Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • serwis ekspresw gastronomicznych : www.darkcoffee.pl/
 • http://www.spokojnysen.net
 • Dziewczyny
 • Chaos Gold Team
 • Pokrewne

  Zapobieganie erotyzmowi


  Z lekarskiego punktu widzenia problem chorób wenerycznych powinien być omawiany wcześnie, jeszcze przed rozpoczęciem okresu dojrzewania. Przy omawianiu tego problemu trzeba jed­nak zachować dużo umiaru, żeby dzieci nie przestraszyć. Nie należy silić się na wytwarzanie nastroju grozy. Opis chorób po­winien być krótki. Nauczyciel powinien położyć główny nacisk na sprawy zapobiegania zakażeniu, przy czym jako zasadnicze wskazanie pozostaje bezwzględne unikanie kontaktów płciowych w wieku niedojrzałym. Problem chorób wenerycznych u młodzieży, jako następstwa lekkomyślnego nawiązywania stosunków płciowych, łączy się blisko ze sprawą alkoholu. Statystyki dowodzą, że olbrzymi od­setek zanotowanych przez poradnie przeciwweneryczne zakażeń powstaje w stanie nietrzeźwym. Chłopiec, który normalnie nie poważyłby się na korzystanie z usług prostytutki lub przy­godnie poznanej kobiety, czyni to bez wahania pod wpływem alkoholu. Również u dziewcząt rozluźnienie hamulców moral­nych następuje w stanie upojenia alkoholowego. W ostatnich latach statystyki zachorowań na kiłę i rzeżączkę są znów nie­pokojące. Powinno to zaostrzyć czujność rodziców i wychowaw­ców dorastającej młodzieży, ponieważ jej niedoświadczenie i lek­komyślność powodują, że właśnie w tej grupie wieku zaobser­wowano największy wzrost wskaźnika zapadalności na choroby weneryczne.Jednym z celów wychowania seksualnego jest wpojenie prze­konania, że nie ma nic zdrożnego w miłości mężczyzny i kobiety oraz że nie jest niczym niemoralnym pragnienie całkowitego po­siadania kochanej osoby. Z drugiej strony wychowanie to stawia sobie za cel nadanie właściwych proporcji problematyce seksu­alnej w myśleniu i działaniu każdego człowieka, a w szczegól­ności młodzieży. Uleganie pociągowi płciowemu nie jest jedyną formą okazywania miłości, a w pewnych nawet warunkach nie ma nic wspólnego z miłością. Jest naturalne, że w wieku dorasta­nia miłość nie wyraża się w obcowaniu płciowym i wobec mło­dzieży dorastającej wychowanie stawia w sposób bezkompro­misowy postulat wstrzemięźliwości • płciowej. Na tym jednak sprawa się nie wyczerpuje. Współczesne wychowanie stawia sobie za cel rozwijanie wszystkich pozytywnych i twórczych elementów osobowości, dlatego powinno ono i może wykorzystać do tego celu również i popęd płciowy. Na płaszczyźnie zrówna­nia problemu płci z innymi ważnymi problemami życia powstaje właściwe podłoże do poszukiwań skutecznej przeciwwagi dla wy­bujałego popędu płciowego w tym okresie życia, gdy powścią­ganie jego żywiołowości jest konieczne ze względu na interes jednostki i społeczeństwa. Problem ten istnieje od dawna i długa jest lista recept i róż­norakich zaleceń wysuwanych w tej mierze przez różne religie, wyznania, szkoły filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne. Jedną z takich teorii jest wysunięta na początku tego wieku przez Z. Freuda i jego szkołę tzw. teoria sublimacji. Wywołała ona swe­go czasu sporo poruszenia w psychologii wychowawczej i w pe­dagogice. S u b 1 i m a c j a polega na świadomym kierowaniu energii związanej z popędem płciowym na tory pracy twórczej, zmierzającej do wyższych celów i zdolnej pochłonąć całkowicie ^myśli i czas jednostki. Przytacza się tu przykłady życia wielkich | przywódców ludzkości, myślicieli i działaczy. \Nie wdając się w jakiekolwiek polemiki na ten temat, jedno jest pewne: młodzi ludzie, których przysposobiono do twórczego angażowania się w różnych dziedzinach życia — i do odnoszenia w tych dziedzinach sukcesów i zadowolenia — rzadko popadają w obsesje seksualne, podobnie zresztą jak i rzadko poddają się jakiejkolwiek innej zubożającej ich osobowość monoidei.Młodzież usportowiona, zajęta aktywną pracą społeczną, oddająca się pas­jom i hobby, opanowująca tajemnice budowy samochodu, lotów kosmicznych, budująca modele, wystawiająca sztuki w teatrzy­kach i «piwnicach», redagująca czasopisma młodzieżowe, malu­jąca i tańcząca, młodzież aktywnie działająca w środowisku, w organizacji młodzieżowej będzie sublimowała znaczną część energii płciowej, wyżywała ją w pasjonujących zajęciach i dzia­łalności, nawet wtedy (a może przede wszystkim wtedy), gdy nie będzie w ogóle znała terminu sublimacja. I o to właśnie chodzi, aby stworzyć warunki do sublimacji, mnożyć okazje do rozłado­wania energii płciowej bez prawienia kazań o sublimacji i ko­nieczności walki z pokusami, bo te kazania zostaną odrzucone przez dzisiejszą młodzież jako Wychowanie fizyczne stosowane w sposób przemyślany i celowy u dzieci od 12 — 13 roku życia spełnia ważną rolę zapo­biegawczą w odniesieniu do trudności związanych z okresem pokwitania. Dodatni wpływ czynnika ruchu, będącego nie tylko źródłem tężyzny fizycznej, ale i zamiłowania do wszelkiego wy­siłku wymagającego przezwyciężenia własnej słabości i nieudol­ności, jest odczuwany zresztą w ciągu całego życia człowieka. W okresie szczególnego nasilenia trudności związanych z doj­rzewaniem płciowym można stosować różne formy wychowania fizycznego jako jeden ze środków zaradczych. Należy jednak pamiętać, że w okresie tym obserwuje się niekiedy, oprócz skłon­ności do żywiołowego wyładowywania się w ruchu, również zja­wisko o charakterze przeciwnym: wyraźne zmniejszenie ruchli­wości („słoniowatość" ruchów), mające przeważnie swoje źródło w przejściowych zaburzeniach koordynacji nerwowo-mięśniowej. Stany te rzutują również na psychikę młodzieży. Wyraża się to albo nadmierną pobudliwością (skłonność do gniewu, kłótni, ożywionej polemiki), albo apatią (mrukliwość, obojętność, po­garda dla otoczenia). U podłoża opisanych stanów można wykryć charakterystyczne dla tego okresu życia przejściowe zaburzenia regulacji hormonalnej i nerwowej (głównie w zakresie układu wegetatywnego). Stanom tym można w dużej mierze zapobiegać przez uregulowanie trybu życia, racjonalne żywienie, odpowied­nie dozowanie pracy i snu, a przede wszystkim przez stosowanie ruchu na świeżym powietrzu, słońca i wody. U chłopców celowe jest stosowanie ćwiczeń i gier rozwijają­cych wytrzymałość, wzmagających poczucie własnej siły, wyma­gających pewnej odwagi, siły woli, zręczności i opanowania. Umiarkowane zmęczenie fizyczne przynosi u nich zdrowy sen i kieruje ich uwagę na zewnątrz. L. Wołoszynowa przytacza opinie lekarzy, że u chłopców pracujących od wczesnych lat za­wodowo w pozycji siedzącej, proces dojrzewania płciowego jest znacznie przyśpieszony i przebiega trudniej . Ćwiczenie fizycz­ne, ruch, taniec, turystyka przyczyniają się do podniesienia sprawności, wytrzymałości, zdyscyplinowania i uspołecznienia chłopców. Pomagają im również przejść bezpiecznie przez trud­ny okres dzielący dojrzałość biologiczną od dojrzałości społecznej. Dziewczęta w okresie dojrzewania należy chronić przed spor­tami wyczynowymi. W programie gimnastyki szwedzkiej usta­lone są specjalne normy uwzględniające odpowiednio niższe wymagania sprawności fizycznej stawiane dziewczętom w tym okresie życia. Dziewczęta wykazują wtedy szczególne upodobanie do wykonywania ruchów podkreślających ich piękno i wdzięk.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”