Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Kształcenie mowy i kultura języka


  Mowa — niezwykły dar natury — ofiarowana człowieko­wi, który, wyłoniony ze świata zwierzęcego przed wielo-ma milionami lat, przechodził nieustanny rozwój, wspinanie się w górę. Pozostawił wśród mroku czasów przedhi­storycznych niezaradnego, pierwotnego człowieka. Dzięki mowie stał się naprawdę człowiekiem, a jego człowie­czeństwo zostało jakby nią uświetnione. Mówi i chce być wysłuchany, słucha, bo chce zrozumieć innych. Człowiek jest nieszczęśliwy, gdy jest sam i nie ma z kim rozma­wiać, a niemądry, gdy nie ma o czym rozmawiać. To obiegowe powiedzenie ma swoje znaczenie i rację. Mowa speima tak wiele zasadniczych funkcji, wśród których najważniejsza jest ta, że będąc narzędziem myślenia, sta­nowi podstawę kształtowania pojęć, sądów, rozumowania. Dzięki niej człowiek sprawniej porusza się w świecie, le­piej poznaje, rozumie życie własne i środowiska, z któ­rego się wywodzi. Określenie „mowa" używane jest w dwojakim znacze­niu ): Odnosi się do tego, co określa się inaczej jako język, czyli społecznie wypracowany system znaków i reguł operowania nimi, który jest środkiem porozumiewania się między ludźmi. Dotyczy zachowania się poszczególnych ludzi, którzy dokonują czynności związanej z nadawaniem i odbiera­niem przekazów językowych. W rozmowie dwojga ludzi, którzy mówią tym samym językiem, może dojść do porozumienia, jeśli dokona się ten wyżej wspomniany proces nadawania i odbierania przekazów językowych, czyli słów, zdań, pytań i odpowie­dzi. I odwrotnie — rozmowa może się nie odbyć, jeśli bę­dzie prowadzona w języku dla jednej z tych osób zupeł­nie nie znanym. Ten drugi człon — odbiór — nie będzie" zatem prawidłowo funkcjonował. Można to wytłumaczyć następująco: Nadawanie mowy jest pewnym zespołem czynno­ści, polegającym na przekształcaniu naszych procesów my­ślowych w odpowiednie symbole dźwiękowe. Łączenie głosek w wyrazy, wyrazów w zdania, zgodnie z przyjęty­mi regułami gramatycznymi w danym języku, składa się na ten pierwszy człon. Odbiór z kolei mowy polega na zidentyfikowaniu za­słyszanych dźwięków i powiązaniu z określoną treścią.Sens każdego wyrazu w zdaniu uzależniony jest od pozo­stałych wyrazów zdania, czyli od całego kontekstu. Od­biór pytania, wypowiedzi ustnej dokonuje się za pomocą niezmiernie złożonego układu funkcjonalnego. Należą do niego: słyszalność dźwięków, różnicowanie głosek, wyra­zów danego języka, znajomość jego struktur gramatycz­nych, pamięć słów, umiejętność pojmowania znaczenia wyrazów i treści zdań. Tak złożony jest sposób kontakto­wania się słownego między ludźmi za pomocą mowy ustnej. Struktura mowy ustnej, jej funkcje ulegają przemia­nom w miarę rozwoju psychofizycznego jednostki ludz­kiej. Opanowanie mowy dokonuje się w wieku przed­szkolnym, już wtedy bowiem spełnia istotne funkcje ko­munikacyjne, służy porozumiewaniu się z otoczeniem. Komunikowanie się z innymi to wyrażanie swych myśli w rozmowach, wypowiadanie, co kto zobaczył, usłyszał, przypomniał sobie, wymyślił. Narząd, który nam to ułat­wia i którym posługujemy się — wytwarzając dźwięki mowy — składa się z trzech części: a) z aparatu oddecho­wego, który wytwarza prąd powietrza niezbędny do po­wstawania dźwięków mowy; b) aparatu fonacyjnego. czyli krtani, w której powstaje dźwięk i c) aparatu artykula-cyjnego, składającego się z jamy ustnej, gardłowej i no­sowej, któremu zawdzięczamy prawidłową wymowę gło­sek (samogłosek, spółgłosek), sylab, wyrazów, zdań. Czynność mówienia jest związana z tak skomplikowaną aparaturą, iż najmniejsze jej uszkodzenie — choćby w po­staci przeziębienia — powoduje trudności w mówieniu. Chrypki, katary, stany zapalne gardła, krtani wpływają tak znacznie na emisję głosu, że trudno jest rozpoznać „po głosie" nawet najbliższych przyjaciół, którym przy­trafiło się przeziębienie. Tak złożona aparatura, powiązana z centralnym ukła­dem nerwowym, wytwarza to, co jest materiałem mowy, a więc samogłoski, które w zasobach fonetycznych języka polskiego są następujące: ustne — a, o, u, e, i, y oraz nosowe ę, ą, oraz pozostałe dźwięki — spółgłoski Samogołoski i spółgłoski tworzą sylaby które stanowią elementy budo­wy wyrazu.W języku polskim ośrodkiem wyrazu jest samogłoska, 124 która łączy się ze spółgłoską. O strukturze jego decydują takie składniki, jak: liczba sylab, ich kolejność, typy, czyli kombinacje głosek. W wyrazach każdego języka występu­je ograniczona liczba typów sylab, utworzona przez stałe połączenie ich elementów składowych. Na przykład w ję­zyku czeskim „ćtrvtek", w polskim „czwartek". Dzięki występowaniu podobnej struktury akustycznej ten wyraz czeski jest dla Polaka zrozumiały.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”