Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • yczenia na urodziny
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Obraz samego siebie


  Środowisko decyduje o atmosferze wychowawczej, która wpływa od urodzenia na człowieka. Nie uświadamia on so­bie tego początkowo, co i kiedy przejął od drugich, w ja­kim stopniu kształtowali jego zachowanie i postępowanie. Spojrzenie wstecz pomoże wyjaśnić wiele. A więc w dzieciństwie odnajdziemy dom rodzicielski i jego atmosferę, wzory rodziców, ich stosunek do dzieci. Przekonania, poglądy, opinie, i cały system wartości sta­nowią ślady ich wpływów. Drogą utożsamiania się z rodzi­cami pragnęlibyśmy być tacy, jak oni lub przynajmniej do nich podobni. Potem wejście w krąg rówieśników, kolegów, przyjaciół i tu znów inne wpływy, wzory do naśladowania, i postępowania. Niesie je nie tylko każdy przeżyty dzień, ale literatura, film, telewizja, sztuka. Wpływy ich są różne, jak różna jest ich reprezentacja w społeczeństwie. Wiele rzeczy przejmuje się i przyjmuje szybko i na ogół bez kon­troli. Przychodzi okres dorastania i wtedy nadchodzi moment sprawdzania, krytykowania, nieprzyjmowania narzucanych formuł, odrzucania dotychczasowych autorytetów, które do­tąd „wystarczały" i stanowiły względnie stały system war­tości. Młodociani chcą wiedzę o życiu i świecie zawdzięczać sobie, walczą z tym, co zostało im kiedyś przekazane i przez nich przyjęte. Analizują, oceniają, dokonują wyboru według własnych upodobań. W tej ostrej krytyce często nie trafiają w sedno sprawy, biorąc pod uwagę zewnętrzne formy i sposoby po­stępowania, pomijają motywy i cele działania. Dlatego im mówimy: „— Zastanów się, pomyśl, zmień postępowanie, bo możesz skrzywdzić innych". Pogłębiona analiza tego przeżytego i bieżącego życia, własnych cech charakteru, możliwości, wyobrażeń i pojęć o sobie nie jest łatwa. Przyjęcie opinii, ocen innych osób, konfrontacja z samooceną dokonują się powoli. Zaczyna się okres formowania osobowości, uświadamia­nia sobie obrazu samego siebie na tle środowiska, poszu­kiwania ideału, z którym można by się identyfikować. Wzór, ideał musi być dostosowany do tego, co posiadamy w formie zadatków dziedzicznych i możliwości ich roz­wijania, wykorzystania, by osiągnąć harmonijny obraz roz­woju. Innym źródłem selekcji mogą być opinie ludzi życz­liwych, przyjaznych, a ich bezstronny sąd pomoże uzyskać wiedzę o sobie, co w nas jest. dobre, a co złe, co pozosta­wić, a co należy usunąć z naszej osobowości. Poznanie własnych możliwości i postawienie przed sobą pewnego wzoru, do którego chcemy się upodobnić, jest tym, co nazywamy świadomym samowychowaniem. Środ­kiem do niego jest praca we wszelkich formach, której efektem będzie doskonalenie swych zdolności i ich rozwija­nie, tworzenie siebie, przekształcanie świata. Okres dora­stania się skończy, a wejście w życie wymaga doskonałej kondycji psychicznej i fizycznej. Człowiek, który chce pra­cować i działać jak najwydajniej, musi znać siebie i swe możliwości, a także sposoby ich realizacji. Przyjrzyjmy się, jak ujmują zagadnienie osobowości teore­tycy współczesnej psychologii, a w szczególności zasługuje na uwagę koncepcja J. Reykowskiego1). Określenie osobowości jako zespołu cech, utrwalonych nawyków nabytych w toku rozwoju jednostki, jest przez tę koncepcję traktowane jako zbyt wąskie i niewystarcza­jące. Sieć trwałych nastawień i schematów, regulujących po­stępowanie człowieka, tworzy — zdaniem tego badacza i uczonego — osobowość. Schematy rozumiane są jako uproszczenia, obrazy lub inne odbicia otaczającej rzeczywi­stości w umyśle człowieka i stanowią one podstawowe ele­menty osobowości. Ich dynamiczny charakter polega na tym, że kształtują się one i przekształcają pod wpływem doświadczeń człowieka, jego dążeń, zamiarów, a najbar­dziej ogólnym schematem jest nastawienie. Koncepcja wyróżnia dwa rodzaje schematów: Poznawcze, czyli nastawienia, które warunkują zdol­ność człowieka do przewidywania zdarzeń i następstwa swoich czynów. Schematy czynnościowe, dzięki którym człowiek usto­sunkowuje się do rzeczywistości i reaguje na nią w cha­rakterystyczny sposób. Nastawienia o stosunkowo dużej trwałości pełnią rolę regulującą działalność człowieka. Kształtowanie osobowości polega także na rozwoju systemu potrzeb, tego wyznaczni- ka celów, siły napędowej ludzkiego działania, a także po­staw, czyli utrwalonych sposobów zachowania. W powyższej koncepcji dominującą rolę odgrywają wpły­wy zewnętrzne (społeczne) w procesie wychowania. W ży­ciu jednostki można wyróżnić cztery punkty węzłowe, wo­kół których kształtują się nastawienia, tworzące strukturę osobowości. Należą do nich: Wpływ osób znaczących, czyli ludzi oddziałujących w sposób szczególny na dziecko w okresie dzieciństwa i młodości. Są to na ogół rodzice, wychowawcy, przyja­ciele itp. Pełnienie ról społecznych i w związku z tym wyma­gania stawiane jednostce. Typowe i powtarzające się sytuacje, w wyniku których jednostka zdobywa określony zasób doświadczeń. Sytuacje o wyjątkowej sile oddziaływania typu nega­tywnego lub pozytywnego, jak utrata bliskiej osoby, prze­życie lęku bądź wielkiej radości. W procesie kształtowania się osobowości — w okresie dorastania — pojawia się zdolność samooceny i samokryty­cyzmu, rozwija się wola, charakter, rozszerzają i utrwalają zainteresowania, a przede wszystkim kształtują się te ce­chy, które nadają jej indywidualne, niepowtarzalne piętno. Następuje także stopniowe przekształcanie się wymagań zewnętrznych (w formie przepisów i reguł zachowania, i postępowania) w wymagania wewnętrzne. Należą do nich: nakazy moralne, potrzeby, sposób wyrażania opinii, prze­konań, postaw. Przejmowanie i odtwarzanie wzorów postępowania, utoż­samianie się z nimi powoduje także trwałe nastawienia. Uczuciowe nastawienie do własnej osoby, niezadowolenie lub akceptacja siebie, ocena swego postępowania, uwrażli­wienie na' opinię innych wiążą się w procesie rozwoju osobowości z obrazem samego siebie. Ma on związek z wy­odrębnieniem własnego „ja" z otoczenia. Psychologowie dawniej nazywali ten proces odkrywaniem własnej „jaźni". Tworzenie się własnego „ja" jest długotrwałe, a powstaje w wyniku doświadczeń, zdobywania wiedzy o świecie. Z systemem przekonań i ocen dotyczących własnego „ja" łączy się także tak zwany „obraz świata". Przyswajając sobie wiadomości, człowiek je organizuje i łączy z doświadczeniem, wytwarza podstawowe oczekiwa­nia dotyczące własnej działalności, stosunków międzyludz­kich, stosunku do przyrody. Istotną rolę w kształtowaniu osobowości odgrywa własna aktywność młodocianych, ich idee, cele jakie stawiają przed sobą. Życie nie zawsze obchodzi się z nimi łaskawie, a każ­de rozwiązanie problemów, które niesie, nagradza stawia­niem nowych pytań. Samowychowanie, a przede wszystkim kształtowanie woli i charakteru pomagają w znacznym stopniu w znajdywaniu odpowiedzi na nie.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”