Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • Odpowiedni dobr fototapet
 • demencjastarcza.pl
 • Dziewczyny
 • przyczepki rowerowe dla dzieci wrocaw
 • Pokrewne

  Świat uczuć i emocji


  Uważa się powszechnie, że największą zdobyczą naszego stulecia było odkrycie przez psychologię, że dziecko nie jest miniaturą dorosłego, lecz odrębną, swoistą, podlegają­cą rozwojowi strukturą psychiczną. W tym małym dziec­ku odbywa się tak wiele różnorodnych procesów, miesza­ją się emocje i uczucia, że ich stabilizacja i osiągnięcie dojrzałości dokona się w późniejszych okresach rozwojo­wych. Współczesność jest przekonana, że świat i jego dalszy rozwój zależą w coraz większym stopniu od tego, jakie są dzieci i wyrastający z nich ludzie, bowiem w ich rę­kach będzie spoczywał ster nowoczesnej cywilizacji XXI wieku. Jak wyżej wspominam, znaczenie uczuć dla ogólnego rozwoju psychicznego jest niezmiernie ważne. Kształtują­ca się w pierwszych latach życia uczuciowość dziecka jest uzależniona od naturalnego kontaktu między nim a matką, stanowiąc podłoże wzajemnej miłości i zrozumienia w na­stępnych okresach rozwojowych włącznie z okresem do­rastania. Związek z matką ma jednocześnie charakter psy­chiczny i biologiczny, a opiera się na bezpośrednich i przy­jemnych przeżyciach. Przykładem tego są eksperymenty J) przeprowadzone na młodych małpkach. Wykazywały one większe przywiązanie do matki „futrzanej" — symbolu miękkości, przytulności, aniżeli do twardej, zimnej i ostrej matki „drucianej". Obydwa modele dostarczały w jedna­kowym stopniu pokarmu. Na tej podstawie wysnuto wnio­sek, iż jedynie matka odgrywa ogromną rolę w kształto­waniu uczuciowości dziecka poprzez czułość, macierzyńską opiekę, miękkość i oddanie od pierwszych dni życia. Innym dowodem, świadczącym, jak bardzo istotna jest opieka i miłość matki, jest pewien rodzaj występującego u dzieci schorzenia, które określa się jako chorobę sierocą. Odłączenie dziecka od matki w pierwszych miesiącach życia godzi właśnie w sferę uczuć, czyniąc spustoszenie w całej jego psychice i organizmie. Obok zahamowania w rozwoju psychicznym pojawiają się zaburzenia somatycz­ne, jak: spadek wagi, osłabienie, podatność na infekcje. W momencie urodzenia dziecko staje się członkiem ro­dziny, która poświęca mu swój czas, uwagę, opiekę, stara się je zabawić. W miarę rozwoju zdobywa ono świadomość przynależności do tej rodziny, a jego wewnętrzny świat uczuć i przeżyć uilega przeobrażeniom, pogłębia się i po­szerza. Sfera uczuciowa rozwija się zatem pod wpływem kontaktów z otoczeniem, a więc przede wszystkim z ro­dziną, a najważniejszym warunkiem prawidłowego roz­woju jest to, by dziecko mogło się czuć jak najlepiej w swojej własnej rodzinie. Obdarowane uczuciem dziecko odwzajemni się wtedy, gdy rodzice — matka i ojciec — będą potrzebowali opieki, ciepła i miłości. Uczucia dzieci mają charakter afektywny. Afektywnymi określa się uczucia silne i gwałtowne, lecz przemijające. Trudno jest nad nimi zapanować dorosłemu, a tym bar­dziej dziecku. Uzewnętrzniają one swe uczucia w ruchach, gestach, miimice i całym ekspresyjnym zachowaniu. Ule­gają łatwo nastrojom, emocje przykre szybko ustępują przyjemnym, gniew zamienia się w radość, niepokój w zachwyt. Dlatego o stanach uczuciowych okresu dzieciń­stwa mówi się, że cechuje je labilność. Oznacza to między innymi, że dziecko wykazuje brak opanowania, ulegając gwałtownym i krańcowym uczuciom, takim jak: agresja, gniew lub czułość, radość, zazdrość. Cechy uczuciowości dziecka zmieniają się w miarę jak ono rośnie, a jego sfera emocjonalno-społeczna stopniowo dojrzewa do tzw. uczuć właściwych, nazywanych również uczuciami wyższymi. Polega to na opanowywaniu niepo­hamowanych emocji, dostosowywaniu swego postępowania do obowiązujących norm społecznych, kontrolowaniu swych reakcji uczuciowych. Uczucia wyższe mają swój początek w okresie dzieciń­stwa, a skierowane są na określone osoby i zjawiska w sposób pełniejszy i trwalszy. Niektóre z nich nazywane są uczuciami poznawczymi (intelektualnymi), związanymi z zaspokajaniem ciekawości, dążeniem do rozszerzenia wie­dzy. Inny rodzaj uczuć wyższych to uczucia estetyczne, które kształtują się pod wpływem sztuk pięknych (muzy­ki, malarstwa, rzeźby). Z kolei uczucia społeczne związane są z przywiązaniem do innych; umiejętnością okazywania uczuć, takich jak: współczucie, sympatia, przyjaźń; a tak­że z występowaniem dążenia do osiągania nie tylko włas­nego dobra, ale również kolegów, przyjaciół, rówieśników. Takie cechy, jak: umiejętność samokontroli, dostosowy­wania się do wymagań grupy rówieśniczej, do obowiązu­jących norm moralnych, odgrywają ważną rolę w kształto­waniu się charakteru, woli i wrażliwości moralnej. Dziec­ko czerpie przykłady działania i zachowania przede wszy­stkim z własnej rodziny. Rodzice wprowadzają je w świat pojęć i ocen moralnych, rozbudzają zainteresowania i wra­żliwość estetyczną, a ono nie tylko jest bacznym obserwa­torem, ale naśladowcą utrwalającym wszelkie wzory ich postępowania. Dzieje się to niejako automatycznie, „na co dzień" i dotyczy dziecka na wszystkich etapach rozwoju — w wieku szkolnym, w okresie dojrzewania.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”