Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • ccc buty damskie
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Bliźnięta


  Zapłodnienie prowadzi u człowieka najczęściej do rozwinię­cia się jednego płodu. Ten stan rzeczy uważamy za prawidłowy. Ciąża mnoga i poród mnogi znajdują się już na pograniczu pa­tologii. Na 80 porodów zdarza się jeden poród bliźniaczy. Poród trojaczków zdarza się jeden na 700. Przyczyną porodów bliźniaczych jest najczęściej równoczesne zapłodnienie dwóch jaj, a nie — jak normalnie — jednego. Bliź­nięta pochodzące z dwóch równolegle zapłodnionych jaj mogą być różnych płci i często nie są do siebie bardziej podobne ani­żeli zwykłe rodzeństwo. Są to tzw. bliźnięta dwuja-j o w e. Rzadziej zdarza się, że zostaje zapłodnione jedno jajo, ale natychmiast po zapłodnieniu ulega ono podziałowi na połowy, z których każda rozwija się w osobny płód. Są to tzw. bliźnię­ta j e d n o j a j o w e. Odznaczają się one zawsze identycznymi cechami dziedzicznymi i są zawsze tej samej płci. Podobieństwo takich bliźniąt bywa niekiedy zdumiewające. Niezwykle rzadko zdarza się, że pierwotny podział zapłod­nionego jaja nie jest zupełny, a mimo to z każdej z tych nie­zupełnie oddzielonych od siebie połówek powstaje osobny płód, że rodzą się tzw. z r o ś 1 a k i, czyli bliźnięta jednojajowe zroś­nięte ze sobą jakąś częścią ciała (jak to np. obserwujemy u zna­nych na całym świecie bliźniąt syjamskich). Narodziny czwo­raczków i pięcioraczków należą do niezwykle rzadkich wydarzeń. Ciąża mnoga może być wykryta już dość wcześnie badaniem lekarskim. Uderza wtedy obwód brzucha nienormalnie duży, jak na stopień zaawansowania ciąży. Poród bliźniaczy przebiega w zasadzie tak samo jak pojedyn­czy. Odstęp między urodzeniem się pierwszego i drugiego płodu jest zazwyczaj krótki. Od najdawniejszych czasów ludzie interesowali się sprawą określenia płci mającego się narodzić dziecka oraz zagadnieniem regulacji płci. Wokół tego zagadnienia istnieje wiele przesądów, ponieważ wśród laików panuje przekonanie, że płeć dziecka uwarunkowana jest rozmaitymi czynnikami zewnętrznej natury. Jest to pogląd błędny, ponieważ płeć zostaje zdeterminowana już w momencie zapłodnienia. Połowa plemników wytwarzanych przez jądra mężczyzny posiada geny „męskie", a połowa „żeń­skie". Zależnie od tego, jakiego rodzaju plemnik zapłodni jajo, rozwija się płód rodzaju męskiego albo żeńskiego. Decyduje więc przypadek, przy czym szanse na zapłodnienie plemnikiem za­wierającym gen „męski" są takie same jak plemnikiem z genem „żeńskim", ponieważ liczba jednych i drugich plemników jest jednakowa. Nie zapłodnione jajo kobiety jest pod tym względem neutralne; może się z niego rozwinąć zarówno chłopiec, jak i dziewczynka. Istnieją rodziny, gdzie rodzi się więcej chłopców niż dziew­czynek i odwrotnie. Opierając się na tym fakcie niektórzy uwa­żają, że oprócz czynnika przypadku w grę wchodzić mogą jeszcze inne nie poznane na razie czynniki, które wpływają na częstość występowania osobników jednej płci w niektórych rodzinach. Sprawa ta nie jest dotąd rozstrzygnięta. Płci płodu, ani tym bardziej płci dziecka, zmienić nie można. Przypadki tzw. zmiany płci w drodze operacyjnej, o których od czasu do czasu głośno bywa w prasie, dotyczą osobników, któ­rych zewnętrzne narządy płciowe ukształtowały się w sposób nienormalny. Rodzice i otoczenie mylą się wtedy co do rzeczy­wistej płci osobnika. Jak wiemy, o płci decydują narządy płcio­we wewnętrzne — jądra i jajniki. Zapłodnienie albo inaczej poczęcie oznacza po­łączenie plemnika z jajem. Aby ono mogło nastąpić, powinien płyn nasienny, zawierający dojrzałe i zdolne do poruszania się plemniki, dostać się do pochwy. Wprowadzenie nasienia do po­chwy następuje w końcowej fazie stosunku płciowego (spółkowania). Stosunek płciowy polega na wprowadzeniu do pochwy penisa znajdującego się w stanie wzwodu (erekcji) i wy­konywaniu ruchów, powodujących tarcie penisa o ściany pochwy. Sumowanie się bodźców seksualnych (do których — oprócz me­chanicznych — należy zaliczyć również i bodźce psychiczne) prowadzi do wytrysku nasienia w pochwę. Z pochwy plemniki dostają się do macicy i jajowodów. Ruchy plemników najżywsze są wtedy, gdy odczyn chemiczny środowi­ska jest zasadowy. W zdrowej pochwie panuje normalnie odczyn kwaśny, co nie sprzyja ruchom własnym plemników. Jednakże odczyn kwaśny pochwy zostaje częściowo zobojętniony przez samo nasienie, którego śluz ma odczyn wyraźnie zasadowy. Za­sadowy odczyn nasienia uwarunkowany jest sprawnym funkcjo­nowaniem gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych. Wy­stępujące u kobiety w końcowej fazie stosunku (w stanie orga­zmu) skurcze macicy przyczyniają się również przez swe działanie ssące do przesunięcia się plemników z pochwy do ma­cicy. Plemniki poruszają się w wewnętrznych narządach płciowych kobiety ruchem własnym z szybkością 2—3 mm na minutę. Prze­suwanie się plemników w obrębie samej macicy i jajowodów jest jednak w większym stopniu zależne od skurczów macicy i swoistych ruchów perystaltycznych wykonywanych przez ja­jowody. Plemniki odznaczają się zdolnością poruszania się pod prąd płynu, w którym się znajdują. Jak wiadomo, wskutek ruchu rzęsek nabłonka migawkowego wyścielającego macicę i jajowo­dy prąd płynu skierowany jest w tych narządach na zewnątrz. W tych warunkach plemniki dążąc pod prąd kierują się w głąb macicy i do kanału jajowodów. Jeżeli wędrujący plemnik napotka w jajowodzie lub na po­wierzchni jajnika jajo, następuje zapłodnienie (fazy tego zjawiska są uwidocznione na tablicy III). Gdy plemnik przeniknął do wnętrza jaja, pokrywa się ono od razu dość zbitą osłonką, nie pozwalającą na przedostanie się do wnętrza dalszych plemników. Od tej chwili rozpoczyna się ciąża. Dzięki ruchom perystaltycznym jajowodu zapłodnione jajo zostaje przesunięte do jamy macicy, dokąd dostaje się ono po upływie mniej więcej 3 dni. Tu w ciągu dalszych 3 dni pozostaje • ono jeszcze w stanie wolnym, po czym wszczepia się w roz-pulchnioną i przygotowaną już na jego przyjęcie błonę śluzową. Powstaje pytanie: Jak długo jajo po pęknięciu pęcherzyka Graafa i przedostaniu się do jajowodu jest zdolne do zapłodnie­nia? Otóż czas ten jest dość krótki. Według najnowszych po­glądów trwa mniej niż jedną dobę. Jeśli w tym czasie nie spotka się ono z plemnikiem, następuje obumarcie jaja. Także i czas, w ciągu którego plemniki znajdujące się w dro­gach rodnych kobiety zdolne są do zapłodnienia, nie jest długi. Wynosi on około 35 godzin. Aby więc nastąpiło zapłodnienie, stosunek płciowy musi się zbiegać w czasie z owulacją. Ponieważ owulacja następuje u kobiet mniej więcej w połowie cyklu miesiączkowego, to okres, w którym zapłodnienie staje się najbardziej prawdopodobne, przypada (przy regularnym dwudziestoośmiodniowym cyklu miesiączkowym) na 12—15 dzień tegoż cyklu. Te dni są naj­prawdopodobniej okresem owulacji. Zarówno przed tym okre­sem, jak i po nim zapłodnienie jest mało prawdopodobne. Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to prawidłowość bez­względna. Okazało się w praktyce, że kobieta może zajść w ciążę nawet w tym okresie, kiedy na podstawie przesłanek teoretycz­nych powinno to być niemożliwe. Największe szanse zajścia w ciążę istnieją jednak w okresie środkowym cyklu miesiączko­wego. Należy podkreślić, że zajście w ciążę może nastąpić rów­nież, gdy kobieta nie przeżyła orgazmu w czasie stosunku. W cza­sie karmienia dziecka zajście w ciążę jest również możliwe. Stosunkowo najwięcej pewności niezajścia w ciążę daje okres poprzedzający menstruację i następujący tuż po niej.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”