieś­niczej jest niezwykle ważnym czynnikiem w prawidłowym jego rozwoju psychicznym. Równie ważne jest ukazywa­nie wzorów i przykładów myślenia o innych w zwykłych codziennych sytuacjach. Podobnie, jak ciało i umysł, uczuciowość wymaga pie­lęgnacji i kształtowania. Budzenie wrażliwości uczuciowej i moralnej ściśle związanej ze sferą uczuć odbywa się przede wszystkim w rodzinie. Do tego celu prowadzi dro­ga zgodnego współżycia rodziców, organizowania wspól­nych działań na rzecz innych, kształtowania zainteresowań i uczuć estetycznych, przyswajania pojęć i ocen moral­nych.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”