Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • www.netszamba.pl
 • zderzaki samochodowe
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Zapobieganie ciąży


  Zdolność do zachodzenia w ciążę i rodzenia dzieci utrzymujc-się u kobiety przeciętnie przez okres 30 lat. Teoretycznie biorąc, kobieta przez ten okres mogłaby wydać na świat ponad 20 dzie­ci. Rodzin takich dziś się prawie nie spotyka. W Polsce, gdzie przyrost naturalny jest bardzo duży w porównaniu z innymi krajami europejskimi, rodziny liczą zwykle po troje, czworo dzie­ci — na wsi, i po dwoje, troje — w mieście. Jest to najlepszym dowodem, że i u nas prawie w każdej rodzinie stosowane są środ­ki ograniczające liczbę potomstwa. Jest to również wynikiem złych warunków mieszkaniowych, trudności materialnych, chorób, jak również coraz powszechniej­sza w dzisiejszym świecie tendencja do tworzenia rodziny małej, mającej jedno lub dwoje dzieci. Cel takiego ograniczenia liczby potomstwa jest oczywisty: zapewnienie dzieciom korzystniejszych warunków rozwoju fizycznego oraz kształcenia ogólnego i zawo­dowego. Nie trzeba też dowodzić, że kobieta decydująca się na urodze­nie dziecka upragnionego przez oboje małżonków przeżywa zu­pełnie inne wzruszenie niż kobieta, której ciąża jest wyda­rzeniem niepożądanym, będącym często wyrazem pogwałcenia jej woli. Wiele kobiet zdaje sobie również sprawę, że zbyt częste ciąże i następujące po nich karmienie piersią, niedosypianie itp. wy­czerpują organizm, przeszkadzają w pracy i w rozwijaniu inte­lektu. Nieustanne ciąże odbijają się również na zdrowiu, przede wszystkim na stanie uzębienia, ponieważ w okresie ciąży nastę­puje odwapnienie ustroju, a to z kolei sprzyja psuciu się zębów. U wielu kobiet wyczerpanie ciążą prowadzi do uczynnienia się starych, zapomnianych i zdawałoby się dawno zagojonych zmian gruźliczych w płucach. Zbyt częste ciąże mają również nieko­rzystny wpływ na dziecko. Dziecko urodzone w zbyt krótkim czasie po poprzednim porodzie może wykazywać pewne objawy upośledzenia fizycznego i umysłowego. Nie można dziś absolutnie zgodzić się z poglądem, że życie płciowe człowieka ma na celu wyłącznie rozród, reprodukcję. Przeczy temu podejście człowieka do spraw życia płciowego, podejście nacechowane wyraźnym dążeniem do rozdzielenia roz­rodczej strony aktywności płciowej od strony emocjonalnej. Szereg względów związanych ze szczególną sytuacją człowie­ka w przyrodzie wpływa na jego dążenie do uniezależnienia aktu miłości od aktu płodzenia dzieci. Człowiek pragnął od za­mierzchłych czasów rozdzielić te dwie formalnie zespolone czyn­ności i rozdzielone podporządkować swojej woli. U podstaw świadomego dążenia człowieka do ograniczenia urodzeń leżą nie tylko względy natury ekonomicznej, ale i moralnej. Niezaprzeczalny jest wpływ życia płciowego na kształtowanie się osobowości. Miłość dojrzałych ludzi wiąże się nierozerwalnie z pragnieniem posiadania wybranego ideału, ale jakże często w wyniku tych pragnień popęd płciowy przeistacza się w nakaz tworzenia; powstają wielkie dzieła sztuki i literatury. Niejedna biografia dostarcza tego dowodów. Ludzie mają wiele ważnych powodów, aby ograniczać liczeb­ność potomstwa. Nie oznacza to jednak, że czynią oni to w sposób najwłaściwszy. Przeciwnie, większość ludzi ucieka się do metod prymitywnych i szkodliwych. W jednym tylko roku 1957 w szpi­talach naszych wykonano około 300 000 zabiegów przerwania ciąży, zaś liczbę wszystkich poronień, jakie miały miejsce w tym czasie, ocenia się szacunkowo na około 700 000. Częściowo były to zabiegi legalnego przerwania ciąży, ale w znacznej liczbie przypadków chodziło o zabiegi, które trzeba było wykonać u ko­biet z tzw. poronieniem w toku, spowodowanym nielegalnie przez osoby niefachowe. Na koszty szpitalnego przerwania ciąży pań­stwo wydało w jednym tylko 1957 roku zawrotną sumę — 40 mi­lionów złotych. Przerywanie ciąży nie jest racjonalnym sposobem ograniczenia potomstwa. Współczesna technika regulowania urodzeń pozwala na skuteczne zapobieganie ciąży i każde małżeństwo może sobie dowolnie wybrać czas, w którym dziecko powinno przyjść na świat. Kobieta może określić dowolnie odstępy między jedną ciążą a drugą bądź też zrezygnować z dalszego rodzenia dzieci, jeżeli z jakichś względów dalsze zwiększenie liczby potomstwa jest niepożądane. W wielu małżeństwach praktykuje się jako metodę zapobie­gania ciąży stosunek przerywany (coitus interruptus), czyli tzw. wycofywanie się. Wytrysk nasienia występuje wtedy na zewnątrz pochwy. Sposób ten jest przede wszystkim nie bar­dzo pewny, a ponadto jest szkodliwy dla zdrowia, dlatego powi­nien być całkowicie zarzucony. Pewna ilość nasienia może dostać się do pochwy jeszcze przed wytryskiem, a znów w razie spó­źnionego wycofania się, część spermy może zostać w pochwie i spowodować zapłodnienie. Stosunki przerywane, jeśli są stosowane przez czas dłuższy, stają się przyczyną zaburzeń nerwowych, zwłaszcza u kobiety, która przy tego rodzaju stosunku rzadko osiąga orgazm. Kobieta pełna obawy, czy mąż wycofa się w porę, myśli tylko o tym, aby się uchronić przed ciążą — i wskutek tego jej oddanie się nigdy nie jest pełne. Jest to przyczyną narastającej oziębłości uczucio­wej między małżonkami i związanych z tym życiowych kompli­kacji. U mężczyzny w następstwie stosunków przerywanych mogą również wywiązać się zaburzenia nerwowe prowadzące w krań­cowych przypadkach nawet do impotencji. Niektóre małżeństwa zbyt dużo zaufania pokładają w tym, że kobieta karmiąca zwykle nie zachodzi w ciążę. Nie jest to jednak regułą. Często mimo karmienia piersią pierwsza owulacja wy­stępuje już w szóstym tygodniu po porodzie. Kobieta pewna swe­go bezpieczeństwa nie stosuje żadnych środków zapobiegawczych i najniespodziewaniej znów zachodzi w ciążę. Metodą przedstawiającą praktycznie pewną wartość w zapo­bieganiu ciąży jest stosowanie tzw. kalendarza małżeń­skiego (metoda Ogino-Knausa). Opiera się ona na stwierdze­niu, że w cyklu miesiączkowym kobiety jest zaledwie kilka dni, w których może dojść do zapłodnienia; reszta są to tzw. dni nie­płodne. Dni płodne przypadają na środkowy okres cyklu mie­siączkowego. Jest to okres jajeczkowania (owulacji), czyli przesu­wania się dojrzałego jaja przez jajowód w kierunku macicy. Okres ten uważa się za optymalny z punktu widzenia możliwości zapłodnienia. Gdyby można było w każdym przypadku dokładnie znać termin owulacji, uniknięcie ciąży byłoby sprawą stosunkowo prostą. U każdej jednak kobiety odległość między wystąpieniem miesiączki a owulacja wygląda nieco inaczej — i nawet u tej sa­mej kobiety zaznaczają się pod tym względem wahania. Dlatego dni płodne określa się tylko w przybliżeniu, zakładając pewną „strefę bezpieczeństwa". Jest to 9 dni środkowych cyklu mie­siączkowego. Tak np. przy cyklu dwudziestoośmiodniowym płod­ne dni rozpoczynają się 10 dnia (licząc od pierwszego dnia po­przedniej miesiączki), a kończą 18 dnia (3 dni przed jajeczko-waniem, 3 dni na jajeczkowanie i 3 dni po jajeczkowaniu). W sprzedaży znajdują się kalendarze pozwalające na bardziej precyzyjne oznaczenie dni płodnych i niepłodnych, co ma zna­czenie zwłaszcza wtedy, gdy cykl miesiączkowy kobiety odbiega od najczęściej spotykanego cyklu dwudziestoośmiodniowego. Metoda Ogino-Knausa ma może uzasadnienie fizjologiczne i statystyczne; niemniej nie może być uważana za stuprocentowo pewną. Nadaje się ona przede wszystkim w odniesieniu do kobiet bardzo regularnie miesiączkujących. W okresie po porodzie, po poronieniu, przy zmianie klimatu (np. w warunkach dalekiej podróży), po wstrząsach psychicznych — metoda ta nie znajduje w ogóle zastosowania. Istnieją jeszcze inne metody określania dni płodnych i nie­płodnych w cyklu miesięcznym kobiety, opierające się na róż­nych sposobach ustalania dnia, w którym zaczęła się owulacja. Należy do nich metoda Holta, opierająca się głównie na tym, że kobieta w dniu wystąpienia owulacji wyczuwa bolesne napięcie w dolnej części brzucha po stronie jajnika, z którego jest w danym miesiącu wydalane jajeczko. Napięcie to ustępuje nagle w momencie jajeczkowania. Inna metoda — zwana metodą termiczną Palme­ra — polega na określaniu dnia owulacji za pomocą pomiarów temperatury ciała. Metody te niestety mają jednak dla większo­ści kobiet tylko znaczenie teoretyczne. Praktycznie największe znaczenie w zapobieganiu ciąży ma umiejętne stosowanie środków antykoncepcyjnych. Środki takie opracowano zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Są one obecnie powszechnie dostępne w sprzedaży.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”