Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • komoda industrialna
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Rozdział systemów wychowawczych

  Walka o sprawiedliwość społeczną dla klas uciskanych (ro­botników i chłopów) pomiędzy czterema ruchami społecznopoii-tycznymi początkowo rozgrywała się na płaszczyźnie ustawo­dawczej. Na drodze upowszechniania się prawa wyborczego po­słów w parlamentach powstawały coraz liczniejsze partie poli­tyczne, które zależnie od programu podzieliły się na prawicowe (nacjonalistyczne i demokratyczne, liberalne) i lewicowe (socja­listyczne, komunistyczne, chłopskie) oraz na centrowe (chrześci­jańskie — Centrum katolickie w Niemczech od 1870 r.). Roz-proszkowanie stronnictw nie dawało żadnej partii opozycyjnej przewagi w stosunku do nacjonalizmu lub liberalizmu burżuazyj-nego, których rywalizacja o imperium światowe Niemiec i Anglii doprowadziła do wybuchu I wojny światowej (1914—1918), za­kończonej klęską cesarskich Niemiec i Austrii. W wyniku wojny na tle wrzenia społecznego wytworzyły się partie nowego typu. Pierwszą z nich była Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików, czyli większości), działa­jąca od 1905 r. pod wodzą Lenina, przeprowadziła w Rosji rewo­lucję październikową (7 XI 1917 r. według nowego kalendarza), ustanowiła dyktaturę proletariatu i utworzyła pierwsze państwo socjalistyczne. Inne natomiast o charakterze faszystowsko-socjalistycznym dążyły do opanowania władzy na drodze zamachu w państwie, wprowadzenia swej dyktatury, rozpędzenia parlamentu i znisz­czenia partii opozycyjnych, następnie starały się o wprowadzenie swej ideologii w całym kraju, który przemieniał się w państwo wychowawcze, opanowując swą doktryną całe społeczeństwo. Na terenie Włoch od 1919 r. Mussolini stworzył partię faszy­stowską, która od 1922 r. wprowadziła dyktaturę wojskową. Po­dobnie nacjonalistyczna partia Narodowego Socjalizmu Hitlera dochodzi w Niemczech do władzy w 1932 r. po wielkim kryzysie ekonomicznym kapitalizmu (od 1929 r.), wywołującym olbrzy­mią klęskę bezrobocia, wprowadza autarkię (samowystarczalność) gospodarczą i przygotowuje wojnę w odwet za traktat wersalski. W odpowiedzi na hitleryzm we Francji dochodzi do stworzenia Frontu Ludowego pod wodzą Leona Bluma, prawicowego socja­listy (od 1936 r.), dzięki czemu demokratyzm francuski dąży do stworzenia własnego państwa wychowawczego. W Polsce nato­miast po odzyskaniu niepodległości i uwolnieniu się od zaborców w 1918 r. początkowy okres sejmokracji kończy się dyktaturą Józefa Piłsudskiego (od 1926—1935) i wzrostem faszyzującej po­lityki mocarstwowej sanacji z programem „wychowania państwo­wego" wszystkich obywateli razem z wieloma mniejszościami na­rodowościowymi. Tak więc w okresie międzywojennym nacjonalizm wytworzył faszystowskie państwo wychowawcze (Erziehungsstaat), komu­nizm doprowadził do powstania radzieckiego państwa socjali­stycznego, demokratyzm zaś bronił ustroju kapitalistycznego i po­siadanych kolonii. Jedynie ruch społecznokatolicki nie miał celów politycznych, nie tworzył swego państwa, lecz dążył do chrystia­nizacji świata przez „odnowienie wszystkiego w Chrystusie" (instaurare omnia in Christo — św. Pius X, 1903—1914). Nastą­piło więc po I wojnie światowej ożywienie katolicyzmu w postaci ruchu misyjnego, kongresów Eucharystycznych, Akcji Katolickiej jako apostolstwa świeckich pod przewodnictwem hierarchii (Pius XI 1922), odrodzenia literatury i sztuki katolickiej, nauki i uniwersytetów katolickich (wyrazem tego stał się m. in. od 1918 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski). Idea korporacjonizmu chrześcijańskiego natomiast została poza Włochami Mussoliniego przejęta przez gen. Franco w Hiszpanii (od 1938 r.) oraz Salazara w Portugalii, ale uległa wypaczeniu przez wojskową dyktaturę faszystowską. Katolicka nauka społeczna akcentowała wyzwole­nie proletariatu na drodze uwłaszczenia oraz postulowała ustrój samorządu społecznogospodarczego według zasady pomocniczości ogłoszonej przez Piusa XI w enc. Quadragesimo anno (1931 r.). Prowadziło to do przebudowy ustroju społecznego i jego odnowy na zasadzie sprawiedliwości i miłości społecznej. Po drugiej woj­nie światowej kwestia społeczna w enc. Mater et Magistra Jana XXIII wyszła poza sprawę robotniczą i objęła zasadami ewange­licznymi problemy ludności wiejskiej, rozwoju gospodarczego zróżnicowanych regionów w kraju, obowiązku współpracy i po­mocy międzynarodowej, postępu gospodarczospołecznego naro­dów dla wzrostu dobrobytu zamiast wydatków na zbrojenia.4 Dalsze zaś encykliki społeczne ukazywały cele nowoczesnego świata, jak pokój między narodami (enc. Pacem in terris Ja­na XXIII z 1963 r.) oraz rozwój wszystkich narodów łącznie z zacofanymi na drodze rozwijania każdego człowieka przez wy­chowanie, postęp kulturalny i rozwój gospodarczy narodów ja­ko jedynego sposobu dojścia do pokoju, gdyż „rozwój oznacza to samo, co pokój" (enc. Populorum progressio Pawła VI z 1967 r.). Wreszcie list apostolski Octoqesima adveniens Pawła VI (1971 r.) zajął się rozwiązywaniem w duchu Konstytucji soborowej o Ko­ściele w świecie współczesnym (Gaudium et spes 1965) nowych problemów społecznych, jak skutki urbanizacji, których ofiara­mi są buntująca się młodzież oraz kobiety, jak spychanie na margines społeczny nowej kategorii ludzi „biednych" (starych, chorych, psychicznie upośledzonych, społecznie niedostosowanych itp.), dla których nie ma miejsca w społeczeństwie uprzemysło­wionym, jak przejawy krzywdy społecznej spowodowanej dys­kryminacją za różnice rasy, pochodzenia, kultury, płci lub reli­gii, wywołanej emigracją zarobkową, niedorozwojem gospodar­ czym młodych narodów, nadużywaniem środków masowego prze­kazu, uzależnieniem państw od międzynarodowych przedsię­biorstw.3 W ten sposób ruch społecznokatolicki, czyniąc począt­kowo sprawę robotniczą kwestią moralną, rozwinął się w kie­runku odnowy całego ustroju społecznogospodarczego na zasadach ewangelicznych sprawiedliwości i miłości społecznej, a po soborze Watykańskim II (1962—1965) unowocześnił się przez włączenie do programu chrześcijańskiego działania wszystkich wyłaniają­cych się problemów społecznych współczesnego świata dla ich rozwiązania w duchu pokoju, sprawiedliwości i miłości. Tymczasem w okresie międzywojennym wychowanie prowa­dzone w duchu militaryzmu, odwetu i imperializmu w państwach faszystowskich przyspieszyło wybuch II wojny światowej (1939—1945), w wyniku której siłami koalicyjnymi demokracji burżuazyjnej i demokracji radzieckiej został rozbity faszyzm, a hitlerowski system wychowania nacjonalistycznego 6 potępiony jako nieludzki przez Trybunał Międzynarodowy w Norymber­dze, sądzący zbrodniarzy wojennych. Po drugiej wojnie światowej więc od 1946 r. rozpoczęła się rywalizacja pokojowa na skalę światową trzech pozostałych sy­stemów wychowania, tj. 1° — wychowania chrześcijańskiego, prowadzonego przez Kościół katolicki w dostosowaniu się do aktualnych, zmieniających się problemów współczesnego świata i człowieka, 2° — wychowania liberalnego w demokracjach państw kapitalistycznych (USA, W. Brytania, Francja i inne kra­je Zachodu) oraz 3° — wychowania socjalistycznego w Związku Radzieckim i w krajach demokracji ludowej (od 1945 r. Polska, Czechosłowacja, Rumunia, Węgry, Bułgaria i Jugosławia, a od 1949 r. NRD i Chińska Republika Ludowa). Czwarty zaś system wychowania nacjonalistycznego zaczął się odradzać od 1949 w RFN, a po wojnie sueskiej od 1956 r. w Egipcie, krajach arab­skich oraz w obozie państw neutralnych wyzwolonych z ucisku kolonialnego (India 1947, Ghana — 1957, Algeria — 1962). Ry- walizacja kulturalna wszystkich współczesnych systemów wy­chowania rozwija się od 1945 w ramach UNESCO — Organiza­cja Narodów Zjednoczonych dla Spraw Wychowania, Nauki i Kultury (z siedzibą w Paryżu), w której bierze udział tak blok państw kapitalistycznych, jak socjalistycznych (od 1954 r. przy­stąpił Zw. Radziecki) i neutralnych, a także Międzynarodowy Katolicki Komitet Koordynacyjny, z ramienia którego w latach 1959—1961 przewodniczący Akcji Katolickiej we Włoszech D. Ve­ronese był dyrektorem naczelnym UNESCO. Jak widzimy, rozdział i rozbicie ideowe współczesnych syste­mów wychowawczych nie wyklucza możliwości porozumienia i współpracy na terenie przyjaźni i zbliżenia między narodami, do czego zmierzają prowadzone w różnych krajach eksperymen­talne szkoły UNESCO, rezultaty których poszerzają pole badania pedagogiki porównawczej.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”