Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • bmw m4
 • https://kobietaistyl.pl/kim-jest-piotr-czaykowski-wiek-kariera-instagram/
 • Dziewczyny
 • http://www.camera-cafe.pl/jak-dobrac-fototapete-do-pokoju-dzieciecego
 • Pokrewne


  Homoseksualizm

  Pociąg seksualny do osobnika tej samej płci może być zarów­no wynikiem skłonności wrodzonych, uwarunkowanych zaburze­niami czynności gruczołów dokrewnych (jąder, jajników), jak i wpływu środowiska oraz niewłaściwego postępowania rodziców i wychowawców we wczesnym okresie budzenia się zaintereso­wań erotycznych u dziecka. Homoseksualizm będący wy­nikiem wpływów środowiska oraz niewłaściwego wychowania nazywamy homoseksualizmem wtórnym. U osobni­ków pozostających w izolacji (więzienie, zakłady poprawcze) oraz w zamkniętych schronieniach dla nieletnich i internatach — ma on charakter zastępczy. Homoseksualizm wrodzony zdarza się znacznie rzadziej niż nabyty — wtórny. Homoseksua­lizm pierwotny łączy się dość często z wadami wrodzonymi bu­dowy narządów płciowych (obojnactwo rzekome). Na powsta­wanie homoseksualizmu, jak i wielu innych zboczeń płciowych, mają duży wpływ doznania seksualne okresu dorastania i wcze­snej młodości. W cytowanej już książce Bolesław Popielski pisze: „...Większość zboczeń płciowych ma swe źródło w przeżyciach w okresie dojrzewania. Warunki, w których wychowuje się mło­dzież, środowisko otaczające, a przede wszystkim błędy wycho­wawcze — mają tu duże znaczenie. Doznawane w okresie doj­rzewania nieprawidłowe wrażenia seksualne, powtarzające się lub pierwsze, zwłaszcza jeżeli są silne, mogą utrwalać się w psy­chice na stałe, a następnie w wieku dojrzałym towarzyszą każ­demu pobudzeniu seksualnemu, doprowadzając do wypaczenia życia płciowego Świadczy to, jak ważne jest — z punktu widzenia zapobiega­nia zboczeniom płciowym — wychowanie seksualne w okresie poprzedzającym dojrzewanie i w całym okresie dorastania. Jeśli chodzi o dzieci, należy pamiętać, że homoseksualizm w ich śro­dowisku bywa często wyrazem poszukiwania odpowiednika uczuć przyjaźni i sympatii, których dziecko znajdujące się w internacie czy innym zamkniętym zakładzie opiekuńczym — oddzielone trwale od rodziców — nie znajduje w środowisku opiekunów i wy­chowawców. Homoseksualizm wtórny jest zjawiskiem przemijającym, jeśli nastąpi zmiana warunków środowiska na bardziej korzystne i ustaną okoliczności sprzyjające zboczeniu. W wielu krajach homoseksualizm jest karalny (np. w Anglii). W Polsce karalne jest jedynie uprawianie praktyk homoseksual­nych w celach zysku (prostytucja homoseksualna). Karanie ho­moseksualistów jest środkiem brutalnym, nie liczącym się z su­biektywnymi warunkami tych osobników. Nie wolno jednak do­puszczać do deprawowania młodzieży przez osoby zboczone, dla­tego swobodzie homoseksualnej muszą być położone granice, po­dobne jak swobodzie heteroseksualnej. Z sympatiami typu homoseksualnego wychowawca styka się nieraz na terenie szkoły (patrz wyżej — uwagi dotyczące onani­zmu zbiorowego). Jeśli podejrzenie jest uzasadnione, fosobników tworzących „pary" należy rozdzielać — aż do usunięcia jednego z nich ze szkoły włącznie. Jednak nie należy przy tym demon­strować objawów potępienia moralnego. Osobnik musi się dowie­dzieć, że dobro pozostałych dzieci wymaga takiego postępowania. Należy też pomyśleć o zaopiekowaniu się nim przez psychologa lub psychiatrę. Skłonności homoseksualne wśród dziewcząt należą raczej do rzadkości, noszą one nazwę zboczenia lesbijskiego. Zboczenia płciowe przybierają bardzo różnorodną, czasem nie­zwykłą postać. Nie istnieje też w rzeczywistości jakaś ostro odci­nająca się granica pomiędzy zboczeniem płciowym a normą. W pewnych okolicznościach osobnicy normalni, o prawidłowym popędzie płciowym, zachowują się jak zboczeni. Z punktu widzenia wychowania seksualnego duże znaczenie mają te formy zboczenia, które są groźne dla otoczenia osoby zboczonej, szczególnie dla dzieci. Takim zboczeniem jest sa­dyzm, czyli znajdowanie zadowolenia płciowego w znęcaniu się nad osobą nakłonioną do stosunku lub zmuszoną do niego siłą. Chodzi tu z reguły o osobników psychicznie chorych. Są oni nie­kiedy sprawcami morderstw na tle seksualnym. Drugą — mniej groźną — postacią zboczenia jest ekshibicjonizm polega­jący na obnażaniu się, zwłaszcza narządów płciowych, wobec osób wzbudzających pożądanie, szczególnie wobec dzieci. Naj­częściej osobnicy ci wzbudzają tylko przestrach przechodzących osób. Niekiedy jednak ekshibicjonizm łączy się ze znajdowaniem przyjemności (osoby psychicznie chorej) w znęcaniu się nad obez­władnioną ofiarą. Znane są wypadki zabójstw dzieci dokonywane przez ekshibicjonistów. Z innych częściej spotykanych form zboczenia — o nieznacz­nej jednak szkodliwości społecznej — należy wymienić maso­chizm. Jest to chorobliwa żądza doznawania upokorzeń mo­ralnych i fizycznego bólu od osoby stanowiącej przedmiot po­żądania seksualnego.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”