Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • enoch fryxelius
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Zasady rozwoju zadatków psychicznych


  Mówiąc o zadatkach dziedzicznych, mamy ma myśli to wszystko, co dziecko przynosi na świat. Nosicielami cech dziedzicznych są geny, które mają określone miejsce w chromosomach jąder komórek rozrodczych. Podstawowy układ genów określany jest jako genotyp — czyli ogół genów każdego organizmu, odpowiadających za właściwo­ści odziedziczane po swych rodzicach. Pogląd, że w okre­sie płodowym całe wyposażenie genetyczne w warunkach życia wewnątrzmacicznego nie ulega zmianie, okazał się niezbyt prawdziwy. Przykładem tego, jak stwierdzają ba­dania, jest palenie przez matkę papierosów w czasie cią­ży, które ma wpływ na wzrost dziecka. Nadużywanie alko­holu czy też długotrwałe i silne przeżycia emocjonalne, napięcia nerwowe mają ujemny wpływ na rozwój dziecka w życiu płodowym. W ciągu ostatnich lat zebrane przez uczonych fakty wskazują, że czynnik dziedziczmy odpowiada w poważnym stopniu za różnorodność cech i właściwości. Przede wszy­stkim są to proste cechy fizyczne odziedziczone po przod­kach, jak: kształt nosa, kolor oczu, typ 'budowy anato­micznej, grupa krwi. Należą tu także pewne właściwości układu nerwowego, który powiązany jest z innymi ukła­dami w organizmie. Aktywność własna jednostki jako żywego organizmu wyraża się w różnorodnych czynnościach, dzięki którym człowiek uzyskuje równowagę ze światem zewnętrznym, czyli przystosowuje się do niego. Oddziałuje na niego czynnie, realizując swoje plany i zamiary. Interesującym przykładem jest aktywność małego dziecka, które — wy­konując rozmaite czynności — nawiązuje kontakty z ota­czającym je światem. Motorem jego aktywności jest ros­nące zaciekawienie tym, co się dzieje w otaczającej je przyrodzie. Dziecko ujawnia postawę badacza, który po­konując na swej drodze trudności, pragnie poznać wszyst­ko, co je zewsząd otacza. Rodziców zdumiewa to, gdy obserwują na przykład swoje roczne dziecko, jak mimo trudności w samodzielnym chodzeniu, słabych jaszcze umie­jętności w przemieszczaniu swego ciała, dąży do leżących w pewnym oddaleniu przedmiotów, które wzbudziły j«»;>o zainteresowanie. Raczkuje, czołga się, podnosi, pada, by w końcu chwycić przedmiot w obie ręce, oglądać go, po­trząsać i uderzać nim, a nawet sprawdzać jego smak. To dynamiczne zaspokajanie ciekawości jest związane z tzw. odruchem orientacyjne—poznawczym, polegającym na bacznym obserwowaniu zmysłami wszystkiego, co nowe w otoczeniu, co się porusza, zmienia. Odruch ten jest zwią­zany z badawczym nastawieniem do świata i musi być dla dobra dziecka podtrzymywany i rozwijany przez ro­dziców. Poszukiwanie i analizowanie okazów przyrodniczych przez chłopca, będącego w wieku dorastania, potrzeba ich kolekcjonowania, porównywania jest także formą aktyw­ności. Inną jej formą będzie spędzanie wielu godzin w pracowniach modelarskich, długotrwała, czasami męcząca praca, która w rezultacie da wspaniałe dzieło — statek czy samolot w miniaturze. Aktywność dziecka przejawia się w zabawie, ucznia w uczeniu się, dorosłego w pracy. Te zmiany rodzaju aktyw­ności ludzkiej świadczą o rozwoju psychicznym człowieka w ustawicznie zmieniającym się świecie zewnętrznym.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”