Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • bujak dziecicy z drabink
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Struktury rozwojowe człowieka

  Teoria warstwicowa wychowania zajmuje się nie tylko proce­sem ilościowego rozwoju poszczególnych warstw, ale także zwra­ca uwagę na proces jakościowego dojrzewania każdego podłoża, które wiąże się z celowością rozwojową danej warstwy. Obecnie przyjrzyjmy się dojrzewaniu człowieka od strony wytworów, w których się ono wyraża. Jak już wiemy, proces jakościowy rozwoju polega na integracji, czyli całkowaniu się rozwiniętych ilościowo części składowych podłoża (patrz rozdz. XII p. 1). Naj­silniejsze z nich zaczynają podporządkowywać sobie słabsze składniki i w ten sposób kształtuje się nowy układ, który nazy­wamy strukturą rozwojową. Tak np. w warstwie psychologicz­nej u jednego wychowanka może brać górę inteligencja, u in­nego wola lub uczucie, które organizując układ mogą nadawać mu kierunek intelektualizmu w pierwszym wypadku, wolunta­ryzmu w drugim lub sentymentalizmu w trzecim. Każda war­stwa dojrzewając wytwarza własną strukturę rozwojową, do której kolejno należą: temperament, indywidualność, charakter, osobowość oraz struktura światopoglądowa. Ponieważ każda struktura tworzy układ rozwiniętych już składników podłoża, czyli organizuje funkcje danej warstwy, dlatego też struktury są dynamiczne i regulują działanie, zachowanie się i postępo­wanie jednostki. Rozwój zaś coraz wyższych struktur integruje, włącza w całość działanie struktur wcześniejszych, na skutek czego postępowanie człowieka w sposób naturalny doskonali się i szlachetnieje, staje się coraz bardziej ludzkie. Doskonalenie struktur rozwojowych polega na tym, że w każ­dej z nich coś na trwałe pozostaje ze struktur niższych (tak np. własnego temperamentu i indywidualności nie możemy się nigdy pozbyć), a coś przybywa ze struktury wyższej. Przybywa tu z każdą wyższą strukturą większy udział duchowości ludzkiej, dołączają się stopniowo cechy osobowościowe, wśród których arystotelesowski logos, czynnik rozumowy i poznawczy prowadzi do mądrości, budując na pojęciach konkretnych ogólniejsze, a na zmysłowych formach poznanie wyższe, oparte o operacje for­malne, odwracalne i logiczne. Na skutek tego ostatecznie poziom kultury i moralności narodów zależy od „poziomu umysłów" członków społeczeństwa, czyli od poziomu wykształcenia ogólne­go. Jednakże i w tej dziedzinie wkracza „losowość" rozwoju coraz szerszej i głębszej wiedzy ludzkiej, w której obok strony matematycznej, przyrodniczej i technicznej równolegle powin­na się rozwijać także strona humanistyczna, filozoficzna i teo­logiczna wiedzy. Dopiero ta harmonijna rozbudowa całej wiedzy ludzkiej warunkuje wzrost życia moralnego i społecznego, okreś­lanego jako życie duchowe ludzkości. Od strony rozwoju wycho­wawczego człowieka konieczny jest rozwój wszystkich struktur i cech osobowościowych pełnej duchowości ludzkiej. Nie wolno więc zastępować logosu tj. rozumności wyższą duchowością, gdyż wówczas akcent przesuwa się ze sfery intelektualnej na uczu­ciową i wolicjonalną, jak to robi emocjonalnowoluntarystyczna pedagogika „nowego wychowania". I odwrotnie nie należy zada­walać się rozwijaniem wyłącznie logosu, jako „inteligentnej du­chowości", z wykluczeniem jej wyższych, światopoglądowych i kulturowych elementów, jak to czyniła „szkoła stara" XIX wieku lub tendencje epigonistyczne. Stąd teoria warstwicowa kładzie nacisk w progresji wychowawczej na pełny rozwój struk­tur począwszy od temperamentu i indywidualności, a na cha­rakterze, osobowości i strukturze światopoglądowej kończąc. To znaczenie moralne struktur rozwojowych w postępowaniu i ży­ciu człowieka uzasadnia potrzebę ich bliższego poznania nauko­wego w pedagogice, do czego kolejno przejdziemy. Najwcześniej, bo już w głębokiej starożytności, poznaną strukturą rozwojową człowieka był temperament. Sam termin, pochodzący od łacińskiego wyrazu temperare, znaczącego mie­szać coś ze sobą, wiązał się z teorią starożytnych lekarzy, Greka Hipokratesa (V w. przed Chr.), ojca medycyny i Rzymianina Ga-lenusa (II w. po Chr.) o wilgotnościach (humores) w ciele ludzkim pomieszanych ze sobą, ale z przewagą bądź to gorącej krwi (łac. sanguis), zimnej żółci (gr. chole), czarnej żółci (gr. melajna cho-16) lub flegmy, śluzu (gr. phlegma). Stąd pochodzi klasyczny po­dział temperamentów na sangwiników (żywe, zmienne reakcje, słomiany ogień), choleryków (wybuchy silnych uczuć), melan-cholików (łagodne usposobienie i powolność), flegmatyków (obo­jętność uczuciowa i nieruchawość). Psycholog W. Wundt w XIX wieku sprowadził podstawę podziału temperamentów do czterech kombinacji, na które składają się: a) sposób reagowania (reakcja szybka lub powolna) oraz b) siła i czas trwania reakcji (długo-lub krótkotrwała). 71 E. Kretschmer, Psychologia lekarska (tl. z niem.), Warszawa 1958, s. 205. Współcześnie medycyna wiąże temperament z postawą uczu­ciową i tempem psychicznym jednostki,71 wyrażającym energię życiową lub żywotność organizmu. Typy zaś temperamentu uza­leżnia się dziś od konstytucji budowy ciała: astenika (budowa wąska), pyknika (budowa przysadzista), atletyka (budowa mu­skularna) lub dysplastyka (budowa nieharmonijna) (E. Kret­schmer); od przewagi tkanek w ujęciu W. H. Sheldona: endo-morfia (przerost narządów wewnętrznych i tkanki tłuszczowej), mesomorfia (przewaga tkanki mięśniowej) lub ektomorfia (roz­wój tkanki nabłonkowej i nerwowej); od układu nerwowego i przewagi pobudzania lub hamowania jak głosi I. Pawłów (choleryk — typ silny, pobudliwy, flegmatyki — typ silny, spo­kojny, sangwinik — typ silny, żywy, flegmatyk — typ słaby, zahamowany); czy od przewagi gruczołów dokrewnych, hormo­nalnych Wszystkie nowe typologie temperamentu, podobnie jak teoria klasyczna, uzależniają go od organizmu i jego poszczególnych składników biologicznych. Dlatego na tej podstawie należy okreś­lać temperament jako pierwszą strukturę w rozwoju warstwy biologicznej, która przejawia się w reakcjach emocjonalnych i w motoryce popędowej aktywności. Trafnie to podkreśla typologia francuska Le Senne'a, wyróżniając w temperamencie, nazywa­nym charakterem, trzy elementy: emocjonalność, aktywność oraz siłę reakcji. Biologiczność temperamentu powoduje to, że jest on strukturą całkowicie wrodzoną, dziedziczoną genicznie po rodzicach i wstępnych pokoleniach. Dlatego też temperament tworzy stałą i trudno zmienną właściwość jednostki, która rea­guje odruchowo bez udziału inteligencji według swego typu temperamentalnego na każdorazowe przeżycie przykrości lub przyjemności. Ten czysto naturalny sposób postępowania, szcze­gólnie kiedy jednostka posiada zbyt żywy lub niewrażliwy tem­perament, stanowi wielką trudność wychowawczą, którą trzeba przezwyciężyć przez nadbudowanie nad nim wyższej struktury indywidualności.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”