Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • www.dobrystart.tychy.pl
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Fantazje u chłopców


  Dużą rolę w wychowaniu i przygotowaniu do miłoś­ci odgrywają nie tylko powyżej opisane formy kontak­tów, ale wpływy i bodźce zewnętrzne, jakich dostarcza­ją: literatura, filmy, życie codzienne. Filmy o tematy­ce erotycznej, podobnie jak literatura zawierająca opi­sy miłości, zbliżeń fizycznych, książki o treści seksual­nej stanowią źródło informacji o życiu seksualnym. Pod ich wpływem występują u dorastających tzw. fan­tazje erotyczne2), których przejawem są wyobrażenia o miłości, marzenia we śnie i na jawie. Nie opuszczają one i ludzi dorosłych, wzbogacając ich wyobraźnię, są na ogół elementem życia erotycznego. U chłopców fantazje erotyczne towarzyszą doznaniom seksualnym. Wyobrażają oni sobie nagie kobiety, aktor­ki filmowe, starsze koleżanki, które ich pieszczą, cału­ją. Pewien szesnastoletni chłopiec, któremu nie pozwa­lano chodzić na filmy „od lat 18", powiedział rodzicom: — „Nie pozwalacie mi chodzić na filmy, a ja mam sny od lat 18". Sny o tematyce erotycznej są swoistym ele­mentem i przejawem popędu seksualnego. Występują tu pewne różnice w zależności od płci. Chłopcy nastawie­ni są na sprawdzanie siebie, swej aktywności seksual­nej, a dziewczęta śnią o swych ukochanych, chciałyby na zawsze zatrzymać tego „jedynego". Pragną przeży­wać prawdziwą miłość, chodzić z chłopcem, planować wspólną przyszłość, wyjść za mąż, mieć dom. dzieci. Opisane formy kontaktów spełniają różne funkcje wy­chowawcze — zarówno negatywne, jak i pozytywne. Do negatywnych zalicza się je wtedy, gdy staną się cen­tralnym problemem w życiu młodocianych, wpływają nie­korzystnie na wypełnianie obowiązków, jakie nakłada szkoła, rodzice lub organizacja młodzieżowa. Młodzież musi być poinformowana w sposób szczery i wprost, jak ma postępować, jak się zachować. Jak widać, odpowiedź jest jasna i prosta, ale życie przynosi wicie innych znaków zapytania. Młodzież nie­doinformowana i zdezorientowana chce wiedzieć jak naj­więcej, uczestniczyć w spotkaniach i dyskutować na te­maty seksualne. Młodzież ujawnia słuszny i zdrowy pro­test w imię autentycznej prawdy przeciwko zakłama­niu, pozorom. Młodzież jednak nieraz wypowiada walkę powierzchownym wrażeniom, a nie istocie zła, wykazu­jąc niezdolność do wysiłku, powściągliwości, do wyrze­czeń. Sądzi, że obalenie pozorów w związku ze sprawa­mi płci zwalnia ją od powściągliwości, wyrzeczeń. W imię autentyzmu zwraca się przeciw wstydliwemu ukry­waniu popędu seksualnego, a aprobuje to, co nie jest akceptowane przez dorosłe społeczeństwo. Ujawnianie pry­mitywnych popędów jest protestem przeciwko zakłama­niu. I tu następuje nieporozumienie. Młodzież, uprasz­czając, aprobuje formy „zwierzęce", wulgarne seksu, któ­re są groźne dla pełnego rozwoju osobowości człowieka, dążenia do samorealizacji. Na szczęście silny jest pęd do walki z własną niedoskonałością, do rozwoju własnych potencjalnych możliwości, radość z przezwyciężania sie­bie. To jest optymistyczne, pozytywne i ciekawe zara­zem. Trzeba jednak w tym młodzieży dopomóc, wyjaś­nić, że w okresie dorastania następuje nie tylko dojrze­wanie płciowe, ale i rozwój uczuć, osobowości. Problem ten wiąże się z przystosowaniem w kontak­tach obydwojga płci, w zapewnieniu ich na właściwym poziomie umysłowym, kulturalnym. Wspólne spędzanie czasu na obozach, wycieczkach, w kołach zainteresowań pomaga odpowiednio rozwijać te kontakty, zachęta i ży­czliwa pomoc ze strony rodziców wydają się także nie­zbędne. Nie zawsze to jest prawidłowo rozumiane przez doro­słych. Wstydliwość, onieśmielenie, zakłopotanie — tak częste w tym okresie przykre uczucia — stają się przed­miotem kpin, drwin i niedelikatności, które je wzmac­niają, a nie usuwają. Przyczyniają się do niepomyślnego przystosowywania się młodzieży w kontaktach z płcią przeciwną. Nieprzystosowanie rodzi wiele problemów. Rozbudzo­ny popęd seksualny, a nie zaspokojony prowadzi np. do masturbacji (onanizm, samogwałt), czyli osiągania zado­wolenia erotycznego drogą dotykania, pieszczenia, bawie­nia się organami płciowymi. Wbrew tradycyjnym poglą­dom o szkodliwości masturbacji ma ona większy ujem­ny wpływ na psychikę (groźby, zakazy) aniżeli na stan zdrowia. W wielu przypadkach łagodzi napięcia seksual­ne i). Ogromną troskę i sprzeciw ze strony lekarzy, wycho­wawców i rodziców budzi wczesne rozpoczynanie współ­życia seksualnego dorastających. Przytaczamy tu pogląd na ten temat znanej autorki książki pod tytułem Sztuka kochania — Michaliny Wisłockiej, wyrażony w jednym z wywiadów dla prasy2): „Jeśli współżycie rozpoczyna się w okresie dojrzewa­nia, to stosunki fizyczne wyprzedzają okres rozwoju psy­chicznego, w którym kształtuje się uczuciowość. Podob­nie jak niemowlę czy małe dziecko, pozbawione w dzie­ciństwie miłości matki, cierpi na chorobę sierocą, która polega na niedorozwinięciu pragnień i dążeń uczucio­wych, a obciążenie takie ma ogromny wpływ na dal­szy bieg życia dziecka — tak rozwinięcie kontaktów fizycznych (seksualnych) w niedługim czasie po okresie pokwitania powoduje deformację psychiczno-uczuciową. Można byłoby ją nazwać chorobą „bezmiłości". W siedemnastym roku życia dobiega końca okres doj­rzewania i kształtowania potrzeby więzi uczuciowej w stosunkach z rodziną i przyjaciółmi. Rozpoczyna się okres dobierania się w pary heterofilne (związki osób płci od­miennej — przyp. aut.). Przez dwa, trzy lata dojrze­wają uczucia do zaczęcia współżycia, w którym chło­piec jest subtelnym kochankiem i przyjacielem, a dzie­wczyna równym partnerem fizycznym i uczuciowym". Wiele badań z tej dziedziny, przeprowadzonych wśród polskiej młodzieży, potwierdza te poglądy. Przywiązuje ona do miłości ogromną wagę i uznaje ją jako jedną z najważniejszych wartości w życiu. Wbrew temu, co się mówi o młodzieży — że ma postawę konsumpcyjną, ego­istyczną, szuka „łatwizny", unika wysiłku — przyznaje ona wysoką rangę rodzinie, docenia obowiązki, jakie łą­czą się z jej posiadaniem. Pozostaje to w niezgodzie z panującymi współcześnie formami współżycia dwojga ludzi. Swoboda seksualna żyjących w tzw. związkach koleżeńskich, partnerskich, o-znacza ubytek dla jakości życia ludzkiego. Przeciwsta­wiają się jej obyczaje, tradycje, religia panująca w na­szym kraju, a także poglądy, że człowiek w dziedzinie seksualnej dąży do trwałych związków erotycznych na podłożu głębokiej miłości. Jeden z najwybitniejszych psychologów — Wiliam Stern*) mówi, że nie ma takiej miłości i podłości, któ­rej nie dałoby się usprawiedliwić upiększającymi moty­wami. Człowiek wytworzył w sobie wiele takich me­chanizmów, by nie musiał rezygnować ze swoich pry­mitywnych popędów (które dzieli ze światem zwierzę­cym). Pragnie jednocześnie uspokoić swe sumienie wo­bec nadrzędnego nakazu rozwoju — samorealizacji. Za maską mechanizmów obronnych (sposoby zachowania się wytworzone drogą doświadczeń) kryje swą nieudolność, niechęć do wysiłku, do dokonywania wyborów zgodnych z jego człowieczeństwem. Człowiek współczesny nie chce się wyrzec wygody i komfortu, który dała mu cywilizacja, ale nie zawsze chętnie podejmuje walką z własną niższą naturą, z dyna-mizmami animalnymi. Trwałe związki uczuciowe, podobnie jak przyjęte for­my współżycia społecznego, bogactwo w sztuce, korzysta­nie z komfortu technicznego należą do dorobku wyższej kultury — tak różnej od prymitywnych form życia, bru­talności, przemocy i gwałtu. Panujące w świecie tendencje w wychowaniu młode­go pokolenia „do miłości" zgodne są z powyższymi stwier­dzeniami. Proces wychowania rozpoczyna się w domu rodzinnym od momentu urodzenia. W rodzinie wszyst­kie formy zachowania rodziców wychowują — ich czu­łość i troskliwość,, gesty przyjazne, dające poczucie bez­pieczeństwa, a także że jest się kochanym. Miłość jest reakcją wyuczoną, a wpływają na nią wczesne doświad­czenia, nabyte w środowisku rodzinnym, gdzie — będąc kochanym — dziecko uczy się kochać innych. Istotą przecież miłości jest wyjście poza siebie, wnik­nięcie w świat drugiego człowieka, odpowiedzialność za niego, współdziałanie z nim razem na dobre i złe. Opisane najrozmaitsze uczucia, afekty, nastroje mło­dzieży dorastającej nie są wyizolowane z całokształtu jej życia psychicznego. Stanowią czynnik nadający zabarwie­nie i urok rzeczywistości i światu. Są integralną częścią włączoną w długotrwały proces rozwoju osobowości w ró­żnorakiej działalności w otaczającym środowisku — w rodzinie, szkole, w gronie rówieśników. Wiek dorastania bywa nazywany z tego względu „nowymi narodzinami". Doświadczenia uczuciowe mają odmienny charakter, a-niżeli w poprzedzających okresach rozwojowych. Stany napięć, niepokoju, niepewności, którym ulegają dorasta­jący, znikają lub łagodnieją, kiedy ich się nie wyolbrzy­mia i nad nimi zbyt wiele nie dyskutuje w domu czy w szkole. Ponieważ okres dorastania jest okresem domi­nacji uczuć, przeto kto chce mieć wpływ na młodzież, musi przede wszystkim apelować do jej uczuć . Potrak­tować je należy szczególnie, jako niezwykle istotne dla tego okresu, gdyż ich bogactwo i niepowtarzalność znaj­dą swe odzwierciedlenie w dynamicznym rozwoju uczuć wyższych — moralnych, estetycznych, umysłowych.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”