Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • https://www.extrarusztowania.pl/slask/rusztowania-raciborz.php
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Rozwój fizyczny


  Związek i zależność rozwoju psychicznego od rozwoju fi­zycznego wskazuje na konieczność poznania prawidłowości rozwoju organizmu i przemian w jego obrębie. Przemia­ny te dotyczą zwłaszcza rozwoju fizycznego. Jak należy to rozumieć? Przez rozwój fizyczny uważa się zjawisko przemian, które doprowadzją od ukształtowania prostej konstrukcji komórkowej w okresie przed urodzeniem do powstania złożonego i precyzyjnego organizmu ludzkiego w momencie narodzin i osiągającego dojrzałość fizyczną, psychiczną i społeczną. Zmiany te polegają na rośnięciu, różnicowaniu się komórek i tkanek, doskonaleniu narzą­dów i ich funkcji. Pojawianiu się nowych konstrukcji (struktur) towarzyszy zanikanie zbędnychł). Wszystko to dzieje się w organizmie żywym, którego dążeniem jest doskonalenie się, ustawiczne rozwijanie w tym cełu, by istota ludzka znalazła swe miejsce w życiu społecznym i zdobyła umiejętność przedłużenia swego ży­cia przez wydanie potomstwa. Etapy, .rozwoju tworzą kolejne ogniwa tego łańcucha przemian — od nieporadnego niemowlęcia, wymagającego opieki i ustawicznego czuwania, do dojrzałego pod wzglę­dem fizycznym i psychicznym młodego człowieka. W tych ustawicznych przemianach najbardziej widoczny jest rozrost organizmu, jego różnicowanie i dojrzewanie. Rozrost polega na zwiększaniu się wymiarów a ciężaru ciała, co daje się uchwycić naocznie oraz za pomocą wagi i pomiaru. Różnicowanie polega na zmianach jakościowych, które decydują o odrębności organizmu w poszczególnych okre­sach rozwojowych. Zmiany w proporcjach ciała, kończyn, tułowia i głowy są tego najlepszym dowodem. Dyspropor­cje między długością tułowia, a kończynami widoczne są w wieku 3 lat, a także wydłużanie się kończyn górnych i dolnych przy najmniejszym przyroście głowy. Różnicowa­niu proporcji ciała towarzyszą zmiany jakościowe, jakie występują w tkankach a układzie kostnym, czego dowodem jest przekształcanie się części chrzestnych w tkankę kostną. Z kolei dojrzewanie rozumiane jest jako doskonalenie poszczególnych narządów i ich współdziałanie z innymi układami. Przejawem dojrzewania jest pojawienie się no­wych funkcji, których dotąd organizm czy narząd nie był w stanie wykonywać. Przykładem tego może być różna sprawność ręki ludzkiej w każdym z okresów rozwojo­wych, chociaż jej struktura anatomiczna była już rozwi­nięta w momencie narodzin. Z niektórymi gruczołami wy­dzielania wewnętrznego jest podobnie. Ich rozrost nastę­puje przed rozpoczęciem pełnego funkcjonowania. Wymie­nione wyżej zjawiska decydują o jakości tozwoju osobniczego człowieka, przebiegają ma ogół w sposób zgodny i zależny od siebie. Obserwując dzieci tych samych rodziców, stwierdzamy znaczące różnice w przebiegu ich rozwoju fizycznego. Jed­no z dzieci jest wątłe, słabe fizycznie, ulegające infekcjom i chronione w związku z tym przez rodziców; inne silne, dobrze rozwinięte i jakby je wszelkie choroby omijały. Istnieją zatem jakieś przyczyny, które warunkują tego ty­pu zjawiska. W wyniku badań stwierdzono, że ostateczne wartości w rozwoju fizycznym, jakie osiąga organizm ludz­ki, zależą od dwóch grup czynników: wrodzonych — wew-nątrzpochodnych i środowiskowych — zewnątrzpcchod-nych. Przebieg rozwoju fizycznego stanowi wypadkową ich oddziaływań, z przewagą na ogół czynników środowisko­wych, które pozostają jednak w ścisłym związku z pierw­szą grupą. Jednostka ludzka żyje i rozwija się w określonym śro­dowisku biogeograficznym i społeczno-kulturowo-ekono-micznym. Na to pierwsze składają się: klimat, przyroda, rodzaj terenu — nizinnego bądź górzystego — decydujący niejednokrotnie o odrębności w zakresie sprawności rucho­wych (wybitni zawodnicy narciarscy na ogół pochodzą z terenów górskich i podgórskich). Z kolei drugie środowi­sko to warunki materialne i bytowe rodziny, poziom kul­turalny i wykształcenie rodziców, tradycje i obyczaje, a także atmosfera i tryb życia w rodzinie. Tryb życia, jaki .prowadzi człowiek, jego aktywność ru­chowa są wyznacznikami rozwoju i niejako zań odpowia­dają. Pogląd ten potwierdzony jest przez fizjologów. W wy­niku aktywności ruchowej, pracy, jaką wykonuje okre­ślony narząd, podwyższa on swoją sprawność i zwiększa objętość. Podobnie dzieje się z całym organizmem, który przy racjonalnym wysiłku, ćwiczeniach ruchowych rozwija się i wzmacnia fizycznie. Pod wpływem ćwiczeń i pracy mięśnie ulegają procesowi regeneracji. Zmęczenie podczas wysiłku fizycznego staje się bodźcem wyzwalającym m.im. uczucie głodu. Zmusza on organizm do pobierania pokar­mu, uruchamiając wiele procesów fizjologicznych, przywra­cających organizmowi gotowość do podejmowania nowych czynności. Odbudowa dokonywana jest z pewną nadwyżką w po­równaniu ze stanem wyjściowym. Nadwyżka ta określana jest jako nadregeneracja flub egzaltacja), która trwa przez pewien okres, po czym zanika, spadając do poziomu wyj­ściowego. Jeśli w stanie nadwyżki przypadnie następny trening czy praca, a w związku z tym zwiększona prze­miana materii, cały cykl rozpocznie się z wyższego pozio­mu, doprowadzając do wyższego stopnia rozwoju spraw­ności fizycznej. Zatem dzięki bodźcom ruchowym następuje intensyfikacja rozwoju organizmu czy narządu. Wskazane czynniki, wpływające na rozwój fizyczny orga­nizmu — postęp w medycynie, odnoszący się również do profilaktyki, dzięki której zniknęły do niedawna tak groź­ne choroby zakaźne, a także wyższy poziom materialny i kulturalny społeczeństw — ujawniły się w zjawisku zwa­nym akceleracją rozwoju. Co zrobi bezsennoci https://sekrety-snu.pl jak si dobrze wyspa

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”