Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • luzon dulce
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Wśród ludzi i w szkole


  Każde życie ludzkie zaczyna się w rodzinie. Między dziec­kiem a jego rodzicami — szczególnie matką — w pierw­szych miesiącach życia zawiązują się początkowe kontakty społeczne. Przejawiają się one w mimice, za pośredni­ctwem której dziecko kieruje swoje znaki i sygnały, gdy nie potrafi jeszcze wypowiedzieć słów. Obok płaczu, cho­dzenia na czworakach w ślad za matką ważne znaczenie dla tych kontaktów mają takie zachowania, jak: połącze­nie spojrzenia i uśmiechu, marszczenie czoła, reakcja na matki głos i jego intonację. To wszystko świadczy o wię­zi, jaka łączy jednego małego człowieka z drugim doro­słym w konkretnym miejscu — w rodzinie. W miarę rozwoju dziecka jego kontakty społeczne się rozszerzają. Przebywa ono cały czas jednak w rodzinie, nie jest z jej kręgu wyłączone. To daje poczucie bez­pieczeństwa, odwagę do badania, sprawdzania, poszukiwa­nia w najbliższym otoczeniu, przyrodzie, we własnym mie­ście, świecie, wszechświecie. Nie tylko odwaga decyduje o tym, ale poczucie przy­należności i pewność, że zawsze jest możliwość powrotu. Ten dom, który tak wiele „nerwów kosztował", wzbudzał żal, gniew w pierwszych latach dorastania (14—16 lat), od którego uciekało się do kolegów, do świata nieznanego, powoli znów staje się przytulnym miejscem. Przejściowe niepokoje, konflikty rozpływają się w miarę dojrzewania uczuciowego pod wpływem innych ludzi, rówieśników, szkoły. Rozwijają się nowe postawy wobec rodziców, idące w kierunku poprawy wzajemnych stosunków. Trzeba prze­czekać, dopomóc, cierpliwie wysłuchać, by w okolicy 16—18 lat nowy, wyszlifowany, gładszy i bogatszy w do­świadczenia „nastolatek" przeszedł na swoje miejsce w ro­dzinie. Młodociani zdają sobie sprawę, że dom rodzinny zaspokaja wiele ich potrzeb nie tylko materialnych, ale i psychicznych, staje się on niejednokrotnie wzorcem własnej rodziny, którą po latach będą budowali. Człowiek poszukuje dróg, środków, które by te potrze­by zaspokoiły. Zadanie to nie jest łatwe i proste. Młodo­ciani nie zawsze zdają sobie sprawę, że uzyskanie pew­nych wartości, przyswojenie cech, które wzbudzają uzna­nie wśród ludzi, chęć przyjęcia do swego grona, wymaga wiele pracy nad sobą. Z wolna jednak dążą do tego, by być lubianymi, uznawanymi, pożądanymi w towarzystwie rówieśników. I oto takie „zwyczajne" ludzkie cechy, jak: uprzejmość, szczerość, umiejętność współżycia z ludźmi, są swoistym pomostem, który ich łączy. Z kolei ludzie ob­darzeni cechami przeciwstawnymi do wymienianych — nieszczerzy, dokuczliwi, drażliwi, wybuchowi — „palą mo­sty". Zostają sami, nikt z nimi nie wytrzymuje, a wszel­kie kontakty społeczne urywają się, nie przysparzając ani radości, ani zadowolenia. Psychologowie współcześni przywiązują wagę do róż­nych form międzyludzkich kontaktów, które stały się przedmiotem licznych badań. W wyniku rozległych badań nad zachowaniem ludzi — niezależnie od różnic kulturo­wych — żyjących w Afryce, Ameryce Płd., Nowej Gwinei czy w Europie — stwierdzono!) istnienie pewnych bar­dzo podobnych form zachowania społecznego. Dotyczą one zwyczaju pozdrawiania się czy świętowania, form zbliżania się do siebie — uśmiech, pocałunek, wspóLne posiłki... Obdarowywanie się upominkami jest równie popularną formą współżycia społecznego, jak okazywanie sobie czu­łości przez używanie zdrobnień, zwracając się po imieniu. Otaczanie opieką osób miłych, kochanych bądź potrzebu­jących jej, prowadzenie rozmów w przyjemnej atmosfe­rze z kimś miłym, a z niesympatycznym w sposób gniew­ny — także są wszędzie podobne. Przykładem różnych form kontaktu społecznego, a jed­nocześnie znanych i rozpowszechnionych w całym świecie, jest tzw. „pozdrawianie się oczyma". Szybkie uniesienie brwi, które dostrzega się z daleka; przy nawiązywaniu rozmowy z dziećmi, przy okazji flirtu, kokietowania itp. Ludzie różnią się biologicznie i kulturowo, ale charak­teryzują ich te same podstawowe formy zachowania, two­rzące jakby uniwersalną wspólnotę. Człowiek zatem jest członkiem wielkiej rodziny ludzkiej i zaspokaja w niej swój głód bycia z innymi poprzez takie formy zachowa­nia społecznego, w których osobowość jego najlepiej rea­lizuje się. Nie w odosobnieniu, lecz wśród takich samych jak on. Właśnie takim najważniejszym miejscem dla nastolatka jest obok rodziny szkoła, która jako swoisty organizm społeczny, niezmiernie zróżnicowany, oddziaływa na jego wszechstronny rozwój. W okresie dorastania wraz z rozwojem umysłowym, emocjonalnym tworzą się nowe motywy współdziałania w grupie rówieśniczej, nowe nastawienia, postawy, nowe po­trzeby społeczne. Dorastający przebywają w „swojej kla­sie", wśród swoich kolegów, tworząc zespół rówieśników, z których każdy reprezentuje własną osobowość, postawy społeczne, wytworzone w toku wzajemnego oddziaływania.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”