Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • skierowanie na badania ile wane
 • HalembaDent - Dentysta Ruda lska
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Niepłodność


  Jeżeli po 2—3 latach trwania małżeństwa ludzie pragnący mieć dzieci wciąż ich nie mają, mówi się wtedy o niepłod­ności. Niepłodność jest zjawiskiem stosunkowo częstym, dla­tego przedstawia ona problem nie tylko lekarski, ale i społeczny. Przyczyny niepłodności mogą tkwić w ustroju kobiety albo męż­czyzny. Niepłodność mężczyzny polega na tym, że w jego jądrach albo nie powstają w ogóle komórki nasienne (spermatocyty), albo powstają jako twory niepełnowartościowe, mało żywotne, nie­zdolne do zapłodnienia. Równie częstą przyczyną niepłodności mężczyzn są nieodwracalne zmiany w najądrzach i nasieniowo-dach, wywołane przez rzeżączkę. Produkcja komórek nasiennych w jądrach jest w tych przypadkach prawidłowa, ale nie mogą się one przesuwać przez zarośnięte kanaliki najądrzy i przez nasie-niowody. Niepłodność kobiet jest zjawiskiem częstszym niż niepłodność mężczyzn. Przyczyną jej mogą być zaburzenia typu wewnątrz-wydzielniczego (hormonalnego) bądź wrodzone lub nabyte zmia­ny anatomiczne narządu płciowego. Wady rozwojowe (wrodzone) narządów płciowych u kobiet nie są zjawiskiem rzadkim; częściej jednak od nich spotkać się można ze zmianami nabytymi — zro­stami bliznowatymi będącymi wynikiem przebytych zapaleń na­rządów płciowych wewnętrznych. Rzeżączka jest w takim samym stopniu wrogiem płodności kobiety jak i mężczyzny. U kobiet jednak oprócz zmian zapalnych na tle rzeżączkowym zdarzają się często zmiany zapalne wywołane zabiegiem przerwania cią­ży, zwłaszcza wykonywanym w nieodpowiednich warunkach aseptyki i higieny. Najczęściej bywa tak, że młoda kobieta zachodzi w ciążę w tym okresie, gdy nie posiada jeszcze warunków do urodzenia i utrzymania dziecka (ciąża pozamałżeńska lub brak mieszkania i odpowiednich warunków materialnych młodego małżeństwa). Niestety nie zawsze zgłasza się ona wtedy do lekarza, a często prosi o pomoc osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji do wykonania zabiegu przerwania ciąży. W czasie zabiegu do­chodzi do zainfektowania wewnętrznych narządów płciowych, w wyniku czego powstaje przewlekłe zapalenie tzw. przydatków macicy, z zarastaniem jajowodów i zmianami bliznowatymi błony śluzowej. Do tego dołączają się często zaburzenia równowagi wy­dzielania wewnętrznego, ponieważ jajniki bywają uszkodzone wskutek zmian zapalnych. Z biegiem lat warunki materialne małżeństwa poprawiają się, otrzymuje ono mieszkanie, życie jego zaczyna się stabilizować, ale pozostaje bezdzietne; niepłodność nie leczona utrzymuje się. Leczenie niepłodności jest trudne i nie zawsze daje efekty. Oprócz podanych przyczyn niepłodności trzeba wymienić sterylizację. Sterylizacja jest zabiegiem operacyjnym, ma­jącym na celu usunięcie odcinków nasieniowodów u mężczyzny, a u kobiety odcinków jajowodów. Gruczoły płciowe pozostają nietknięte i produkują nadal hormony płciowe tak, że kobieta i mężczyzna są nadal zdolni do stosunków płciowych, choć nie mogą mieć dzieci. Sterylizacja jest u mężczyzny zabiegiem tech­nicznie prostym, można go dokonać nawet w warunkach ambu­latoryjnych. U kobiet jest bardziej skomplikowana, ponieważ wy­maga otwarcia jamy brzusznej. W niektórych krajach sterylizacja jest wykonywana przymu­sowo u ludzi, którzy ze względów społecznych lub zdrowotnych nie powinni płodzić dzieci, ponieważ mogą przekazać im na za­sadzie dziedziczności upośledzenie umysłowe i ciężkie schorzenia. W Szwecji wykonuje się ponadto sterylizację u osób, które wsku­tek wysoce niespołecznego trybu życia (np. notoryczni przestęp­cy) nie mogą zapewnić potomstwu należytej opieki. U kobiet ste­rylizacja wykonywana bywa w tych przypadkach, gdy ciąża przedstawia poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Decyzję w tych sprawach wydaje w Szwecji Rada Lekarska. Kastracja jest to zabieg polegający na całkowitym ope- . racyjnym usunięcie gruczołów płciowych, prowadzący do za­niku szeregu wtórnych cech płciowych. Kastracja bywa w naszych czasach wykonywana jedynie jako zabieg leczniczy (w wyjątko­wych przypadkach np. obustronnego nowotworu gruczołów płciowych). Impotencja (niemoc płciowa) jest zaburzeniem seksual­nym u mężczyzn, mającym swe źródło w braku wzwodu (erekcji) penisa. Uniemożliwia to dokonanie aktu płciowego. Innym zaburzeniem, które jednak nie wyklucza aktu płcio­wego, jest przedwczesny wytrysk nasienia. Orgazm następuje u mężczyzny prawie natychmiast po wprowadzeniu penisa do pochwy, wskutek czego kobieta nie osiąga zadowolenia. Postawę kobiety w czasie aktu płciowego może cechować oziębłość, co oznacza obojętność lub niechęć do współżycia płcio­wego. U kobiet oziębłych z reguły nie dochodzi do orgazmu, a u mężczyzn wskutek biernej postawy kobiety i braku bodźców psychicznych z jej strony orgazm bywa opóźniony i przychodzi z wysiłkiem. Impotencja i oziębłość, jak również przedwczesny wytrysk nasienia są spowodowane przez czynniki nerwowe i psychiczne. Zaburzenia te powinny być traktowane jako zjawisko chorobowe jedynie wówczas, gdy występują stale lub bardzo często. Może się bowiem zdarzyć, że wystąpienie ich jest przypadkowe, spo­radyczne, związane z jakimiś szczególnymi okolicznościami, w jakich się odbywa stosunek, z czasową niedyspozycją psychicz­ną albo po prostu ze zmęczeniem. Często impotencja i oziębłość płciowa wiążą się przyczynowo z jakimiś przykrymi doświadczeniami. seksualnymi w okresie wczesnej młodości lub w dzieciństwie, zaś oziębłość kobiety może być spowodowana lękiem przed zajściem w ciążę albo przez brak należytych względów ze strony mężczyzny. Często przyczyna tkwi w niewłaściwym pojmowaniu przez mężczyznę reakcji i za­chowania się kobiety. Zaburzenia tego typu zdarzają się najczę­ściej już na początku małżeństwa. Leczenie ich jest na ogół trud­ne, ponieważ niełatwo jest wykryć ich właściwe źródło. Zabu­rzenia te mają związek z przeżyciami, o których ludzie niechętnie mówią lub z których istoty nie zawsze zdają sobie sprawę. Jednak w licznych przypadkach obserwuje się nadzwyczaj pomyślne wy­niki leczenia i dlatego małżonkowie powinni zawsze szukać po­rady u specjalisty-seksuologa albo w Poradni Świadomego Ma­cierzyństwa.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”