Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • kominiarz warszawa
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Zasady systemy liberalnego

  Mnożące się strumyki reform i nowych pomysłów połączyły się w jeden nurt „nowego wychowania" na zjeździe pedagogów w Hadze w 1912 r. Postanowiono na nim zorganizować towarzy­stwo dla przeprowadzenia reformy szkolnictwa. Wojna przeszko­dziła wyznaczonemu na r. 1914 organizacyjnemu zjazdowi, który odbył się dopiero w 1921 r. w Calais. Utworzono wówczas Mię­dzynarodową Ligę Nowego Wychowania pod egidą Ligi Narodów w Genewie, dokąd przeniesiono Międzynarodowe Biuro Nowego Wychowania, będące centralą na skalę światową. Liga Nowego Wychowania poza twórcami systemów pedagogicznych obejmo­wała jako zasadniczych członków rządy państw, które deklaro­wały wprowadzenie w swoim kraju reformy szkoły według okre­ślonego programu. Polska świeżo po odzyskaniu niepodległości stała się członkiem Ligi i początkowo miała pewne sukcesy pro­pagandowe szczególnie w dziedzinie samorządu szkolnego, dopóki Niemcy nie zostały przyjęte do Ligi Narodów. Program Między­narodowej Ligi Nowego Wychowania wymagał, by 1° — celem wychowania było zachowanie i potęgowanie sił duchowych dziec­ka, 2° — poszanowanie indywidualności, aby oswobodzić wewnę­trzne siły dziecka, 3° — nauczania opartego na wrodzonych, spontanicznych zainteresowaniach, objawianych w pracy ręcznej, umysłowej, artystycznej i społecznej, 4° — zaprowadzenie samo-opanowania i samorządu jako postaw karności, 5° — zastąpienie współzawodnictwa między uczniami współpracą indywidualności na usługach zbiorowości, 6° — wymagał koniecznie koedukacji jako wspólnego nauczania i wychowania obu płci, by umożliwić im wzajemne wywieranie wpływów „niezmiernie pożądanych". Obowiązywało tu bezwzględne odrzucenie wszelkich kar tak fi­zycznych jak i psychicznych, chodziło bowiem w pierwszym rzę­dzie o „oswobodzenie wewnętrznych sił dziecka".49 Określenie to nie było rozumiane tradycyjnie jako rozwija­nie i ćwiczenie sił intelektualnych i moralnych dziecka, lecz poj­mowano pod tym wydobywanie specjalnych sił duchowych, o cha­rakterze metapsychicznym, jak siła nadzwyczajna woli, hypnoty-zerstwo, telepatia, jasnowidzenie, mediumizm i okultyzm. Dzia­łał w tym programie ezoteryczny mistycyzm propagowany przez teozofię (gr. teos — bóg, sofia — mądrość) Heleny Bławatskiej i antropozofię ( gr. antropos — człowiek) Rudolfa Steinera jako światopogląd towarzystw masońskich, przyjmujących za podsta- wę laickiej moralności i etyki naukę jogów hinduskich w opano­waniu ciała przez spotęgowaną ćwiczeniami świadomość jaźni i si­łę woli.50 W ten sposób Międzynarodowa Liga Nowego Wychowa­nia jako ekspozytura masonerii wprowadzała, walcząc z chrze­ścijaństwem, wschodni mistyczny pogląd na świat jako podstawę reformy wychowania. Z nowych założeń wypływał program sprzecznej z tradycją europejską koedukacji, czyli wychowaw­czego zrównania płci, nie tylko przez wspólną naukę, ale także wychowanie prowadzące teraz do maskulinizacji dziewcząt i od­wrotnie do feminizacji chłopców jako wpływów „niezmiernie pożądanych". Koedukację uzupełniał postulat, by dziecko samo-opanowywało się moralnie przy pomocy jedynie samorządu szkol­nego jako instytucji demokratycznej bez potrzeby poznawania zasad etycznych i uznawania autorytetu wychowawczego. U pod­staw zaś całości programu leżała utopijna wiara w spontaniczną wrodzoną popędowość zaiteresowań twórczych wszystkich dzieci, co pozwalało na odrzucenie wszelkiego z góry ustalonego progra­mu i planu nauczania. Całość więc była wyrazem mistycznego idealizmu, indywidualizmu i liberalizmu. Liga Nowego Wychowania działała w duchu pacyfizmu i roz­wijała się bez przeszkód do 1932 r., organizując światowe zjazdy co dwa lata, dopiero kryzys ekonomiczny kapitalizmu i faszyza-cja Europy położyła kres jej żywotności i ekspansji. Po drugiej wojnie powszechnej Liga Nowego Wychowania weszła w skład UNESCO jako jeden z członków. Równocześnie zasady przybrały pod wpływem rozwijającej się nauki (psychologia funkcjonalna E. Claparede'a, metoda kliniczna poznawania dziecka przedszkol­nego J. Piageta i inne) nieco inny charakter, raczej pedologiczny aniżeli teozoficzny, żądają bowiem, by 1° — patrzeć właściwie na dziecko jako na istotę odrębną i bogatą (szacunek dla dziecię­ctwa), 2° — mobilizować aktywność dziecka, 3° — pobudzać i rozwijać je, a nie nauczać, 4° — uwzględniać głębsze zaintere­sowania dziecka, 5° — angażować je do pełnego życia, 6° — stwarzać z klasy społeczność dziecięcą, 7° — łączyć aktywność ręczną z pracą umysłową, 8° — rozwijać zdolności twórcze, 9° — indywidualizować według właściwej każdemu dziecku miary, 10° — zastępować karność zewnętrzną wolnością wewnętrzną. Istotą więc systemu liberalnego wychowania, jak wskazuje naz­wa, wciąż pozostaje ta sama swoboda dziecka, uzasadniana teorią ekspresji i przeciwstawiana praktyce represyjnej starej szkoły, chociaż teoretycznie herbartyści (W. Rein) byli za „impresją" ja­ko stopniowym wtłaczaniem wiadomości (łac. imprimere — tło­czyć, naciskać) i stali daleko od późniejszego impresjonizmu pe­dagogicznego zadowalającego się w swobodnej czynności ucznia wrażeniami i nastrojami jak w wychowaniu estetycznym (F. Gansberg, zm. 1950; H. Scharrelmann, zm. 1940).52 Przeci­wieństwa te pomiędzy wolnością a autorytetem ujęto jako postęp wychowawczy w r. 1925 na terenie Ameryki następująco: rozwijanie dziecka od wewnątrz — a nie formowanie go od zewnątrz, zaspakajanie potrzeb i zainteresowań dziecka dla obecne­go życia — a nie przygotowywanie go do życia dorosłych w przy­szłości, umożliwienie spontanicznego wyrażania siebie — a nie przekazywanie dotychczasowego dorobku kultury, angażowanie się dziecka w czynnościach spontanicznych — a nie zmuszanie do metodycznego opanowania programu nau-ki, rozwijanie własnego doświadczenia dziecka — a nie przy­swajanie podawanego mu materiału, budzenie niezadowolenia z istniejącego porządku społecz­nego — a nie przystosowywanie dziecka do niego, dyscyplinowanie dzieci przez pozwalanie na działanie tego, co im się podoba — a nie narzucanie karności zewnętrznej. Tak więc pomimo pewnej ewolucji widocznej w orientacji światopoglądowej od teozofii poprzez pedologię do teorii twór­czej ekspresji, zasadą naczelną pozostaje idea wolności dziecka, którą trzeba bliżej wyjaśnić. wiecej na nauczyciele.org wiec czytaj

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”