Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Czynność spostrzegania


  Czynność spostrzegania, spostrzegawczość nie stanowi procesu odizolowanego i jednolitego. Pozostaje w zależ­ności od nastawień, posiadanej wiedzy, zainteresowań, stanu emocjonalnego, aktywności umysłowej. Udział do­świadczeń, a także czynności umysłowych przyczynia się do tego, że spostrzegawczość w tym okresie jest ukierun­kowana, wzmacniana uwagą, lepszym zapamiętywaniem. Pamięć, która jest swoistym procesem, właściwością psychiczną, polega na gromadzeniu wiadomości, przecho­wywaniu ich, a potem na odtwarzaniu lub przypominaniu. Tak określają pamięć podręczniki psychologii. Trudno so­bie wytłumaczyć działanie człowieka pozbawionego pa­mięci. Ktoś powiedział, że z pamięcią w uczeniu się jest tak, jak z fundamentem. Na solidnym fundamencie dom się nie zawali. Pamięć w okresie dorastania wykazuje wysoki stopień sprawności. Rozróżnia się pamięć bezpośrednią i trwałą, mechaniczną i logiczną, mimowolną i dowolną. Pamięcią bezpośrednią określa się zapamiętywa­nie materiału, który utrzymuje się w świadomości od razu po zapoznaniu się z nim. Dzięki pamięci bezpośredniej powtarzamy usłyszany adres przyjaciół, ich telefon, jaką­kolwiek wiadomość ważną lub mniej ważną. Z wiekiem zakres pamięci bezpośredniej wzrasta. A więc w porów­naniu z dzieckiem 6-letnim zapamiętywanie bezpośrednie w okresie dorastania jest wielokrotnie większe. Ta pamięć ma duże znaczenie dla nauki szkolnej, ponieważ warun­kuje ona zachowanie kolejność usłyszanych słów, zdań, wia­domości, obrazów. Pamięć trwała umożliwia odtwa­rzanie materiału po pewnym czasie, a więc związana jest z określonym czasem jego przechowywania. Pamięć m e-chaniczna wiąże się z uczeniem za pomocą kilkakrot­nych powtórzeń, często zupełnie bezmyślnych. Uczeń nie rozumie materiału objętego zapamiętywaniem. Potrafi go powtórzyć, ale nie umie wyjaśnić ani zastosować go prak­tycznie. Najcenniejsza z punktu widzenia uczenia się i operowania wiedzą jest pamięć logiczna. Uczeń nie powtarza materiału objętego zapamiętywaniem w sposób bezmyślny, mechaniczny, ale przede wszystkim stara się go zrozumieć, wyjaśnić terminy, zależności, związki lo­giczne i wtedy dopiero „włącza pamięć". Spotykamy również pamięć mimowolną, kiedy za­pamiętujemy bez nastawienia się na zapamiętywanie, bez stawiania sobie specjalnych zadań, tak jakby przy okazji. Przeciwieństwem jest pamięć dowolna związana z określonym nastawieniem na zapamiętywanie, na przy­kład w klasie, na lekcji, na wykładzie. Charakteryzuje się tym, że określony jest cel. O ile pamięcią mimowolną operują małe dzieci (wiek przedszkolny), o tyle uczeń w wieku szkolym, dorastania posługuje się w nauce szkolnej pamięcią dowolną. Różnice między procesami pamięci przebiegającymi u ludzi i zwierząt są przypisywane zdolności człowieka do posługiwania się językiem i rozumieniem mowy. Ujmo­wanie słowami spostrzeganych przedmiotów, zjawisk, sy­tuacji, nazywanie ich, czyli werbalizacja jest dana czło­wiekowi. Słowo ułatwia zarazem wyodrębnianie cech spo­strzeganych przedmiotów, ich zróżnicowanie, jak i wy­różnianie związków między nimi zachodzących, dzięki cze­mu wzrasta ilość zapamiętywanych elementów. Jeśli uczeń będzie nastawiony na opowiadanie filmu, obrazu, fotografii, to odtwarzanie ich treści będzie dużo łatwiej­sze, lepiej uporządkowane i zorganizowane. Z wiekiem werbalizacja w procesie zapamiętywania osiąga wyższy poziom i odgrywa większą rolę w odtwa­rzaniu materiału objętego zapamiętywaniem. Rozwój słowno-pojęciowy zarówno w mowie biernej, jak i czyn­nej, ułatwia zapamiętywanie oznaczonych słowami przed­miotów i zjawisk. Dzięki nazwie, treści wyodrębniane w spostrzeżeniach zostają zapamiętane szybciej i trwalej. Innym czynnikiem, obok mowy, ułatwiającym zapamię­tywanie jest czynnik emocjonalny i motywacyjny. Mło­dzież odczuwa zadowolenie z osiągania coraz to większego zasobu wiedzy, wkraczania w nowe jej obszary, które bu­dzą i poszerzają zainteresowania.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”