Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • https://itgirl.pl/sliwkowe-paznokcie-pomysly-na-modny-manicure/
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Zasady rozwoju psychicznego


  Obserwując zachowanie i reakcje człowieka, łatwo zauwa­żyć można określone formy jego aktywności, które w toku osobniczego życia zmieniają się i różnicują. Od pierwszych chwil życia widzimy, jak z każdym dniem zmienia się on nie tylko pod względem ciężaru i wzrostu ciała. W miarę zdobywanych doświadczeń zmienia się nie tylko wygląd zewnętrzny, ale i psychika człowieka. Zrazu nieporadne niemowlę, w miarę ćwiczeń rucho­wych dziecko zaczyna wpływać na przedmioty, manipulu­je nimi, sprawdza, bada je wszystkimi zmysłami, nawią­zuje poprzez nie kontakt z otoczeniem. Dzięki temu na­stępuje wzrost różnego typu umiejętności ruchowych, wzbogacanie zasobu wiedzy o otaczającym świecie, reago­wanie na otoczenie; zachodzą widoczne zmiany w~ uczu­ciach i umyśle. Te wszystkie zmiany stanowią o rozwoju psychicznym człowieka. Takie właściwości d procesy, jak: świadomość, mowa, myślenie, swoiste formy zachowania społecznego charak­teryzują w świecie przyrody jedynie człowieka. W toku jego rozwoju realizują się one w postaci egzoterycznej czyli zewnętrznej. (Należałoby to rozumieć następująco. Istota ludzka w toku swego rozwoju od wczesnego dzie­ciństwa, poprzez wiek szkolny, aż do osiągnięcia dojrzało­ści fizycznej, psychicznej i społecznej, opanowuje i przy­swaja w sposób czynny (to znaczy przez działania rucho­we na przedmiotach, a potem poprzez czynności umysło­we), doświadczenia poprzednich pokoleń. Do tych doświad­czeń będą należały wytwory społeczno-kulturowe, a więc osiągnięcia w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej, kultury materialnej i duchowej, dzieła sztuki — malar­stwo, rzeźba, architektura, muzyka, literatura, poezja, teatr i film. Obcując z bogactwem kulturowym, człowiek nie tylko rozwija i doskonali swe możliwości i uzdolnienia, ale także stara się wpływać na ich formę i treść, tworząc nierzadko nowe wartości kulturowe. Wszelkie czynności umysłowe, zdolności ludzkie i ich rozwój są uzależnione od mózgu, a ściślej mówiąc od jego części — kory mózgowej. W miarę jej rozwoju nasze czyn­ności umysłowe stają się coraz bardziej złożone, zmienia się i przekształca psychika. Przykładem wielu zmian w toku rozwoju psychicznego człowieka jest kształtowanie się takich procesów poznawczych, jak: mowa, myślenie, spostrzegawczość, pamięć, uwaga i na tym tle wzrost sprawności ruchowej. Sprawność ruchowa oznacza wyko­nywanie określonych ruchów za pomocą tułowia, kończyn górnych i dolnych, ich szybkość i precyzja. Przemiany zachodzące w człowieku, jakie obserwujemy w toku rozwoju osobniczego, związane są z określonym po­rządkiem .determinującym postępowanie w strukturze za­równo psychicznej, jak d fizycznej. Zmiany te stały się podstawą podziału procesu rozwojowego na okresy, czyli odcinki czasowe, nazywane w psychologii rozwojowej*) etapami lufo stadiami rozwojowymi. Podziały te w miarę rozwoju badań psychologicznych były przedmiotem opo­rów. Problem polegał na przyjęciu jednoznacznie okre­ślonych kryteriów, które usprawiedliwiałyby taki, a nie inny podział. Na przykład podstawą wyróżniania okresów rozwojowych we wczesnym dzieciństwie były wybrane zmiany tylko biologiczne (np. proces siadania, wyrastanie mlecznych zębów itp.) czy zmiany psychiczne, uzależnio­ne od wieku kalendarzowego. Zbyt silne akcentowanie przemian biologicznych organizmu spowodowało na przy­kład przyjęcie terminu dojrzewanie, dziś raczej zastępowa­nego terminem — dorastanie, rozumiejąc przez to cało­kształt zmian, charakteryzujących pewien etap ludzkiego rozwoju. W tym okresie niewątpliwie niezmiernie ważne jest dojrzewanie biologiczne organizmu, w tym płciowe, ale jest to tylko jeden ze składowych elementów ogólnego, •bardziej złożonego procesu. Człowiek jest istotą biologiczną, wyposażoną po rodzi­cach w zadatki dziedziczne. Od urodzenia zaś przebywa w środowisku społecznym i podlega jego oddziaływaniom. Działanie jednostki ludzkiej kształtuje psychikę i świado­mość, które rozwijają się pod wpływem różnorodnych czynników. Do tych czynników, oprócz zadatków dziedzicz­nych i środowiska, będą należały: własna aktywność jed­nostki i wychowanie. Współczesna nauka przywiązuje wielką wagę do wycho­wania i nauczania, które pod wpływem świadomego od­działywania dorosłych mogą doprowadzić do wszechstron­nego rozwoju osobowości. Dialektyczna teoria rozwoju psychicznego podkreśla ten dynamiczny charakter właściwości jednostki w odniesieniu do jej działania i różnorodnych czynności, wskazując na wymienione wyżej czynniki rozwojowe. Pierwsze dwa: za­datki dziedziczne i aktywność określa się jako czyamiki biologiczne, pozostałe: środowisko i wychowanie — jako społeczne.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”