Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • Dolce & Gabbana
 • https://www.extrakotlynapelet.pl/wielkopolskie/
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Nowa orientacja wychowania

  Tragedia II wojny powszechnej zakończona atomową zagładą Hiroszimy i Nagasaki7 podyktowała konieczność zapobieżenia przeszłej katastrofie całej ludzkości. Dała temu wyraz deklara­cja UNESCO, która głosi „Celem organizacji jest przyczynić się do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa przez pogłębienie — za pomocą wychowania, nauki i kultury — współpracy narodów dla zapewnienia ogólnego poszanowania sprawiedliwości, praworząd­ności oraz praw człowieka i podstawowych swobód, które Karta Narodów Zjednoczonych przyznaje wszystkim narodom świata bez różnicy rasy, mowy lub religii". Wychowanie narodów w po­wiązaniu z rozwojem wiedzy naukowej i kultury stało się więc tu środkiem naprawy, zabezpieczenia pokoju i realizacji celów ONZ, do których należą: 1) ochrona przed wojną, 2) wiara w pra­wa zasadnicze człowieka, w godność i wartość jednostki, w rów­ne prawa płci i wielkich czy też małych narodów, 3) ustalenie warunków sprawiedliwości i poszanowania umów międzynaro­dowych, 4) popieranie postępu i lepszego poziomu życiowego z uwzględnieniem większej wolności. W związku z tymi celami Statut UNESCO ustawia jakby pięć drogowskazów dla wychowania współczesnych ludzi. Pierwszy z nich brzmi: „Ponieważ wojny biorą początek w umysłach lu­dzi, więc i ochrona pokoju w umysłach ludzi musi być zbudowa­na", stąd też naczelny kierunek nowej orientacji w wychowaniu wskazuje idea pokoju międzynarodowego jako konieczność wy­chowania w ideologii pacyfizmu lub irenizmu, która w zagadnie­niach religijnych staje się ideologią ekumenizmu, pojednania religijnego, głoszonego przez II Sobór Watykański. Drugi kierunek dotyczy wzajemnej znajomości dążeń i życia narodów celem usunięcia różnic między nimi jako źródła podej­rzliwości i nieufności. Jest to kierunek wychowania moralnego ludzkości w „duchu sprawiedliwości, wolności i pokoju". Trzeci kierunek wskazań to obalenie doktryny rasizmu, gło­szącej nierówność ludzi i ras, a przywrócenie „zasad godności, równości i wzajemnego szacunku ludzi". Tworzy to postulat wy­chowania w poczuciu poszanowania praw należnych człowiekowi jako osobie, co współcześnie nazywa się personalizmem (łac. per­sona — osoba). Czwarty kierunek nakazuje „szerokie rozpowszechnianie kul­tury i wychowania ludzkości" jako „święty obowiązek, który wszystkie narody muszą wypełnić w duchu wzajemnej pomocy i troski". Tak tedy wychowanie poczucia ludzkości (humanitas) wobec innych ludzi w celu społecznego niesienia im pomocy wszelkiego rodzaju także pomocy przez rozpowszechnianie oświa­ty i kultury wraz z troską o zaspokojenie ludzkich potrzeb fizy­cznych i duchowych (np. walka z nędzą, głodem, chorobami, anal­fabetyzmem) stanowi podstawową ideę współczesnego humaniz­mu. Wreszcie piąty kierunek wychowania UNESCO zaleca, by po­kój nie opierał się wyłącznie na politycznych i ekonomicznych układach rządów, lecz „musi opierać się o intelektualną i moral­ną solidarność ludzkości".10 Szukając przyczyn takiej właśnie nowej orientacji wychowa­nia w świecie powojennym, trzeba zwrócić uwagę na to, że pier­wsza i druga wojna światowa były nie tylko spowodowane przy­czynami społecznopolitycznymi, ale także postawami moralno-światopoglądowymi ludzi. Przede wszystkim rozwój kapitalizmu z jego niesprawiedliwością społeczną przyczynił się do demora­lizacji społeczeństw. Zdechrystianizowana moralność mieszczań­ska,11 oparta na sile pieniądza i na przewadze prawnej mężczyz­ny nad kobietą doprowadziła do tzw. podwójnej moralności, ze­wnętrznie pozornie solidnej i wypłacalnej, odpowiedzialnej za zo­bowiązania firmy, wewnętrznie zaś i po cichu, byle bez wywo­ływania skandalu, zgniłej i niemoralnej (Por. G. Zapolskiej: Mo­ralność pani Dulskiej). W takich warunkach szczególnie młodzież deprawowała się, co wyraziło się nie tylko we wzroście w kra­jach cywilizowanych XIX wieku przestępczości nieletnich, po­chodzących z lumpenproletariatu, ale także w tzw. buncie oby­czajowym młodzieży najpierw amerykańskiej po I wojnie, która walcząc z filisterstwem dorosłych dążyła do usankcjonowania, np. małżeństw koleżeńskich, małżeństw na próbę jako należnego jej prawa moralnego. Demoralizacja młodzieży warstw wyższych społecznie przejawiła się w seksualizmie, w perwersji płciowej (np. homoseksualizm w organizacji młodzieży niemieckiej np. Wandervogel12), w narkomanii morfinizmu czy alkoholizmu, w gangach chuligańskich, w epidemii samobójstw. Z kolei falę rozkładu moralnego społeczeństw i ich młodzieży spotęgowały wojny, okupacje i nędza, spekulacje i migracje, a odejście od tradycyjnej moralności chrześcijańskiej nie było równoznaczne z wpojeniem społecznie skutecznych motywów laickiej etyki. Do zmian ocen w kategoriach norm światopoglądowomoral-nych XIX stulecia, przyczynił się również ewolucjonizm. Został on wykorzystany przez ideologię faszystowsko-nacjonalistyczną do stworzenia m. in. teorii rasizmu. Interpretowany przez nią ewolucjonizm zatarł zasadniczą różnicę między człowiekiem a zwierzęciem, skoro człowiek miał być tylko wyższym rozwojo­wo gatunkiem zoologicznym jako produkt ewolucji kierowanej prawem walki o byt. Przeniesione na człowieka prawa walki podbudowały teorię rasizmu, według której ludzie nie są sobie równi. Najwyższa rasa biała, typu nordyckiego długogłowych blondynów, miała być z natury rasą panów, którzy powinni inne „podłe" rasy wytępić (prawodawstwo antysemickie) lub uczynić niewolnikami. W okresie międzywojennym w tzw. „czasach po­gardy" hitleryzm podeptał wartość i godność osoby ludzkiej i do­prowadził w czasie wojny do zbrodni ludobójstwa w obozach zagłady (Oświęcim, Majdanek, Treblinka i wiele innych), w któ­rych piece krematoryjne kończyły naukowo opracowany proces wyniszczenia ludności okupowanej. Wreszcie poza przyczynami moralnymi i światopoglądowymi do upadku kultury europejskiej przyczynił się sam ustrój kla­sowy, który podzielił społeczeństwa na klasy oświecone i wyższe, panujące oraz klasy pariasów społecznych i nowoczesnego nie­wolnictwa pracy. Miejsce dawnej arystokracji rodowej w tym ustroju zajęła plutokracja, władza finansjery, która stała się eli­tą społeczeństwa i tworzyła grupy nacisku, kierujące polityką i życiem. Posiadanie więc bogactwa stało się miernikiem war­tości ludzi, różnicowało społeczeństwo, rozdzielało ludzi od sie­bie dystansem nie do pokonania, a masy pozostające w nędzy pozbawiało prawa do życia. Wyraziło się to dobitnie nawet w kla­so wości szkoły wyższej i średniej, przeznaczonej dla młodzieży warstw uprzywilejowanych i dobrze sytuowanych, a przymuso­wości szkoły elementarnej i prywatnej zawodowej dla ludu i dro­bnomieszczaństwa. W takich warunkach dyskryminacji i nielu­dzkiego bytu gromadziły się siły rozpaczy i nienawiści, które łat­wo było skierować do bratobójczej walki i rewolty przeciwko ustalonemu „nieporządkowi". Konieczność więc wyeliminowania rozkładu moralnego, pogardy dla człowieka i nierówności stano­wych jako winnych współczynników katastrofy wojennej zmu­siła do zmiany orientacji wychowania we współczesnych syste­mach wychowawczych.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”